Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Z tretieho zasadnutia DP ZD ECAV 2016

Z tretieho zasadnutia DP ZD ECAV 2016Vytlačiť
 

Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa na riadnom zasadnutí zišlo 28. septembra 2016 vo Zvolene. Prítomných privítal zástupca dištriktuálneho dozorcu Slavomír Hanuska.  Zaspievaním piesne ES č.386, prečítaním textu z Mat. 22,34-40 a modlitbou br. biskupa rokovanie začalo. Na úvod  zasadnutia bol schválený doplnený program rokovania o bod -  informácia o  rozhodnutí dištriktuálneho súdu vo veci br. Beňucha a o bod informácia pre CZ o povinných štátnych e-mailových schránkach. Druhým bodom zasadnutia DP bolo schválenie zápisnice z DP ZD ECAV č. 2/2016 zo dňa 30.3.2016 a zápisnice č.3/2016 zo dňa  29.6.2016 bez pripomienok a následne bola vykonaná kontrola plnenia uznesení z týchto zasadnutí. Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV sa oboznámilo s aktuálnou situáciou v CZ ECAV Zlaté Moravce, ktorý navštívili poverení členovia presbyterstva a predsedníctvo ZD ECAV informovalo o stretnutí s predsedníctvom CZ ECAV Bratislava Legionárska ohľadom nedoplatku príspevku do FCŠ. K správe o plnení uznesení bola prerokovaná aj odpoveď   z GBÚ ohľadom  oznámenia právoplatnosti rozsudku GS ECAV, o odvolaní Vladimíra Daniša z funkcie, všetkým seniorátom ZD. Štvrtým bodom rokovania bol doplnený bod -  informácia o  rozhodnutí dištriktuálneho súdu vo veci br. Beňucha. Bolo konštatované, že dištriktuálny súd zasadal 9.9.2016  a rozhodol tak, že ochrana osobného práva člena ECAV br. Beňucha podľa článku 7 ods. 1 písm. d) Cirkevnej ústavy ECAV bola porušená. Rozhodnutie dištriktuálneho súdu nebolo v tom čase ešte právoplatné. DP prerušilo diskusiu a zaoberalo sa  žiadosťami CZ. Vybavené boli žiadosti: CZ Brezová pod Bradlom a CZ Modra Kráľová. Pravidelným bodom septembrového zasadnutia DP je kontrola hospodárenia BÚZD za 1.polrok daného roka. Správa bola komentovaná  predsedom HV ZD br. Štefanom Škorupom, ktorý konštatoval stav hospodárenia s finančnými prostriedkami na BÚ ZD  ECAV v 1.polroku 2016. Bol prekročený rozpočet vo výdavkovej aj v príjmovej časti z dôvodu, že boli schválené prostriedky z FCŠ pre všetky cirkevné školy ZD, ktoré si podali žiadosti. Kontrola nezistila žiadne porušenia. DP následne správu schválilo. Nasledovalo schválenie dodatkov k zmluve so spoločnosťou Rejo s.r.o. o predĺženie doby nájmu a schválenie žiadostí Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Banská Bystrica o zníženie nájomného priestoru a zrušenie nájomnej zmluvy. DP pokračovalo v diskusii k doplnenému bodu rokovania č.4  a prijalo v tajnom hlasovaní uznesenia, kde sa ZD vzdáva odvolania voči rozhodnutiu Dištriktuálneho súdu vo veci porušenia práv Ing. Bohuslava Beňucha, zaväzuje dištriktuálneho právneho zástupcu ZD ECAV doručiť výpis z uznesenia DP Dištriktuálnemu súdu. Ďalej DP uložilo predsedníctvu ZD ECAV pokračovať vo voľbe dozorcu ZD ECAV s dvomi kandidátmi Ing. Bohuslavom Beňuchom a PaedDr. Slavomírom Hanuskom. Súčasne DP zaviazalo predsedníctvo ZD ECAV oznámiť CZ ZD ECAV najneskôr do 11.10.2016 termíny konania volebných konventov dištr. dozorcu s doplneným kandidátom B. Beňuchom nasledovne: 30.10.2016, 6.11.2016 a 13.11.2016. V prípade, že predsedníctvo ZD ECAV v uvedenej lehote neoznámi termíny konania volieb dištr. dozorcu, je tak povinný urobiť dištriktuálny právny zástupca. DP uložilo sčítacej komisii vykonať komisionálne skartovanie výpisov zo zápisníc z volebných konventov CZ ZD ECAV, konaných v dňoch 28.8.2016, 4.9.2016 a 11.9.2016, nakoľko voľby dištriktuálneho dozorcu boli vykonané v rozpore s vydaným predbežným opatrením Dištriktuálneho súdu.  Proti týmto uzneseniam členovia predsedníctva ZD podali odvolanie. Odvolaním sa zaoberalo generálne presbyterstvo ECAV, ktoré ich ako odvolací orgán druhého stupňa zrušilo. Dôvodom zrušenia týchto uznesení DP, bola ich nezákonnosť a rozpor s platnými cirkevnoprávnymi predpismi. Rozhodnutie GP o týchto uzneseniach je konečné. DP na základe žiadosti br. Mišinu, ktorý sa vzdal členstva v ŠR Evanjelickej základnej školy v Bratislave   zvolilo za novú členku ŠR EZŠ Bratislava ses. seniorku Sidóniu Horňanovú. Predsedníctvo ZD stiahlo  návrh na odvolanie br. Daniša z rád škôl v Bratislave. V ďalšom bode DP zrušilo poverenie br. Vladimíra Daniša zastupovať ZD ECAV v TEG a zastupovaním poverilo br. biskupa ZD ECAV Milana Krivdu. DP boli predložené štatúty Bratislavského a Dunajsko-nitrianskeho seniorátu, ktoré DP schválilo. Posledným bodom rokovania bol doplnený bod rokovania o Informáciu pre CZ o povinných štátnych e-mailových schránkach. Oznámený bol termín najbližšieho zasadnutia DP, ktoré  bude 30.11.2016 o 9,45 hod. Rokovanie sa ukončilo modlitbou a požehnaním br. biskupa.Správa má informatívny charakter, presné znenie prijatých uznesení bude v zmysle CPP doručené  osobám a orgánom COJ.
 
Predsedníctvo ZD ECAV , Zvolen / 28.10.2016

 

 

                                                        

 

 

 

 

 


 
 

dnes je: 16.7.2019

meniny má: Drahomír

podrobný kalendár3225510

16.7.2019
Úvodná stránka