Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Z rokovania konventu ZD ECAV

Z rokovania konventu ZD ECAV Vytlačiť
 

V sobotu 14. mája 2016 sa v Evanjelickom a.v. chráme Božom  v CZ Dobrá Niva vo Zvolenskom senioráte konal výročný konvent Západného dištriktu ECAV na Slovensku za uplynulý rok 2015. Konventu predsedal brat biskup ZD ECAV Milan Krivda a zástupca dištriktuálneho dozorcu ZD ECAV Slavomír Hanuska, keďže brat Vladimír Daniš bol Rozsudkom Generálneho súdu ECAV na Slovensku podľa §6 ods. e) cirkevného zákona č.3/2004 odvolaný z funkcie dištriktuálneho dozorcu ZD ECAV na Slovensku.  Prítomných konventuálov privítala domáca zborová farárka Jarmila Zajíčková  a spolu s bratom zborovým dozorcom  Martinom Krúdym, ktorý je aj starostom obce Dobrá Niva nám podali stručnú históriu  cirkevného zboru a oboznámili nás aj s prácou na duchovnom poli. Úvodnou pobožnosťou prítomným konventuálom poslúžil brat farár Ivan Mucha, senior Novohradského seniorátu na text Mt 10,24 -25. Zástupca dištriktuálneho dozorcu ZD Slavomír Hanuska privítal okrem prítomných delegátov i predsedníctvo ECAV – brata generálneho biskupa Miloša Klátika, generálneho dozorcu Imricha Lukáča a tak otvoril zasadnutie konventu. Po zriadení konventu, schválení zápisnice  a kontrole plnení uznesení z predchádzajúceho  konventu 16.5.2015 v Trenčianskych Stankovciach si prítomní vypočuli správu brata biskupa ZD Milana Krivdu, ktorý ju založil na slovách z proroka Izaiáša 66,13. Vo svojej správe poukázal na „ istoty“, na ktorých si zakladajú ľudia, ktoré sú často nestále a neisté. Čo zostáva človeku potom, keď tie „istoty“ zlyhajú? Kto mu pomôže v tejto neľahkej situácií? Zostáva mu len jedno: dôverovať slovám Hospodina, ktoré nám znejú z proroka Izaiáša 66,13: „Ako keď matka teší niekoho, budem vás tešiť; v Jeruzaleme sa potešíte.“ Tieto slová zasľúbenia zazneli kedysi  Izraelcom, ktorí sa vrátili zo zajatia a svoju situáciu videli v čiernych obrazoch. Hospodinova útecha znamená pre človeka čosi  viac, ako keď by nám niekto povedal: neboj sa, časom sa to všetko vyrieši. Ona prináša nám silu preniesť tie ťažkosti a je nám oporou, útechou v smutných životných situáciách. Na základe prečítaných správ brat biskup zhodnotil prácu v seniorátoch ZD a poukázal na ich hlavné myšlienky. Vypočuli sme si aj štatistické údaje a personálne zmeny, ktoré nastali v minulom roku. V závere správy sa brat biskup poďakoval všetkým duchovným i laickým pracovníkom, ktorí usilovne, zodpovedne  pracujú na vinici Pánovej.  Po prijatí správy brata biskupa ZD konventuálmi, nasledovala prestávka a po nej  prítomných pozdravil za predsedníctvo ECAV generálny dozorca Imrich Lukáč a  sestra vedúca BÚ ZD Zuzana Žilinčíková prečítala list od brata emeritného biskupa ZD Ivana Osuského. Konventuáli ostatné správy dostali v písomnej podobe už vopred a tak na samotnom konvente už čítané neboli. Všetky predložené správy boli na konvente prijaté. Nasledovali voľby, kde delegáti zvolili za náhradného člena dištriktuálneho presbyterstva ZD z radov ordinovaných brata Jána Janču, seniora DNS; za riadnu členku dištriktuálneho presbyterstva ZD z radov neordinovaných sestru Janu Tomašovičovú, za právneho zástupcu ZD brata Vladimíra Cipciara, za predsedu dištriktuálneho súdu brata Jána Bunčáka, za podpredsedníčku dištriktuálneho súdu sestru  Andreu Hasprovú, za predsedu Hospodárskeho výboru ZD brata Štefana Škorupu, ktorý bol z radov ordinovaných zvolený aj za člena generálnej podporovne a za člena generálnej podporovne z radov neordinovaných bol zvolený brat Július Šimon. Do programu rokovania konventu bol zaradený bod  o článku v Plus 7 dní o bratovi seniorovi Ivanovi Muchovi a o situácii v CZ Málinec ako bod 10. a druhý bod, aby odznela informácia o konaní generálneho súdu ohľadne dištriktuálneho dozorcu Vladimíra Daniša ako bod 11.  Rokovanie konventu bolo ukončené modlitbou brata biskupa ZD Milana Krivdu a požehnaním  brata generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika.

 -mk- Zvolen 18.5.2016

 


 
 

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár3228765

20.7.2019
Úvodná stránka