1. Úvod
  2. /
  3. Vzdelávanie
  4. /
  5. Rozvod a čo ďalej…..

Rozvod a čo ďalej…..

Západný dištrikt ECAV na Slovensku pripravil pre vás sériu webinárov k téme odborné intervencie pomáhajúcich profesií s členmi rodiny v rozvode a po rozchode s názvom:

Rozvod a čo ďalej…..

Lektori :

Vladimír Hambálek, Mgr.

V praxi od roku 1997. Psychoterapeut a manželský poradca, individuálny aj tímový kouč, supervízor pre oblasť sociálnych služieb, psychologického poradenstva a koučovania, tréner manažérskych zručností a rodinný mediátor. Koučovanie, mediáciu a supervíziu aplikuje v rôznych organizačných kontextoch. Pôsobil ako sociálny pracovník, metodik poradensko-psychologických služieb, v roku 2007 spoluzakladal Coachingplus. V súčasnosti sa venuje najmä rozvoju, vzdelávaniu a supervízii pomáhajúcich profesií. Je členom Slovenskej asociácie koučov (SAKO), European Mentoring and Coaching Council (EMCC), Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, Asociácie manželských a rodinných poradcov a niekoľkých ďalších odborných organizácií.

Zuzana Zimová, Mgr.

Vyštudovala špeciálnu pedagogiku, ďalej sa kontinuálne vzdelávala v psychoterapii: skupinová psychodynamická psychoterapia, katatýmno-imaginatívna psychoterapia, dyadická vývinová terapia vzťahovej väzby. Má absolvovaný akreditovaný výcvik v supervízii v ASSP. Teoreticky aj prakticky sa špecializuje sa na témy vzťahovej väzby v rodinnom aj inštitucionálnom kontexte. Pracovala ako riaditeľka v Pedagogicko-psychologickej poradni a Centra výchovnej psychologickej prevencie, v občianskom združení Návrat, aj ako supervízorka a metodička poradensko-psychologických služieb a odborných zamestnancov detských domovov na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny.

Webinár :

  • 5 modulov  – t.j. 5 x 1,5 hodinové  video,
  • modul  obsahuje powerpointovú prezentáciu, diskusiu k téme a kazuistické skúsenosti z praxe,
  • každý modul je zameraný na inú praktickú tému.

Prvý modul je o štádiách rozvodu v rodine a indikáciách a kontraindikáciách vhodných metód. Podrobne v ňom diskutujeme o potrebách klientov, detí aj dospelých, rizikách práce s nimi a na základe príkladov dobrej praxe (evidence based) ponúkame odporúčania aké intervencie (kedy, čo, ako a prečo) v rôznych štádiách problémov v rodine fungujú.

Druhý modul sa venuje posúdeniu a diagnostike rodiny. Rozoberáme v ňom špecifiká diagnostiky deti a adolescentov v rozvodom procese, venujeme sa diagnostike psychorozvodu, spôsobom ako posudzovať motiváciu a zaangažovanosť pre spoluprácu pri dospelých, ale aj reflexii konfliktu a násilia v párovom systéme.

Tretí modul sa venuje téme intervencie v krízových a náročných situáciách a deeskalácii konfliktu. v tomto module prinášame pohľad na problematické situácie, ktoré sa v našej práci vyskytujú a objasňujeme a (niekedy problematizujeme) spôsoby a stratégie ako pracovať s fenoménmi ako sú napr. „syndróm zavrhnutého partnera“, „medein syndróm“, či „syndróm zavrhnutého rodiča“ a detailnejšie v ňom prechádzame spôsoby ako deeskalovať deštruktívne cykly v konfliktoch.

Štvrtý modul sa venuje postupom a terapeutickým, či poradenským stratégiám pri práci s rodinou, ak jej pomáhame k znovuzjednoteniu. Detailne opíšeme intervencie, ktoré využívame pri rodičovi, ktorý sa cíti odmietaný, pri rodičovi, ktorý je spojenecký, pri dieťati, ktoré jedného rodiča odmieta a aj v celej rodine, ktorá má nariadený takýto typ služby alebo má o znovuzjednotenie záujem. Modul opisuje aj príklady práce v nadväzovaní kontaktu medzi rodičom a dieťaťom.

Piaty modul sa venuje multidisciplinárnej spolupráci a vytváraniu partnerstiev. Komplexne sa pozrieme na problémový systém z pohľadu jeho členov a pomáhajúcich inštitúcií (strany sporu, dieťa, advokáti, OSPOD a SK, RPPS, CDR, mediátori, súdni znalci, súd…) a ponúkneme praktické nástroje ktoré pomáhajú všetkým zainteresovaným účelne a účinne spolupracovať. Opíšeme modely zaangažovania a spolupráce a takisto sa budeme venovať multilaterálnym kontraktom, špecificky ich psychologickej rovine.

Ak máte o webinár záujem, potom sa prihláste a napíšte na email riaditel@zdecav.sk, uveďte cirkevný zbor ZD  ECAV kde ste prihlásený ako člen/členka a následne Vám pošleme informácie ako sa prihlásiť  na všetky diely webinára. Prístup k videám je neobmedzený cez nami zaslané prihlásenie.

Veríme, že spoločne dokážeme aj v tomto náročnom období napĺňať naše potreby vzdelávaním a získané poznatky prepojiť so  skúsenosťami a využiť ich v praxi.

Zdieľať na sociálnych sieťach