1. Úvod
  2. /
  3. Dotácie a granty
  4. /
  5. Dotácie TTSK (do 5.2.2021)

Dotácie TTSK (do 5.2.2021)

Trnavský samosprávny kraj vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora aktivít organizácií na území Trnavskej župy“

Cieľom programu je podpora organizácií na území Trnavskej župy s cieľom aktívnej participácie na rozvoji, príprave a realizácii aktivít v oblasti kultúry, sociálnych vecí, zdravotníctva a športu.

Podpora je určená pre „aktivity“ (nie investičné výdavky), čo v praxi cirkvi znamená najmä podporu misijných podujatí, detských táborov, speváckych zborov, tvorbu časopisov, mediálnych programov  a pod.

Oprávnení žiadatelia sú právnické  osoby  a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území TTSK alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území TTSK, alebo poskytujú služby obyvateľom TTSK, teda aj cirkevné zbory alebo OZ pôsobiace v rámci cirkvi, či SED

Termín pre podávanie žiadostí je od 1.1.2021  do 5.2.2021, žiadosti sa podávajú elektronickou formou.

Znenie výzvy a všetky bližšie informácie sú dostupné na web stránke TTSK:

https://www.trnava-vuc.sk/data/att/18204.pdf

https://www.trnava-vuc.sk/13475-sk/2021/

Zdieľať na sociálnych sieťach