1. Úvod
  2. /
  3. Dotácie a granty
  4. /
  5. Dotácie BSK (do 15.1.2021)

Dotácie BSK (do 15.1.2021)

Bratislavský  samosprávny kraj zverejnil  výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na rok 2021 a to v nasledovných schémach

Podpora kultúry

Tvorba a prezentácia diela –  podpora je určená na tvorbu nového diela a jeho prezentáciu pred verejnosťou v oblastiach – Divadlo a tanec, Vizuálne umenie , Tradičná kultúra a folklorizmus

Výskum a odborná reflexia –  podpora je určená na realizáciu výskumných projektov, odbornú kritickú reflexiu a vydávanie pôvodnej odbornej literatúry. Projekty môžu byť realizované aj v online prostredí

Ochrana hmotného kultúrneho dedičstva – Podpora je určená výlučne na obnovu verejne prístupných objektov hmotného kultúrneho dedičstva, alebo ich častí, pričom prioritne je určená na obnovu objektov, ktoré sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Podporená môže byť aj obnova objektov zapísaných v osobitných zoznamoch pamätihodností miest, mestských častí a obcí regiónu BSK

Bližšie informácie  https://bratislavskykraj.sk/wp-content/uploads/2020/12/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacii-z-bratislavskej-regionalnej-dotacnej-schemy-na-podporu-kultury-na-rok-2021.pdf

Podpora mládeže

Rozvoj informačnej, digitálnej a mediálnej gramotnosti a kritického myslenia v záplave (dez)informácií mládeže vo veku do 30 rokov na území obcí a miest Bratislavského samosprávneho kraja (okrem jednorazových akcií a podujatí)

Problematika boja proti extrémizmu a radikalizmu a aktivity vedúce k tolerancii

Participácia mládeže a jej foriem, vrátane činnosti žiackej samosprávy na základných a stredných školách na území Bratislavského samosprávneho kraja

Organizovanie pravidelných preventívnych a nízko prahových aktivít so zameraním na mládež vo veku do 30 rokov na území obcí a miest Bratislavského samosprávneho kraja (okrem športových aktivít)

Bližšie informácie https://bratislavskykraj.sk/wp-content/uploads/2020/12/vyzva-mladez.pdf

Podpora športu

Podpora organizovania športových akcií a podujatí pre organizovanú i neorganizovanú verejnosť v Bratislavskom samosprávnom kraji, vrátane akcií pre zdravotne postihnutých športovcov, zameraná na projekty organizačného zabezpečenia akcií a podujatí pre organizovanú i neorganizovanú verejnosť a pre potreby organizovania významných regionálnych, národných a medzinárodných športových podujatí v BSK

Bližšie informácie  https://bratislavskykraj.sk/wp-content/uploads/2020/12/vyzva-sport.pdf

Oprávnení žiadatelia sú právnické  osoby  a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území BSK alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území BSK, alebo poskytujú služby obyvateľom BSK, teda aj cirkevné zbory alebo OZ pôsobiace v rámci cirkvi, či SED

Termín pre podávanie žiadostí je do 15.1.2021, žiadosti sa podávajú elektronickou formou.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Zdieľať na sociálnych sieťach