Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV na Slovensku 29. marca 2017

Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV na Slovensku 29. marca 2017Vytlačiť
 

Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa na riadnom zasadnutí zišlo 29. marca 2017 vo Zvolene. Prítomných privítal zástupca dištriktuálneho dozorcu Slavomír Hanuska.  Zaspievaním piesne ES č. 102, prečítaním textu z Jn 11,45-57 a modlitbou br. biskupa rokovanie začalo.

Na úvod  zasadnutia brat zástupca dištriktuálneho zástupcu oznámil, že dňa 27.3.2017 bola podaná žaloba proti výsledku volieb na funkciu dozorcu ZD ECAV a vzhľadom na uvedenú skutočnosť zostáva v pozícii zástupcu ZD. Bol schválený doplnený program rokovania o bod – pripojenie budovy BÚ ZD na optickú sieť.

Druhým bodom zasadnutia DP bolo schválenie zápisnice z DP ZD ECAV  č.1/2017 zo dňa  25.1.2017, ktorú členovia presbyterstva odhlasovali po diskusii k uzneseniu č. 5/2017, ktoré bolo zobrané na vedomie ale nebolo dané br. zástupcom dištriktuálneho dozorcu hlasovať "o berie sa na vedomie". Dištriktuálne presbyterstvo neschválilo návrh brata Mlynára na vypustenie uznesenia č. 5/2017 a príslušných ustanovení zo zápisnice, ktoré sa týkali oznámenia o výsledku volieb dištriktuálneho dozorcu. Dištriktuálne presbyterstvo hlasovaním schválilo zápisnicu z predchádzajúceho rokovania vcelku v pôvodnom znení.

Následne bola vykonaná kontrola plnenia uznesení, kde sa DP  zaoberalo uznesením č.2/2017 a), čo súviselo s odpoveďou CZ Bratislava Legionárska ohľadne nedoplatku do FCŠ a zaoberalo sa aj uznesením č. 5/2017 a) v súvislosti s podanou žalobou proti výsledku volieb na dištriktuálneho dozorcu ZD, kde bolo poukázané na CN 6/98. DP prerokovalo aj  žiadosti CZ. Vybavené boli žiadosti: CZ Pliešovce a CZ Horná Strehová.

Pravidelným bodom druhého zasadnutia DP je kontrola hospodárenia za 2.polrok 2016 a predloženie rozpočtu na rok 2018.  Správa bola prednesená  predsedom HV ZD br. Štefanom Škorupom, ktorý konštatoval stav hospodárenia s finančnými prostriedkami na BÚ ZD  ECAV v minulom roku 2016 a zostatky na účtoch k 31.12.2016. Kontrola nezistila žiadne porušenia. DP schválilo správu a prijalo uznesenia odporúčajúceho charakteru voči dištriktuálnemu konventu ZD, ktorý sa bude konať 20.5.2016 v Krupine. Ďalším bodom rokovania bola príprava programu nadchádzajúceho konventu.

Nasledovalo schválenie zmlúv, dodatku k zmluve s Prima bankou o súhlas k spoločnému užívaniu nebytového priestoru spolu so spoločnosťou Sberbank Slovensko, a.s.

Ako každý rok bola predsedom FCŠ br.Romanom Žilinčíkom na DP predložená správa FCŠ, ktorá konštatovala stav vybavenia žiadostí škôl ZD ECAV v minulom roku 2016 a zostatky na účte k 31.12.2016.

Nasledovala informácia o uznesení zborového konventu CZ Dudince zo dňa 12.2.2017 a informácia o uznesení zborového konventu CZ Kremnica zo dňa 12.2.2017, ktoré boli zobrané na vedomie. O týchto uzneseniach sa nehlasovalo.

Br. zástupca dištriktuálneho dozorcu podal informáciu o výzve na pokračovanie prerušeného zborového konventu v Myjave zo dňa 26.2.2017. Po diskusii dištriktuálne presbyterstvo požiadalo predsedníctvo  MYS,  aby sa zaoberalo situáciou v CZ Myjava.

Ďalším bodom bolo pripojenie budovy Biskupského úradu ZD na optickú sieť- kde dištriktuálne presbyterstvo dalo súhlas o povolenie vstupu na nehnuteľnosť za účelom umiestnenia optickej prípojky Slovak Telekom a.s.  spoločnosti Vares s.r.o. a poverilo predsedníctvo ZD doriešiť technické umiestnenie prípojky. Oznámený bol termín najbližšieho zasadnutia DP, ktoré  bude 27.9.2017 o 9,45 hod. Rokovanie sa ukončilo modlitbou a požehnaním br. biskupa.

Správa má informatívny charakter, presné znenie prijatých uznesení bude v zmysle CPP doručené  osobám a orgánom COJ.


 
 


354490

20.1.2019
Úvodná stránka