Vzdelávací program ZD ECAV pre farárov a farárky ECAV 2017/2018Vytlačiť
 

Téma: Špecifiká pomáhajúcich rozhovorov s ľuďmi v záťažových situáciách

 

Termíny:

16.-18.11.2017

11.-13.1.2018

22.-24.2.2018

 

Zámer

Zámerom vzdelávania je poskytnúť účastníkom priestor pre reflexiu prežívania a konania v záťažových komunikačných situáciách a rozvinúť u účastníkov komunikačné zručnosti, ktoré pomáhajú identifikovať potreby a pocity všetkých zúčastnených, budovať porozumenie a zhodu, ako aj prehlbovať schopnosť zdieľať bytie druhého, schopnosť vzájomnosti  a autenticity duchovných (farárov) v medziľudskom kontakte.

Ciele

Na konci vzdelávacieho modulu budú účastníci:

-          Poznať (vedieť reflektovať)  vlastné prežívanie v náročných medziľudských situáciách (svoje vlastné najčastejšie protiprenosové pocity a reakcie, ako aj tendencie vychádzajúce z osobnej skúsenosti a biografického poľa)

-          Poznať a vedieť využívať špecifické komunikačné stratégie s ľuďmi v náročných komunikačných situáciách (napr. traumatické alebo konfliktné situácie)

-          Poznať svoj preferovaný štýl zvládania a riešenia týchto situácií, jeho výhody a obmedzenia -  a to v súlade z identitou a rolou duchovného (farára)

-          Poznať základné princípy nenásilnej komunikácie a možnosti aj obmedzenia tohto prístupu v kontexte každodennej práce a života duchovných (farárov)

 

Časť

Obsah

Čas

 

Časť 1

 

Základné otázky komunikácie v záťažových situáciách

 

 

Čo v nás vyvolávajú záťažové medziľudské situácie a aké postoje mám vo vzťahu k sebe v kontexte záťažových situácií?

-          Identifikácia, transformácia  a zvládanie vlastných emócií, impulzov, reakcií a obranných stratégií, ktoré bránia kontaktu, akceptácii, empatii a porozumeniu

-          Nácvik zručností sebautíšenia, ktoré slúži ako príprava na vstup do vzťahu a následného rozhovoru. Ako zvládať vlastné emócie a reakcie voči iným?

Skupinová práca, diskusia, cvičenia, video ukážka

 

 

5 hodín

 

 

Časť 2

 

Nástroje a formy prípravy na náročný rozhovor

 

-          Ako transformovať negatívne presvedčenia a predpoklady? Ako prehĺbiť súcit a empatiu?

-          Ako nachádzať a budovať vlastné zdroje pre pozitívny pohľad na človeka?

-          Príprava na rozhovor v rovinách: zmysel – ciele – stratégia – štruktúra a rámec – komunikačné intervencie

 

Analýza komunikačných situácií, cvičenia, imaginatívna práca, skupinové diskusie

 

4 hodín

 

Časť 3

Postupy vedenia rozhovorov

 

-       Zvládanie nedorozumení, deštruktívnych emócií a prejavov odporu v rôznych fázach rozhovoru

-       Reflexívne reakcie na zamerané na obsah

-       Reflexívne reakcie zamerané na potreby

-       Reflexívne reakcie zamerané na prežívanie

-       „Ja jazyk“ „ja“ forma reči (vlastný pohľad hovoriaceho) pri formulovaní potrieb a požiadaviek

-       Zvládanie emocionálne vypätých stavov

 

Reflexia a analýza rozhovorov, skupinová diskusia, dotazník

 

7 hodín

 

Časť 4

Postupy vedenia rozhovorov II.

 

 

-       Techniky explorácie rozhovoru zamerané na podporu dialógu Ja -Ty

Otázky zamerané na intrapsychické prežívanie Ja-Ty

Otázky zamerané na vzťah a vzťahový systém

Zručnosti facilitácie procesu rozhovoru (čas, hranici a limity)

-       Komplexné zručnosti mentalizácie prežívania

Cvičenia, simulácie, rolové aktivity, nácvik, video

 

 

8 hodín

 

Časť 5

Pokročilé postupy vedenia rozhovorov

 

-       Špecifiká rozhovoru s dieťaťom

-       Špecifiká rozhovoru s adolescentom

-       Špecifiká rozhovoru s párom a rodinou

-       Špecifiká rozhovoru s traumatizovaným človekom a človekom, ktorého prejav nie je zrozumiteľný

Analýza video ukážok, simulácie, teoretický výklad

 

8 hodín

 

Časť 6

Špecifické formy rozhovorov

 

-       Motivačné rozhovory

-       Vyjednávacie zručnosti v konflikte

-       Mediačné zručnosti v konflikte

-       Modely argumentácie

-       Facilitácia malých skupín

 

Tréning zručností, reflexia praxe, kazuistiky

 

15 hodín

Časť 7

Hodnotenie a reflexia procesov

 

-       Záverečná prezentácia skúseností účastníkov

-       Záverečná reflexia procesu vzdelávania /písomná práca-dotazník/

-       Ukončenie vzdelávania

1hodina

 

 

 

Lektori

PhDr. Ivan Valkovič (psychológ/psychoterapeut),

Mgr. Vladimír Hambálek (sociálny pracovník/psychoterapeut),

Mgr. Zuzana Zimová (špeciálna pedagogička/psychoterapeutka).

Všetci lektori sú zároveň akreditovaní supervízori, kouči a mediátori s viac ako 20 ročnou praxou. Zároveň sú členmi viacerých odborných organizácií (Slovenská komora psychológov, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť,  Slovenská asociácia koučov, Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Asociácia manželských a rodinných poradcov, Slovenská komora sociálnych pracovníkov)

 

Certifikát, potvrdenie účasti

 

  • Po absolvovaní všetkých prezenčných termínov a odovzdania záverečnej správy účastníci obdržia certifikát absolventa výcviku.
  • Účastníci, ktorí vynechajú viac ako jeden prezenčný termín, resp. tí, ktorí jeden výpadok nenahradia samostatnou prácou, dostanú namiesto certifikátu potvrdenie o absolvovaní časti výcviku s uvedením počtu pracovných jednotiek.

 

Poplatky:

 

Účastnícky poplatok  55 € /ubytovanie, strava, materiál počas celého výcviku/

je potrebné uhradiť na č.ú.: BÚ ZD ECAV:  SK06 5600 0000 0097 0005 1002, variabilný symbol 412001. Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko účastníka.

Cestovné si hradí každý sám.

 

Prihlásiť sa môžete do 30.9.2017 na adrese: riaditel@zdecav.sk

 

Prihláseným účastníkom budú zaslané informácie s časovým harmonogramom a miestom konania.

 

Podrobnejšie informácie: Mgr. Zuzana Žilinčíková 0918 828 103

 

Tento vzdelávací program sa mohol uskutočniť vďaka finančnej podpore zo zahraničia EKM a Fondu vzdelávania ECAV.


 
 


289002

28.5.2018
Úvodná stránka