1. Úvod
  2. /
  3. Dotácie a granty
  4. /
  5. Dotácie BSK (do 15.1.2021)

Dotácie BSK (do 15.1.2021)

Bratislavský  samosprávny kraj zverejnil  výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na rok 2021 a to v nasledovných schémach

Podpora kultúry

Tvorba a prezentácia diela –  podpora je určená na tvorbu nového diela a jeho prezentáciu pred verejnosťou v oblastiach – Divadlo a tanec, Vizuálne umenie , Tradičná kultúra a folklorizmus

Výskum a odborná reflexia –  podpora je určená na realizáciu výskumných projektov, odbornú kritickú reflexiu a vydávanie pôvodnej odbornej literatúry. Projekty môžu byť realizované aj v online prostredí

Ochrana hmotného kultúrneho dedičstva – Podpora je určená výlučne na obnovu verejne prístupných objektov hmotného kultúrneho dedičstva, alebo ich častí, pričom prioritne je určená na obnovu objektov, ktoré sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Podporená môže byť aj obnova objektov zapísaných v osobitných zoznamoch pamätihodností miest, mestských častí a obcí regiónu BSK

Bližšie informácie  https://bratislavskykraj.sk/wp-content/uploads/2020/12/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacii-z-bratislavskej-regionalnej-dotacnej-schemy-na-podporu-kultury-na-rok-2021.pdf

Podpora mládeže

Rozvoj informačnej, digitálnej a mediálnej gramotnosti a kritického myslenia v záplave (dez)informácií mládeže vo veku do 30 rokov na území obcí a miest Bratislavského samosprávneho kraja (okrem jednorazových akcií a podujatí)

Problematika boja proti extrémizmu a radikalizmu a aktivity vedúce k tolerancii

Participácia mládeže a jej foriem, vrátane činnosti žiackej samosprávy na základných a stredných školách na území Bratislavského samosprávneho kraja

Organizovanie pravidelných preventívnych a nízko prahových aktivít so zameraním na mládež vo veku do 30 rokov na území obcí a miest Bratislavského samosprávneho kraja (okrem športových aktivít)

Bližšie informácie https://bratislavskykraj.sk/wp-content/uploads/2020/12/vyzva-mladez.pdf

Podpora športu

Podpora organizovania športových akcií a podujatí pre organizovanú i neorganizovanú verejnosť v Bratislavskom samosprávnom kraji, vrátane akcií pre zdravotne postihnutých športovcov, zameraná na projekty organizačného zabezpečenia akcií a podujatí pre organizovanú i neorganizovanú verejnosť a pre potreby organizovania významných regionálnych, národných a medzinárodných športových podujatí v BSK

Bližšie informácie  https://bratislavskykraj.sk/wp-content/uploads/2020/12/vyzva-sport.pdf

Oprávnení žiadatelia sú právnické  osoby  a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území BSK alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území BSK, alebo poskytujú služby obyvateľom BSK, teda aj cirkevné zbory alebo OZ pôsobiace v rámci cirkvi, či SED

Termín pre podávanie žiadostí je do 15.1.2021, žiadosti sa podávajú elektronickou formou.

Zdieľať na sociálnych sieťach