Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VÝBEROVÉ KONANIE: Riaditeľ Evanjelického gymnázia Banská Bystrica

VÝBEROVÉ KONANIE: Riaditeľ Evanjelického gymnázia Banská BystricaVytlačiť
 

         Západný dištrikt ECAV na Slovensku v zastúpení dištriktuálny biskup Mgr. Milan Krivda a zástupca dištriktuálneho dozorcu PaedDr. Slavomír Hanuska  v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na karierovú pozíciu riaditeľa:

 

EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM, SKUTECKÉHO 5,

BANSKÁ BYSTRICA

Predpokladaný nástup: 1.9.2017

Požadované predpoklady:

·         splnenie kvalifikačných predpokladov  výkon kariérovej pozície riaditeľa školy sú stanovené v § 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

·         kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadovaného študijného odboru pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - príloha č. 1 – časť VII:

·      bezúhonnosť

·      zdravotná spôsobilosť

·      vykonanie prvej atestácie

·      ovládanie štátneho jazyka

·      najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

·      spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

·      komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti

·      znalosť cudzieho jazyka

·      člen ECAV

·      znalosť príslušnej legislatívy

·      usporiadaný rodinný život

 

POŽADOVANÉ DOKLADY K  PRIHLÁŠKE:

 

1.      žiadosť o zaradenie do výberového konania

2.      doklady o vzdelaní

3.      výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

4.      návrh koncepcie rozvoja školy

5.      profesijný životopis

6.      presná adresa pre doručovanie písomností a telefonický kontakt

7.      potvrdenia o pedagogickej a odbornej praxi

8.      preukázanie zdravotnej spôsobilosti podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných                  zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých prepisov pre výkon funkcie riaditeľa – nie staršie ako 1. mesiac

9.      motivačný list

10.  potvrdenie členstva ECAV

11.  písomné odporučenie dvoch renomovaných odborníkov z uvedenej oblasti

12.  písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa 428/2002 Z. z. o ochrane                   osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Predpoklad ukončenia výberového konania je obdobie: máj 2017.

 

            Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 31.3.2017  (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálke s označením „Výberové konanie Evanjelické gymnázium Banská Bystrica – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Západný dištrikt ECAV na Slovensku, Námestie SNP 5, 960 01 Zvolen.

 

Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom, ktorí splnia všetky podmienky zaradenia do výberového konania najmenej 7 dní pred dňom výberového konania.

 

Vo Zvolene  dňa: 1.3.2017

 

 

 

 

              PaedDr. Slavomír Hanuska                                                Mgr. Milan Krivda

         zástupca dištriktuálneho dozorcu                                           dištriktuálny biskup

 

 


 
 


354526

20.1.2019
Úvodná stránka