Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV na Slovensku 25. januára 2017

Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV na Slovensku 25. januára 2017Vytlačiť
 

 

erb

Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa na riadnom zasadnutí zišlo 25. januára 2017 vo Zvolene. Prítomných privítal zástupca dištriktuálneho dozorcu Slavomír Hanuska. Zaspievaním piesne ES č. 44, prečítaním textu zo Sk 9,1-9 a modlitbou br. biskupa rokovanie začalo.

Na úvod zasadnutia bol schválený doplnený program rokovania o bod - organizácia volieb dozorcu v ZD, ďalej o bod otváranie pošty dištriktuálneho súdu na BÚ ZD a disciplinárne konanie uvalené na predsedu DS a z programu bol vypustený bod schválenie odmien dištriktuálnemu právnemu zástupcovi a zástupcovi dozorcu ZD. Druhým bodom zasadnutia DP bolo schválenie zápisnice z DP ZD ECAV č. 4/2016 zo dňa 28.9.2016, ktorú členovia presbyterstva odhlasovali bez pripomienok a následne bola vykonaná kontrola plnenia uznesení. O tomto uznesení sa nehlasovalo, bolo prijaté na vedomie. Brat biskup vyzval predsedu sčítacej komisie br. Ochodnického, aby oboznámil členov presbyterstva s výsledkami volieb dozorcu ZD ECAV. Za kandidáta PaedDr. Slavomíra Hanusku hlasovalo 4439 konventuálov, čo je 71,48%. Sčítacia komisia, ktorá sa zišla 19.2.2017 konštatuje, že kandidát PaedDr. Slavomír Hanuska získal potrebnú trojpätinovú väčšinu hlasov na zvolenie do funkcie dištriktuálneho dozorcu ZD ECAV na Slovensku. O tomto uznesení sa nehlasovalo, bolo prijaté na vedomie. Vybavené boli žiadosti: ZD ECAV, CZ Gemer, CZ Hontianske Moravce a CZ Dobrá Niva. Ďalším bodom rokovania bola organizácia volieb v ZD. Bol daný návrh, aby Biskupský úrad pripravil nový harmonogram volieb, aby sa voľby uskutočnili tak, ako sa majú. Predsedníctvo ZD nedalo o návrhu hlasovať, pretože o tomto návrhu nemá DP kompetenciu hlasovať, voľby vypisuje dištriktuálne presbyterstvo, keď je uprázdnené miesto. Momentálne nemáme uprázdnené miesto, voľby boli prevedené. Bol daný návrh uznesenia, že v zmysle udalostí, ktoré sa odohrali v súvislosti s voľbami dištriktuálneho dozorcu dištriktuálne presbyterstvo vyjadruje nedôveru zástupcovi dozorcu, lebo sa v týchto voľbách mimoriadne angažoval. Uznesenie nebolo prijaté. V ďalšom bode otváranie pošty dištriktuálneho súdu na BÚ ZD a disciplinárne konanie uvalené na predsedu DS, dištriktuálne presbyterstvo prijalo hlasovaním uznesenia, kde nariaďuje predsedníctvu ZD ECAV a pracovníkom BU ZD ECAV vo veciach agendy dištriktuálneho súdu ZD ECAV rešpektovať pokyny predsedu súdu ZD v zmysle paragrafu 11 CZ 5/1999 „agendu DS vedie príslušný biskupský úrad podľa pokynov jeho predsedu a DP nariaďuje predsedníctvu ZD ECAV na Slovensku stiahnuť návrh na disciplinárne opatrenie voči predsedovi dištriktuálneho súdu ZD ECAV v zmysle čl. 15 ústavy ECAV a čl. 13 odst. 1. Keďže predsedníctvo ZD informovalo, že na OS DS ECAV zaslalo požiadavku o zaujatie stanoviska na zabezpečenie jednotného výkladu cirkevnoprávnych predpisov ohľadom registratúrneho poriadku BÚ ZD a požiadavky predsedu DS ZD, dištriktuálne presbyterstvo rozhodlo zaslať totožné otázky Ministerstvu vnútra SR tak, ako boli adresované osobitnému senátu so žiadosťou o zaujatie stanoviska na zabezpečenie jednotného výkladu cirkevnoprávnych predpisov. Nasledovalo hlasovanie o schválení dodatkov k zmluve so spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Banská Bystrica o zníženie nájomného priestoru a zrušenie nájomnej zmluvy, schválenie zmluvy so spoločnosťou  ISON na opravu - výmenu okien archívu BU ZD. V ďalšom bode sa členovia DP zaoberali nedoplatkami do FCŠ a dištriktuálneho príspevku. Br. biskup podal informáciu o  odovzdávaní seniorského úradu RIS, ktoré sa konalo v Hnúšti 14.10.2016. Ďalším bodom bola informácia o aktivácii elektronických schránok podľa zákona o e-Governmente a Vypísanie výberového konania na funkcie riaditeľa EG Banská Bystrica a EG Tisovec v zmysle zákona 596/2003 § 4 s nástupom od 1.9.2017. Oznámený bol termín najbližšieho zasadnutia DP, ktoré bude 29.3.2017 o 9,45 hod. Rokovanie sa ukončilo modlitbou a požehnaním br. biskupa.

Správa má informatívny charakter, presné znenie prijatých uznesení bude v zmysle CPP doručené osobám a orgánom COJ.

Zuzana Žilinčíková, vedúca BÚ ZD ECAV, Zvolen /24.2.2017


 
 


354406

20.1.2019
Úvodná stránka