Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Štatút ŠV

Štatút Školského výboru Západného dištriktu ECAV

Dištriktuálny školský výbor ZD ECAV / ďalej ŠVZD/ je poradný orgán Dištriktuálneho predsedníctva a dištriktuálneho presbyterstva. Sleduje vyučovanie náboženstva v štátnych školách, /prípravu konfirmácie/, prácu metodických centier /MC/ zriadených ECAV pre vyučovanie evanjelickej náboženskej výchovy.

I. Školský výbor tvoria dve sekcie

Dištriktuálna rada evanjelických škôl Západného dištriktu ECAV, ktorá pracuje podľa samostatného štatútu./ďalej DREŠ/
Školský výbor ZD ECAV pre vyučovanie evanjelického a.v. náboženstva v štátnych školách /ďalej ŠVZDNAV/

 

II. Členstvo

Členmi školského výboru sú: predseda, podpredseda, vedúci školskí dekani seniorátov, vedúci metodických centier. Predsedu a podpredsedu volí dištriktuálny konvent na návrh presbyterstva ZD ECAV. Biskupský úrad ZD ECAV vytvára finančné, materiálne a administratívne podmienky pre prácu školského výboru.

II. Zasadnutia

Zasadnutia na návrh predsedu ŠVZDNAV zvoláva riaditeľ BÚ ZD ECAV, najmenej dvakrát v roku..
Zo zasadnutia sa píšu zápisnice. Zápisnice obdržia okrem členov výboru, seniorské úrady, školskí dekani ZD ECAV , vedúci metodiských centier a školský tajomník GBÚ.
ŠV ZD spolupracuje s CcŠV ECAV.

III. Činnosť školského výboru

Sleduje cez školských dekanov vyučovanie náboženstva v zmysle platného cirkevného nariadenia. Kontroluje evidenciu vydaných kanonických misií v zmysle cirkevného nariadenia a v zmysle štátnych predpisov. Kanonickú misiu udeľuje dištriktuálny biskup. Sleduje a sprostredkuváva možnosti zvyšovania kvalifikovanosti  vyučujúcich náboženstva vzhľadom na možnosť finančného ohodnotenia. Školenia uskutočňuje Štátne metodické centrum v Bratislave.
Sleduje konfirmačnú prípravu

5.   Vyučovanie náboženstva je v programe každého zasadnutia seniorálneho presbyterstva.

6.   ŠVZDNAV je koordinátorom školských dekanov pre semináre pre vyučovanie náboženstva v seniorátoch v spolupráci s predsedníctvami seniorátov,

V spolupráci s VMV pomáha pri organizovaní činnosti detských besiedok
Spolupracuje s duchovným správcom evanjelickej školy, ak v senioráte evanjelická škola existuje

9.   Sleduje dodržiavanie učebných osnov, časovo-tématických plánov, učebníc a učebných

      pomôcok.

10. Dohliada na štatistické údaje , ktoré musia školskí dekani do konca septembra príslušného

      školského roka odovzdať na BÚ ZD ECAV.

IV. Správy dekanov

Vedúci školský dekan podáva správu o vyučovaní náboženstva spolu so štaatistickými údajmi a návrhmi na uznesenia na seniorálnom konvente. Správa a štatistika je podkladom pre správu na dištriktuálny konvent.

V.

Záverečné ustanovenia

1. Ruší sa doteraz platný štatút výboru.

Štatút bol schválený21. Septembra 2005 na zasadnutí Dištriktuálneho presbyterstva ZD ECAV uznesením č. 32/2005 b/
Účinnosť štatútu je dňom schválenia.

 

Vo Zvolene,   21. 9.2005

 

 

 

Bohuslav Beňuch                                                                  Ivan Osuský

dozorca ZD                                                                          biskup ZD


 

Zaregistrovať sa môžete najneskôr do 15.10.2019

Odber noviniek

Po zaregistrovaní vám budeme zasielať novinky a zaujímavé informácie.3381777

21.9.2019
Úvodná stránka