Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VÝBEROVÉ KONANIE: Riaditeľ Evanjelického gymnázia Tisovec

VÝBEROVÉ KONANIE: Riaditeľ Evanjelického gymnázia TisovecVytlačiť
 

 Západný dištrikt ECAV so sídlom vo Zvolene v zastúpení dištriktuálny biskup Mgr. Milan Krivda a zástupca dištriktuálneho dozorcu PaedDr. Slavomír Hanuska v zmysle § 4) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa:

 

EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM, JESENSKÉHO 836,

TISOVEC

 

Predpokladaný nástup: 1.9.2017

 

Požadované predpoklady:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov  výkon kariérovej pozície riaditeľa školy sú stanovené v § 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
 • kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadovaného študijného odboru pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - príloha č. 1 – časť VII:
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • vykonanie prvej atestácie
 • ovládanie štátneho jazyka
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti
 • znalosť cudzieho jazyka
 • člen ECAV
 • znalosť príslušnej legislatívy
 • usporiadaný rodinný život

 

POŽADOVANÉ DOKLADY K  PRIHLÁŠKE:

 

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania
 2. doklady o vzdelaní
 3. výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 4. návrh koncepcie rozvoja školy
 5. profesijný životopis
 6. presná adresa pre doručovanie písomností a telefonický kontakt
 7. potvrdenia o pedagogickej a odbornej praxi
 8. preukázanie zdravotnej spôsobilosti podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých prepisov pre výkon funkcie riaditeľa – nie staršie ako 1. mesiac
 9. motivačný list
 10. potvrdenie členstva ECAV
 11. písomné odporučenie dvoch renomovaných odborníkov z uvedenej oblasti
 12. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Predpoklad ukončenia výberového konania je obdobie: máj 2017.

 

            Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 31.3.2017  (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálke s označením „Výberové konanie Evanjelické gymnázium Tisovec – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Západný dištrikt ECAV na Slovensku, Námestie SNP 5, 960 01 Zvolen.

 

Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom, ktorí splnia všetky podmienky zaradenia do výberového konania najmenej 7 dní pred dňom výberového konania.

 

Vo Zvolene  dňa: 1.3.2017

 

 

              PaedDr. Slavomír Hanuska                                                Mgr. Milan Krivda

         zástupca dištriktuálneho dozorcu                                           dištriktuálny biskup

 

 

 

 


 
 


354466

20.1.2019
Úvodná stránka