1. Úvod
  2. /
  3. Vzdelávanie
  4. /
  5. Pastorálne sprevádzanie ľudí počas pandémie

Pastorálne sprevádzanie ľudí počas pandémie

Pripravujeme pre vás sériu online webinárov.

Téma:              Pastorálne sprevádzanie ľudí počas pandémie
Termín:           16.3.2021
Čas:                 od 18:00 h do 19:30 h
Trvanie:          1,5 hod.
Lektor:            Eva Oslíková, ev. a. v. farárka v Modre

Cena:              bezplatne

Webová aplikácia ZOOM

Cieľová skupina: členovia ZD ECAV

Webinár : Predstaviť účastníkom vybrané špecifiká pastorálnej praxe podmienené pandémiou a  vhodné stratégie pri pastorálnom sprevádzaní ľudí

Obsah stretnutia:

  • Forma a náplň pastorálneho sprevádzania počas pandémie
  • Špecifiká a limity pastorálnej komunikácie počas pandémie
  • Intervenčné metódy v pastorálnej praxi
  • Krátky rozhovor (metóda a jej použitie v pastorálnej praxi)

Lektor
Eva Oslíková, ev.a.v.farárka v Modre
Štúdium:
EBF UK v Bratislave,
Friedrich-Alexander Universität, Erlangen-Nürnberg
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, WWU

Výcviky v oblasti poradenskej práce:

Slovenská komora psychológov a Couchingplus; certifikované vzdelávanie v témach Práca s emóciami v poradenskom, koučovacom a terapeutickom procese, Pomáhajúci rozhovor a Supervízia.
AG Friedensarbeit der Ev.Luth.Landeskirche Sachsens und der Ev. Kirche in Mitteldeutschland; 9.Grundkurs in Friedenerziehung, Gewältprävention und Konfliktbearbeitung
ASSP Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov; certifikované vzdelávanie Supervízia v pomáhajúcich povolaniach (krátkodobý výcvik)
Žilinská univerzita v Žiline; Doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na výchovno-vzdelávaciu činnosť
PCA Inštitút  Ister;  certifikované vzdelávanie Facilitácia kontaktu a podporujúcej interakcie (krátkodobý výcvik)
KSA Seelsorge Fortbildung Stuttgart – Zwischen Seelsorge und Leitung (krátkodobý výcvik)
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede; Rozhodni sa sám – prevencia drogových závislostí
Open Society Foundation Bratislava; Vzdelávanie v oblasti alkoholových závislostí a riešenie každodenných problémov rodín so závislými členmi
Regional Alcohol and Drug Programm OSI Budapest New York; VI. Medzinárodná škola špecialistov v oblasti závislostí

Ak máte o online webinár záujem, potom sa prihláste do 12.3.2021 na riaditel@zdecav.sk, uveďte cirkevný zbor ZD  ECAV  v ktorom pôsobíte, kde ste prihlásený ako člen/členka.

Následne prihláseným pošleme informácie 2-3 dni pred začiatkom online webinára  s pripojením /link na ZOOM, kedy  bude školenie prebiehať v stanovenom termíne a čase.

Tešíme sa na spoločné online stretnutie.

Zdieľať na sociálnych sieťach