Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Z 2. zasadnutia DP ZD ECAV 2016

Z 2. zasadnutia DP ZD ECAV 2016Vytlačiť
 

            

Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa druhýkrát zišlo na riadnom zasadnutí 30. marca 2016 vo Zvolene. Prítomných privítal dištriktuálny dozorca Vladimír Daniš , zaspievaním piesne ES 152, prečítaním textu z ev. Jána 20, 11-18 a modlitbou br. biskupa rokovanie začalo.
Na úvod  zasadnutia bol schválený doplnený program rokovania o bod -  vzdanie sa členstva v školskej rade Evanjelického lýcea Bratislava  br.  Mišinu a menovanie nového člena rady školy EL  ďalším doplneným bodom rokovania bol návrh na úpravu platov na BÚ ZD a bod  informácia o rozhodnutí osobitného senátu   Následne bola schválená zápisnica zo zasadnutia DP, ktoré sa konalo 27. januára 2016 bez pripomienok a bola vykonaná kontrola plnenia uznesení z tohto zasadnutia. DP sa zaoberalo aj  žiadosťami CZ. Vybavené boli žiadosti: CZ Gemerská Panica a CZ Rimavská Baňa. Žiadosť CZ Zlaté Moravce DP neschválilo.
 Pravidelným bodom druhého zasadnutia DP je kontrola hospodárenia za 2.polrok 2015 a predloženie rozpočtu na rok 2017. Správa bola prednesená  predsedníčkou HV ZD ses. Annou Bočkayovou, ktorá konštatovala stav hospodárenia s finančnými prostriedkami na BÚ ZD  ECAV v minulom roku 2015 a zostatky na účtoch k 31.12.2015. Kontrola nezistila žiadne porušenia. DP schválilo správu a prijalo uznesenia odporúčajúceho charakteru voči dištriktuálnemu konventu ZD, ktorý sa bude konať 14.5.2016 v Dobrej Nive. Ďalším bodom rokovania bola príprava programu nadchádzajúceho konventu.
Nasledovalo schválenie zmlúv, dodatky k zmluve so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Banská Bystrica, o rozšírenie nájomných priestorov za účelom prevádzkovania  nízkoprahovej služby pre deti a rodinu. Bola schválená nájomná zmluva na podkrovný priestor so ses. Žilinčíkovou – vedúcou BÚ ZD ECAV.
Ako každý rok bola predsedom FCŠ Romanom Žilinčíkom na DP predložená správa FCŠ, ktorá konštatovala stav vybavenia žiadostí škôl ZD ECAV v minulom roku 2015 a zostatky na účte k 31.12.2015.
DP na základe žiadosti br.Mišinu, ktorý sa vzdal členstva v ŠR Evanjelického lýcea  zvolilo za novú členku ses. seniorku Sidóniu Horňanovú. Nasledovným bodom rokovania bola úprava platov zamestnancov BÚ ZD. Doplneným bodom rokovania bola Informácia o Stanovisku osobitného senátu Generálneho súdu ECAV na Slovensku č. OS-GS-2/2015. Dňom odchodu duchovného z činnej služby v ECAV zanikajú všetky jeho mandáty, ktoré z titulu vykonávania činnej služby v ECAV nadobudol. Po dni odchodu duchovného z činnej služby v ECAV môže tento nadobudnúť funkcie na základe nových volieb, resp. menovania, ako člen z laickej časti. Na základe stanoviska osobitného senátu Generálneho súdu ECAV na Slovensku č. OS GS-2/2015 br. Dušan German prestal byť náhradným členom DP ZD z radov ordinovaných. Členovia DP ZD podporili  návrh  aby kandidoval za člena dištriktuálneho presbyterstva ZD z radov neordinovaných.
Rokovanie sa ukončilo modlitbou a požehnaním br. biskupa.

Správa má informatívny charakter, presné znenie prijatých uznesení bude v zmysle CPP doručené  osobám a orgánom COJ.

Zuzana Žilinčíková, vedúca BÚ ZD ECAV, Zvolen / 15.4.2016

 


 


 
 

dnes je: 16.7.2019

meniny má: Drahomír

podrobný kalendár3225567

16.7.2019
Úvodná stránka