Prechod na navigáciu vodorovná

Biskupský úrad západný dištrikt ECAV na Slovensku - evanjelická cirkev

Zo zasadnutia Školského výboru Západného dištriktu ECAV na Slovensku

ŠV1.jpg ŠV 2.jpg

  Jeho členovia sa stretli 18. apríla 2018 v zasadačke Biskupského úradu Západného dištriktu ECAV na Slovensku /ZD ECAV/, aby sa oboznámili s aktuálnymi záležitosťami ohľadom vyučovania náboženskej výchovy /NBV/ v štátnych školách. Po úvodnej pobožnosti brata predsedu danému účelu poslúžil hlavne bod programu, v ktorom odzneli informácie zo Školského výboru ECAV na Slovensku /ŠV ECAV/ o pripravovaných žiackych súťažiach a vzdelávacích seminároch pre vedúcich detských besiedok a učiteľov náboženskej výchovy. Prítomní boli uzrozumení aj s personálnymi zmenami na postoch vedúcich školských dekanov v dotyčných seniorátoch. Z obsiahlej diskusie o skúsenostiach z edukačnej a hospitačnej praxe vzišli uznesenia obrátiť sa vo veci biblickej olympiády na jej celoslovenskú odbornú komisiu za účelom zváženia možnosti návratu k pôvodnému modelu postupu zo seniorátov na celoslovenské kolo z dôvodu lepšej motivácie účastníkov v jednotlivých seniorátoch a tiež, aby ŠV ECAV inicioval vydávanie učebníc a metodických príručiek pre vyučovanie NBV aj v elektronickej podobe. Bola tiež nastolená požiadavka na vzájomnú výmenu materiálov k vyučovaniu NBV a na vypracovanie jednotných Tematických výchovno-vzdelávacích plánov, ktoré by Školský výbor ZD ECAV posunul k dispozícii aj ostatným vyučujúcim v dištrikte s cieľom uľahčiť im ich prácu. Zasadnutie ŠV ZD ECAV prebiehalo aj za účasti brata dištriktuálneho biskupa Milana Krivdu, ktorý k jeho priebehu prispel viacerými podnetmi. Po zmienke o končiacom sa funkčnom období brata podpredsedu ŠV ZD ECAV a vyjadrení ochoty pomáhať aj ďalej mu brat biskup poďakoval a ocenil jeho prácu pre výbor. Zasadnutie napokon skončilo spoločným odriekaním modlitby Pánovej a požehnaním od brata biskupa.

 

Roman Sarvaš, predseda ŠV ZD ECAV        


 


354483

20.1.2019
Úvodná stránka