1. Úvod
  2. /
  3. Dotácie a granty
  4. /
  5. Výzva „Obnovme si svoj dom 2021“ (do 29.1.2021)

Výzva „Obnovme si svoj dom 2021“ (do 29.1.2021)

Dávame Vám do pozornosti informáciu o možnosti požiadať  dotáciu z MK SR na opravu kultúrnych pamiatok/kostoly modlitebne a pod./  v zmysle výzvy Obnovme si svoj dom 2021:

https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2020/12/Vyzva_program_1_2021.pdf

Ministerstvo kultúry SR vypísalo výzvu na podporu projektov zameraných na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok (ďalej len „kultúrna pamiatka“), projektov prípravy a realizácii obnovy kultúrnej pamiatky prípravy a realizácie reštaurovania kultúrnej pamiatky vrátane kultúrnej pamiatky v lokalite svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie alebo využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

Žiadateľom môže byť registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

Termín uzávierky predkladania žiadostí: 29. január 2021 (vrátane)

V rámci programu Obnovme si svoj dom ide o tieto podprogramy:

1.1 Obnova kultúrnych pamiatok podprogram

1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva podprogram

1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu podprogram

1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave

 

Formulár žiadosti je súčasťou elektronickej registrácie. Elektronická registrácia je zverejnená na webovom sídle ministerstva www.culture.gov.sk

alebo https://ds.culture.gov.sk.

Zdieľať na sociálnych sieťach