Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Festival chrámovej piesne ZD ECAV na Slovensku pri príležitosti 200. narodenia Ľudovíta Štúra

Festival chrámovej piesne ZD ECAV na Slovensku pri príležitosti 200. narodenia Ľudovíta Štúra Vytlačiť
 

V sobotu 8. 11. 2014 sa v Evanjelickom kostole Svätej Trojice vo Zvolene uskutočnil nultý ročník festivalu chrámovej piesne ZD ECAV na Slovensku. Bol venovaný  blížiacemu sa 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, ktorý bol evanjelikom, významným národným buditeľom a aj vyslancom na uhorskom sneme za mesto Zvolen. Cieľom festivalu bolo prezentovať slovenskú duchovnú pieseň v rámci ZD ECAV, pozdvihnúť úroveň speváckych zborov a zborových dirigentov, motivovať evanjelické spevácke zbory k tvorivej práci, umožniť im vzájomné porovnanie a zdokumentovať súčasnú úroveň cirkevných speváckych zborov. Organizátorom festivalu bol Západný dištrikt  ECAV na Slovensku a Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV  na Slovensku; spoluorganizátorom bol Cirkevný  zbor ECAV Zvolen. Zúčastnené spevácke zbory sa mohli prihlásiť do súťažnej alebo nesúťažnej časti a rozdelené boli do piatich kategórií: miešané zbory, mužské zbory, ženské zbory, detské zbory a mládežnícke zbory. Festival chrámovej piesne ZD ECAV otvorila  predsedníčka Výboru cirkevnej hudby a hymnológie ECAV Mgr. art. Katarína Juríková, ktorá privítala spevácke zbory a vzácnych hostí: brata biskupa ZD ECAV Mgr. Milana Krivdu a brata dozorcu ZD ECAV PaedDr. Vladimíra Daniša, ako aj porotu v zložení: predseda doc. Ondrej Šaray, členovia - Mgr. art. Jana Pastorková, ArtD.,  a Mgr. art. Marek Mišiak. Nasledovala pobožnosť, kde sa nám na základe  Žalmu 96, 1 − 2 „Spievajte Hospodinovi novú pieseň, spievaj Hospodinovi, celá zem! Spievajte Hospodinovi, dobrorečte Jeho menu, zvestujte Jeho spásu deň čo deň!“ prihovoril brat biskup ZD Mgr. Milan Krivda. Vo svojom príhovore okrem iného poukázal aj na to, že piesne, ktoré spevácke zbory  nacvičujú, sú nielen na oslavu Trojjediného Pána Boha, ale že sa stávajú aj ich vyznaním a priznaním sa k tomu, čo Boh pre nás - našu záchranu urobil skrze svojho jediného Syna Ježiša Krista. Na Festivale chrámovej piesne ZD vystúpili tieto spevácke zbory: spevácky zbor pri CZ ECAV Zvolenská Slatina, spevácky zbor Krédo z CZ Diakovce, spevácky zbor pri CZ ECAV Dudince, ženský komorný spevácky zbor Nádej z CZ Veľký Krtíš, spevácky zbor Zvon z CZ Trenčín, spevácky zbor Petržalský lúč z CZ Bratislava-Petržalka, Mužský cirkevný spevokol z CZ Brezová pod Bradlom, spevácky zbor Laudate z CZ Bratislava-Petržalka, spevácky zbor pri CZ Bratislava Staré Mesto, spevácky zbor Radostné srdcia z CZ Podlužany a spevácky zbor Effatha z CZ Zvolen. Po vystúpení speváckych zborov zasadla odborná porota, ktorá zhodnotila jednotlivé výkony speváckych zborov. Všetky spevácke zbory boli ocenené pamätnou plaketou s logom festivalu, ktorého autormi boli Stano Lajda a Ivan Debnár.  V súťažnej kategórií bolo zlaté pásmo udelené speváckemu zboru Petržalský lúč z CZ ECAV Bratislava-Petržalka, strieborné pásmo bolo udelené dvom účinkujúcim telesám: speváckemu zboru Zvon z CZ Trenčín a ženskému komornému speváckemu zboru Nádej z CZ Veľký Krtíš, a bronzové pásmo Mužskému cirkevnému spevokolu z CZ Brezová pod Bradlom. Vyvrcholením  festivalu chrámovej piesne bol spoločný spev Žalmu 117 v úprave pre zbor od skladateľa Tomáša Rojčeka pod taktovkou Ondreja Šaraya. Na záver sa brat biskup ZD ECAV Milan Krivda poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto festivalu, domácemu cirkevnému zboru vo Zvolene a hlavne Pánu Bohu, že tento deň požehnal. Spoločne sme sa pomodlili Modlitbu Pánovu Otče náš a prijali apoštolské požehnanie. Dirigenti speváckych zborov sa po skončení festivalu zúčastnili na odbornom hodnotiacom seminári, ktorý sa konal v Kuzmányho domčeku vo farskom areáli.

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 


354447

20.1.2019
Úvodná stránka