1. Úvod
  2. /
  3. Dotácie a granty
  4. /
  5. Výzva na poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu...

Výzva na poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách
  1. Základný cieľ

Cieľom je inovovať prístupy k výučbe a implementovať ich do praxe napríklad zmenou tvarov školských lavíc, ktoré môžu byť prispôsobené na potreby konkrétneho školského predmetu, zmenou usporiadania tried, ktorá zároveň úzko súvisí so zmenami v prístupe k výučbe a so vzdelávaním učiteľov. Jej cieľom je podpora prechodu od klasickej „frontálnej výučby“ k inovatívnym metódam výučby, ktoré podporujú aktívne zapojenie sa  žiaka do výučby, tímovú prácu, skupinové riešenie problémov či diskusiu. Cieľom výzvy je zároveň vytvoriť príjemné prostredie pre žiakov vybudovaním oddychových zón v triedach a na chodbách. Výzva bude realizovaná v základných a stredných školách. Finančné prostriedky, ktoré získajú školy, môžu použiť na kúpu materiálneho vybavenia škôl ako napríklad: sedacie prvky, školské lavice, školské stoličky, kobercové podlahy, edukačné polepy, nábytkové prvky, a iné.

  1. Okruh oprávnených žiadateľov

Oprávneným žiadateľom je zriaďovateľ:

  1. základnej školy, zaradenej do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (ďalej len „sieť škôl a školských zariadení“),
  2. strednej školy, zaradenej do siete škôl a školských zariadení,
  3. spojenej školy, zaradenej do siete škôl a školských zariadení.

 

Žiadosť predkladá elektronicky oprávnený žiadateľ prostredníctvom formulára zverejnenom na webovom sídle ministerstva (www.minedu.sk).

Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 31. 05. 2021.

Maximálna výška dotácie poskytnutej ministerstvom na jeden projekt je 30.000,- € na bežné a kapitálové výdavky.

Minimálna výška dotácie poskytnutej ministerstvom na jeden projekt je 1701,- € na bežné a kapitálové výdavky.

E-mail na konzultácie vo veci predkladania žiadostí modernejsiaskola@minedu.sk

Súbory na stiahnutie:

 

Zdieľať na sociálnych sieťach