Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Štatút HV

Š t a t ú t   Hospodárskeho výboru ZD ECAV na Slovensku

 

 

            Presbyterstvo ZD ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene v zmysle Štatútu ECAV čl. 1.1. bod 5 zriadilo hospodársky výbor ZD.

            Hospodársky výbor ZD ECAV plní funkciu poradného orgánu dištriktuálneho presbyterstva v oblasti hospodárskej a kontrolnej činnosti COJ

 

Článok 1

Predseda /neordinovaný/ je zároveň členom dištriktuálneho presbyterstva s hlasom rozhodujúcim
Podpredseda  zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti
Hospodársky výbor je najmenej 5 členný.

 

Článok 2

            Hospodársky výbor spolupracuje s BÚ ZD ECAV, GHV, stavebným, VMV v oblasti metodického riadenia v hospodárskej a kontrolnej činnosti COJ

spolupracuje na príprave návrhu rozpočtu BÚ ZD v zmysle cirkevného zákona o hospodárení
vyjadruje sa k záverečnému účtu hospodárenia BÚ ZD, podklady dodá ekonomický úsek BÚ 1 mesiac pred konaním DK
členovia DHV sa zúčastňujú kontroly hospodárenia CZ a v prípadoch, ktoré určuje cirkevný zákon
vyjadruje sa k žiadostiam o finančné príspevky, pôžičky a ich odporúča na schválenie dištriktuálnemu presbyterstvu
vypracuje písomnú správu o činnosti DHV na dištriktuálny konvent
DHV sa vyjadruje k projektom a rozpočtom na stavby a prestavby budov sakrálnej povahy po predchádzajúcom stanovisku stavebného výboru. DHV plní ďalšie úlohy podľa požiadaviek orgánov ZD ECAV
činnosť DHV sa uskutočňuje na základe plánu práce a kontrolnej činnosti na príslušný rok, ktorý predkladá dištriktuálnemu presbyterstvu

 

Článok 3
Organizačné zabezpečenie

            Hospodársky výbor ZD zvoláva a riadi predseda, alebo v čase jeho neprítomnosti podpredseda. Zo zasadania výboru sa vyhotoví zápisnica. Rokovanie a činnosť výboru sa riadi cirk. zákonom o hospodárení COJ, cirkevného nariadenia o pokladničnej a účtovnej službe COJ, zákonom o účtovníctve a Vykonávacím predpisom k cirkevnému zákonu o hospodárení

 

Článok 4

Záverečné ustanovenia

            Tento štatút Hospodárskeho výboru ZD ECAV bol prerokovaný na zasadnutí DHV dňa 17. mája 2001 a nadobúda účinnosť dňom schválenia na zasadnutí dištriktuálneho presbyterstva dňa 17. septembra 2001 uznesením č. 26/2004/a

 

 

 

Bohuslav Beňuch v.r.                                                                       Ivan Osuský

dištriktuálny dozorca                                                                        biskup ZD

 

 

Vo Zvolene 17. mája 2001


 


355181

22.1.2019
Úvodná stránka