Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Konvent ZD

Najvyšším orgánom dištriktu je dištriktuálny konvent, ktorý tvoria členovia dištriktuálneho presbyterstva, členovia predsedníctiev seniorátov a delegáti seniorátov  a s hlasom poradným riediteě dištriktuálneho iskupského úradu. Na každý začatý počet 15 0000 členov cirkvi v senioráte sa volia dvaja delegáti, z toho polovica sú duchovní.

Dištriktuálny konvent plní najm) tieto úlohy:
' stará sa o cirkevný a mravnonáboženský život v dištrikte
' rozhoduje o organizačných a hospodárskych záležitostiach dištriktu, schvaěuje jeho rozpočet a záverečný účet
' prijíma štatút dištriktu
' zriaďuje a zrušuje dištriktuálne účelové zariadenia
' prerokúva správy o činnosti dištriktuálnheo prebyterstva a účelových zariadení dištriktu
' volí spomedzi seniorov zástupcu dištriktuálneho biskupa, spomedzi seniorálnych dozorcov zástupcu dištriktuálneho dozorcu, riaditeěa dištriktuálneho biskupslého úradu, dištriktuálnych presbyterov, dištriktuálneho právneho zástupcu, predsedu hospodárkseho výboru, predsedu vnútromisijného výboru, predsedu, podpredsedu a sudcov dištriktuálneho súdu, dištriktuálneho žalobcu a jeho zástupcu a predsedov dištriktuálnej podporovne a odvoláva ich z funkcií

Dištriktuálny konvent sa schádza poděa potreby, najmenej raz za rok

 

Ústava ECAV na Slovensku, čl. 24 a čl. 25


 

Odber noviniek

Po zaregistrovaní vám budeme zasielať novinky a zaujímavé informácie.3381788

21.9.2019
Úvodná stránka