Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ochrana osobných údajov - Víkend Západného dištriktu Dudince 2019

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre účastníkov podujatia

„ Víkend Západného dištriktu Dudince 2019“

 

 

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade Nariadením  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov  a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 • Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Západný  dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

Nám. SNP 5, 960 66 Zvolen

IČO: 31933475                 DIČ: 2021347328

e-mail: zdecav@zdecav.sk

Registrovaný na Ministerstve kultúry SR v Registri právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od právnej subjektivity cirkví a náboženských spoločností, číslo 308/1991/12-0001

(ďalej  prevádzkovateľ alebo ZD ECAV)

 

 • Aké osobné údaje o Vás spracúvame a za akým účelom

Pre  účely  komplexného zabezpečenia podujatia „Víkend Západného dištriktu Dudince 2019“, ktoré zahŕňa najmä  spracovanie evidencie účastníkov a platieb, dodanie všetkých tovarov a služieb, ktoré si účastník objedná (ubytovanie, stravovanie, doplnkové služby, prednášky a pod.),  a pre plnenie účtovných, daňových a ostatných zákonných povinností o Vás spracúvame osobné údaje v rozsahu -  titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, adresa bydliska, e-mail,  telefonický kontakt

Pre účely propagácie tohto  podujatia a zasielania informácií o podobných podujatiach v budúcnosti   spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, e-mail, telefonický kontakt , fotografie, audio a videozáznamy

 

 • Ako získavame Vašu osobné údaje

Osobné údaje získavame priamo od  Vás, ako dotknutých osôb, pri prihlásení sa na podujatie prostredníctvom online prihlášky  na webovej stránke ZD ECAV alebo priamou komunikáciou – osobnou, telefonickou, elektronickou alebo písomnou formou.

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb,  t.j. registrujete na podujatie aj svojich rodinných príslušníkov, priateľov a známych,  je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov, príp. súhlas zákonného zástupcu, ak sa jedná o dieťa do veku 18 rokov.

 

 • Na kých právnych základoch spracúvame Vašu osobné údaje

Plnenie zmluvy – aby sme mohli zabezpečiť podujatie, na ktoré ste sa prihlásili, vrátane dodanie všetkých produktov a služieb, ktoré ste si v prihláške objednali

Plnenie zákonných povinností – vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov (upravujúcich najmä účtovníctvo, dane, ochranu spotrebiteľa, bezpečnosť, zdravotnú starostlivosť a pod. )

Oprávnený záujem ZD ECAV – propagácia tohto podujatia a zasielanie informácií o podobných podujatiach, získavanie Vašich  hodnotení a komentárov o uskutočnenom podujatí

Súhlas so spracúvaním – vyhotovenie a zverejnenie fotografií, audiozáznamov  a videozáznamov z podujatia   na webovej stránke,   na stránkach  sociálnych sietí, v tlačených a iných propagačných materiáloch prevádzkovateľa

 

 • Ako dlho spracúvame osobné údaje

Osobné údaje budeme spracovávať (bez ohľadu na Vami udelený súhlas) po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi, ktoré stanovujú minimálne doby, po ktoré je spoločnosť povinná údaje uchovávať.

V prípade spracúvania osobných údajov, ku ktorým bol udelený súhlas dotknutej osoby, budú osobné údaje spracúvané spravidla po dobu 10 rokov  alebo do odvolania tohto súhlasu.

 

 

 • Prijímatelia, ktorým sa sprístupňujú osobné údaje

 

Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri  dodržiavaní predpisov v oblasti GDPR a  pri zachovaní mlčanlivosti príjemcov  údajov, ktorými sú:

 • Hotel HVIEZDA s.r.o. - za účelom zabezpečenia ubytovania a stravovania,
 • WEBYGROUP s.r.o. za účelom poskytovania webhostingu,
 • THR Systems a.s. – za účelom za účelom správy a údržby serveru
 • Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku(všetky jej COJ) – za účelom propagácie podujatia a podpory cirkevných aktivít

 

 • Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii mimo EÚ

Pri spracúvaní osobných údajov nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín.

 

 • Použitie osobných údajov na automatizované individuálne rozhodovanie

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

 • Práva dotknutej osoby

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu písomne alebo elektronicky na adrese Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku, Nám. SNP 5, 960 01 Zvolen alebo e-mailom na adrese sekretariat@zdecav.sk  uplatniť svoje  nasledovné práva:

 

 • Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov - máte  právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas  zaslaním písomnej žiadosti na adresu Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku, Nám. SNP 5, 960 01 Zvolen, alebo e-mailom na adresu sekretariat@zdecav.sk   s tým, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania pred jeho odvolaním.
 • Právo na prístup k osobným údajom – máte  právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, v akom rozsahu, za akým účelom, po akú dobu a pod.  Máte tiež  právo získať prístup k týmto údajom (kópiu spracúvaných osobných údajov). Potvrdenie bude poskytnuté na základe Vašej žiadosti v písomnej podobe, a to buď poštou alebo elektronicky.
 • Právo na opravu – máte právo, aby Vaše nesprávne uvedené osobné údaje boli bez zbytočného odkladu opravené alebo doplnené (v prípade, ak sú neúplné)
 • Právo na výmaz osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu,  pri nezákonnom spracúvaní; a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17  Nariadenia
 • Právo na obmedzenie spracúvania  máte  možnosť  uplatniť toto právo, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18 Nariadenia
 • Právo na prenosnosť osobných údajov  - máte právo osobné údaje, ktoré ste  poskytli ZD ECAV v štruktúrovanom, bežne  používanom a strojovo čitateľnom formáte na základe súhlasu alebo pre potreby plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20  Nariadenia
 • Právo namietať -  ak je spracúvanie osobných údajov založené na legitímnom oprávnenom záujme ZD ECAV alebo ak osobné údaje spracúvame na účel priameho marketingu, máte ako dotknutá osoba právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Ak nepreukážeme legitímny oprávnený záujem, alebo ak podáte námietku voči spracúvaniu osobných údajov na účel priameho marketingu,  nebudeme môcť  tieto osobné údaje ďalej spracúvať.
  www.dataprotection.gov.sk

 

Zaregistrovať sa môžete najneskôr do 15.10.2019

Odber noviniek

Po zaregistrovaní vám budeme zasielať novinky a zaujímavé informácie.3372787

20.9.2019
Úvodná stránka