Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zo zasadnutia DP ZD ECAV vo Zvolene

Zo zasadnutia DP ZD ECAV vo ZvoleneVytlačiť
 

Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa druhýkrát zišlo na riadnom zasadnutí 25. marca 2015 vo Zvolene. Prítomných privítal dištriktuálny dozorca Vladimír Daniš a zaspievaním piesne ES 111 a modlitbou a prečítaním textu Luk 1,26-28 dištriktuálneho biskupa ZD Milana Krivdu sa rokovanie začalo.Na úvod  zasadnutia bol schválený doplnený program rokovania o Informáciu o výberovom konaní a vyhlásení výberového konania na post riaditeľa EMŠ Dr. F. Melanchtona, ďalej o Odvolanie proti uzneseniu seniorálneho presbyterstva POS, Informáciu o CZ Zlaté Moravce a o úpravu platov zamestnancov BÚ ZD. Následne bola schválená zápisnica zo zasadnutia DP, ktoré sa konalo 28. januára 2015 bez pripomienok a bola vykonaná kontrola plnenia uznesení z tohto zasadnutia. DP sa zaoberalo aj  žiadosťami CZ. Vybavené boli žiadosti: CZ Kostolné- filiálka Vaďovce, CZ Ľuboreč, Generálneho presbyterstva ECAV, CZ Moravské Lieskové a žiadosť ZVS. Pravidelným bodom druhého zasadnutia DP je kontrola hospodárenia za 2.polrok 2014 a predloženie rozpočtu na rok 2016. Správa bola prednesená  predsedníčkou HV ZD ses. Annou Bočkayovou, ktorá konštatovala stav hospodárenia s finančnými prostriedkami na BÚ ZD  ECAV v minulom roku 2014 a zostatky na účtoch k 31.12.2014. Kontrola nezistila žiadne porušenia. DP schválilo správu a prijalo uznesenia odporúčajúceho charakteru voči dištriktuálnemu konventu ZD, ktorý sa bude konať 16.5.2015 v Trenčianskych Stankovciach. Ďalším bodom rokovania bola príprava programu nadchádzajúceho konventu. V zmysle príslušného zákona DP ZD ECAV  vyhlásilo výberové konanie na post riaditeľa  Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona Bratislava. V stanovenej lehote bola doručená jedna prihláška, dňa 26.2.2015  nasledovalo otváranie obálok  a 10.3.2015 sa konalo výberové konanie. Rada školy  neodporučila zriaďovateľovi vymenovať uchádzačku na riaditeľku EMŠ Bratislava. Z toho dôvodu v zmysle § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov poverilo predsedníctvo ZD vedením školy doterajšiu riaditeľku na dobu 6 mesiacov a DP vyhlásilo nové výberové konanie. Brat dištriktuálny dozorca informoval o odvolaní proti uzneseniu seniorálneho presbyterstva POS zo dňa 9.3.2015 od predsedníctva CZ Trenčín,  proti uzneseniu č. 5/2015 prijatého SP POS na zasadnutí 23.2.2015  v Bánovciach nad Bebravou. DP skonštatovalo, že nie je oprávnené riešiť „Odvolanie proti uzneseniu seniorálneho presbyterstva POS“ predsedníctva CZ Trenčín a  že  znenie uznesenia  seniorálneho presbyterstva  POS 5/2015 zo dňa 23.2.2015 nie je v súlade s odvolaním predsedníctva POS a s príslušnými  cirkevnými právnymi predpismi. Na zasadnutí bola bratom dištriktuálnym biskupom podaná informácia o CZ Zlaté Moravce. V zbore bol vymenovaný administrátor a tiež administrátor dozorcu zboru. DP prijalo uznesenie kde zaviazalo  Predsedníctvo DNS začať voči bývalej zborovej farárke Zlatici Lichvarčíkovej disciplinárne konanie, pretože bolo zistené, že sestra farárka  prekročila svoje právomoci. O prípad sa zaujímajú médiá. Posledným bodom rokovania bola úprava platov zamestnancov BÚ ZD. Rokovanie sa ukončilo modlitbou a požehnaním br. biskupa. Správa má informatívny charakter, presné znenie prijatých uznesení bude v zmysle CPP doručené  osobám a orgánom COJ.

 Zuzana Žilinčíková, vedúca BÚ ZD ECAV, Zvolen / 15.4.2015

 


 
 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár3349563

18.9.2019
Úvodná stránka