1. Úvod
  2. /
  3. Dotácie a granty
  4. /
  5. Dotácie Trenčianskeho kraja  (do 31.3.2021)

Dotácie Trenčianskeho kraja  (do 31.3.2021)

Trenčiansky  samosprávny kraj  bude  v rámci  dotačného systému  v roku 2021  poskytovať dotácie na podporu:

  • všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, medzi ktoré patria napr. rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže atď.
  • voľnočasových a vzdelávacích aktivít detí, mládeže a obyvateľov 

Oprávnení žiadatelia sú právnické  osoby  a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území TSK alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území TSK, alebo poskytujú služby obyvateľom TSK na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov. Medzi oprávnených žiadateľov patria aj cirkevné zbory alebo OZ pôsobiace v rámci cirkvi

Termín pre podávanie žiadostí je do 31.3.2021, žiadosti sa podávajú elektronickou formou.

Všetky bližšie informácie, aj o ostatným možnostiach dotácií  sú dostupné na web stránke TSK:

https://www.tsk.sk/elektronicke-sluzby/poskytovanie-dotacii-z-rozpoctu-vuc.html?page_id=388862

alebo

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2021/dotacne-schemy-tsk-otvorene-toto-su-najdolezitejsie-informacie.html?page_id=771508

Zdroj obrázka: www.tsk.sk

Zdieľať na sociálnych sieťach