1. Úvod
  2. /
  3. Dotácie a granty
  4. /
  5. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU

Výzva  MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SEKCIA STREDNÝCH ŠKÔL A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA VYHLASUJE

V Ý Z V U

NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014 – 2021 ČÍSLO : PRIORITY/D/1/2021

Cieľ výzvy
Prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít zameraných na napĺňanie priorít mládežníckej politiky prostredníctvom projektovej činnosti.

Cieľovými skupinami projektových aktivít sú mladí ľudia, mladí vedúci, mládežnícki vedúci, pracovníci s mládežou a koordinátori práce s mládežou.
Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty pôsobiace v oblasti práce s mládežou.

  • Cirkev je medzi oprávnenými žiadateľmi
  • Prioritne budú podporované projekty zamerané na :

podporu sociálnej inklúzie mladých ľudí a prevenciu pred sociálno-patologickými javmi (ako napr.  realizovať aktivity a programy ktoré zasiahnu mladých ľudí v ich prirodzenom prostredí, vtiahnu ich do zmysluplného využívania voľného času v bezpečnom prostredí, ukážu im možnosti pre ich osobnostný a sociálny rozvoj, participáciu v živote miestnej komunity a organizovaných voľnočasových aktivít),

rozvojové programy pre mládež a prácu s mládežou,

informačné a poradenské služby pre mládež,

podporu participácie a dobrovoľníctva mládeže v škole, komunite a spoločnosti (ako je podpora a  rozvoj dobrovoľníckych aktivít mládeže, ktoré vychádzajú z motivácie mladých ľudí pomáhať a realizovať sa, a ktoré reagujú na skutočné odôvodnené potreby druhých)

  • spolufinancovanie z vlastných zdrojov a iných zdrojov  vo výške 10 % z celkového rozpočtu projektu.
  • maximálna výška poskytnutej dotácie je 20 000 eur, čo je 90 % z oprávnených nákladov uvedených v žiadosti o dotáciu
  • termín predkladania žiadostí (elektronicky a v tlačenej forme v jednom originálnom vyhotovení) je najneskôr do 09.04.2021 do 14:30, žiadosť zasielaná poštou – rozhodujúci je údaj na poštovej pečiatke, ktorým môže byť najneskôr dátum uzávierky výzvy, t. j. 09.04.2021

 

Bližšie informácie nájdete na :

https://www.minedu.sk/8588-sk/aktualne-vyzvy/

https://www.minedu.sk/data/files/10315_vyzva-na-dotaciu_priority-2021.pdf

https://www.minedu.sk/data/files/10313_priority_d_1_2021-sprievodca-pre-ziadatelov.pdf

 

Zdieľať na sociálnych sieťach