1. Úvod
 2. /
 3. Dotácie a granty
 4. /
 5. Výzva na predkladanie žiadostí (do 15. 4. 2021)

Výzva na predkladanie žiadostí (do 15. 4. 2021)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlasuje novú výzvu na predkladanie žiadostí o štátnu dotáciu na podporu rozvoja regiónov. Výzva je určená pre mimovládne organizácie, ktoré môžu získať dotáciu od 10- do 50-tisíc eur. Termín na podanie žiadostí do 15. 04. 2021 .

Do výzvy sa môžu zapojiť občianske združenia, neziskové organizácie či regionálne rozvojové agentúry, ktoré pôsobia v oblasti regionálneho rozvoja. Žiadateľom nemôže byť cirkev a cirkevné zbory  iba občianske združenia a neziskové organizácie pôsobiace pri CZ.

Žiadatelia môžu predkladať projekty, ktoré sú zamerané na:

 • rozvoj vnútorného potenciálu územia (napr. výsadba pôvodných odrôd ovocných stromov v sade spravovanom miestnou komunitou),
 • podporu predchádzania sociálneho vylúčenia (napr. vzdelávanie nezamestnaných mladých, zlepšenie hygienickej úrovne detí z marginalizovaných rómskych komunít),
 • rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu (napr. zdieľané bývanie, projekty inklúzie medzi seniormi, handicapovanými a väčšinovou spoločnosťou),
 • rozvoj turistickej infraštruktúry (napr. budovanie altánkov, lavičiek, náučných tabúľ),
 • starostlivosť o kultúrne dedičstvo  (napr. oprava a rekonštrukcia pamiatok),
 • na ochranu životného prostredia (napr. protipovodňové zádrže, revitalizácia zelene),
 • komunitné aktivity (napr.projekty spolupráce v komunitách a medzi komunitami)
 • ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia (napr. aktivity zamerané na prevenciu, ochranu zdravia, zdravotnú osvetu , zmiernenie dopadov krízy spôsobenej ochorením COVID-19)

Minimálna výška dotácie na jeden projekt je 10 000,00 eur.
Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 50 000,00 eur.
Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu je 90 %.
Miera spolufinancovania je 10%.

Bližšie informácie nájdete na :

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/dotacie/index.html

 

P2 Metodicka_prirucka_pre_ziadatela_2021

Vyzva-na-rok-2021-final

Zdieľať na sociálnych sieťach