1. Úvod
  2. /
  3. Vzdelávanie
  4. /
  5. Webinár – Pastorálna supervízia pre duchovných spolupracovníkov cirkvi

Webinár – Pastorálna supervízia pre duchovných spolupracovníkov cirkvi

Téma:              Pastorálna supervízia pre duchovných spolupracovníkov cirkvi

Cieľom webinára je predstaviť účastníkom špecifiká pastorálnej supervízie ako modelu poradenstva pre zvýšenie kvality duchovnej práce v cirkvi.
„Supervízia pastorálnej práce má pomôcť tým, ktorí sprevádzajú rásť vo vlastnom sebauvedomovaní a vnútornej slobode, aby mohli zotrvať pri zdieľaní skúsenosti sprevádzaných (napr. vedieť aktívne počúvať) a byť súčasne pozorní voči Bohu počas toho, ako ich sprevádzajú.“

Termín:            14.4.2021  (streda)
Čas:                   od 18:00h do 19:30h
Trvanie:           1,5 hod.
Lektor:             Eva Oslíková, ev. a. v. farárka v Modre

Prihlasovanie do 9. 4. 2021 mailom na riaditel@zdecav.sk

Cena:                bezplatne

Webová aplikácia ZOOM

Cieľová skupina: členovia ZD ECAV

Obsah stretnutia:

  • Čo to je pastorálna supervízia
  • Forma a obsah pastorálnej supervízie
  • Supervízia ako prevencia proti burnout syndrómu
  • Supervízne intervencie v sprevádzaní duchovných spolupracovníkov cirkvi

 

Lektor:
Eva Oslíková, ev. a. v. farárka v Modre

Štúdium:
EBF UK v Bratislave
Friedrich-Alexander Universität, Erlangen-Nürnberg
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, WWU

Výcviky v oblasti poradenskej práce:

Slovenská komora psychológov a Couchingplus; certifikované vzdelávanie v témach Práca s emóciami v poradenskom, koučovacom a terapeutickom procese, Pomáhajúci rozhovor a Supervízia.
AG Friedensarbeit der Ev.Luth.Landeskirche Sachsens und der Ev. Kirche in Mitteldeutschland; 9.Grundkurs in Friedenerziehung, Gewältprävention und Konfliktbearbeitung
ASSP Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov; certifikované vzdelávanie Supervízia v pomáhajúcich povolaniach (krátkodobý výcvik)
Žilinská univerzita v Žiline; Doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na výchovno-vzdelávaciu činnosť
PCA Inštitút  Ister certifikované vzdelávanie Facilitácia kontaktu a podporujúcej interakcie (krátkodobý výcvik)
KSA Seelsorge Fortbildung Stuttgart – Zwischen Seelsorge und Leitung (krátkodobý výcvik)
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede; Rozhodni sa sám – prevencia drogových závislostí
Open Society Foundation Bratislava; Vzdelávanie v oblasti alkoholových závislostí a riešenie každodenných problémov rodín so závislými členmi
Regional Alcohol and Drug Programm OSI Budapest New York; VI. Medzinárodná škola špecialistov v oblasti závislostí

Zdieľať na sociálnych sieťach