Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia DP

28.9.2016

30.3.2016
27.1.2016

25.11.2015

30.9.2015

25.5.2015

28.1.2015

 

Informácie z rokovaní dištriktuálnych presbyterstiev

3. zasadnutie DP ZD ECAV sa konalo 28.9.2016

Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa na riadnom zasadnutí zišlo 28. septembra 2016 vo Zvolene. Prítomných privítal zástupca dištriktuálneho dozorcu Slavomír Hanuska.  Zaspievaním piesne ES č.386, prečítaním textu z Mat. 22,34-40 a modlitbou br. biskupa rokovanie začalo. Na úvod  zasadnutia bol schválený doplnený program rokovania o bod -  informácia o  rozhodnutí dištriktuálneho súdu vo veci br. Beňucha a o bod informácia pre CZ o povinných štátnych e-mailových schránkach. Druhým bodom zasadnutia DP bolo schválenie zápisnice z DP ZD ECAV č. 2/2016 zo dňa 30.3.2016 a zápisnice č.3/2016 zo dňa  29.6.2016 bez pripomienok a následne bola vykonaná kontrola plnenia uznesení z týchto zasadnutí. Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV sa oboznámilo s aktuálnou situáciou v CZ ECAV Zlaté Moravce, ktorý navštívili poverení členovia presbyterstva a predsedníctvo ZD ECAV informovalo o stretnutí s predsedníctvom CZ ECAV Bratislava Legionárska ohľadom nedoplatku príspevku do FCŠ. K správe o plnení uznesení bola prerokovaná aj odpoveď   z GBÚ ohľadom  oznámenia právoplatnosti rozsudku GS ECAV, o odvolaní Vladimíra Daniša z funkcie, všetkým seniorátom ZD. Štvrtým bodom rokovania bol doplnený bod -  informácia o  rozhodnutí dištriktuálneho súdu vo veci br. Beňucha. Bolo konštatované, že dištriktuálny súd zasadal 9.9.2016  a rozhodol tak, že ochrana osobného práva člena ECAV br. Beňucha podľa článku 7 ods. 1 písm. d) Cirkevnej ústavy ECAV bola porušená. Rozhodnutie dištriktuálneho súdu nebolo v tom čase ešte právoplatné. DP prerušilo diskusiu a zaoberalo sa  žiadosťami CZ. Vybavené boli žiadosti: CZ Brezová pod Bradlom a CZ Modra Kráľová. Pravidelným bodom septembrového zasadnutia DP je kontrola hospodárenia BÚZD za 1.polrok daného roka. Správa bola komentovaná  predsedom HV ZD br. Štefanom Škorupom, ktorý konštatoval stav hospodárenia s finančnými prostriedkami na BÚ ZD  ECAV v 1.polroku 2016. Bol prekročený rozpočet vo výdavkovej aj v príjmovej časti z dôvodu, že boli schválené prostriedky z FCŠ pre všetky cirkevné školy ZD, ktoré si podali žiadosti. Kontrola nezistila žiadne porušenia. DP následne správu schválilo. Nasledovalo schválenie dodatkov k zmluve so spoločnosťou Rejo s.r.o. o predĺženie doby nájmu a schválenie žiadostí Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Banská Bystrica o zníženie nájomného priestoru a zrušenie nájomnej zmluvy. DP pokračovalo v diskusii k doplnenému bodu rokovania č.4  a prijalo v tajnom hlasovaní uznesenia, kde sa ZD vzdáva odvolania voči rozhodnutiu Dištriktuálneho súdu vo veci porušenia práv Ing. Bohuslava Beňucha, zaväzuje dištriktuálneho právneho zástupcu ZD ECAV doručiť výpis z uznesenia DP Dištriktuálnemu súdu. Ďalej DP uložilo predsedníctvu ZD ECAV pokračovať vo voľbe dozorcu ZD ECAV s dvomi kandidátmi Ing. Bohuslavom Beňuchom a PaedDr. Slavomírom Hanuskom. Súčasne DP zaviazalo predsedníctvo ZD ECAV oznámiť CZ ZD ECAV najneskôr do 11.10.2016 termíny konania volebných konventov dištr. dozorcu s doplneným kandidátom B. Beňuchom nasledovne: 30.10.2016, 6.11.2016 a 13.11.2016. V prípade, že predsedníctvo ZD ECAV v uvedenej lehote neoznámi termíny konania volieb dištr. dozorcu, je tak povinný urobiť dištriktuálny právny zástupca. DP uložilo sčítacej komisii vykonať komisionálne skartovanie výpisov zo zápisníc z volebných konventov CZ ZD ECAV, konaných v dňoch 28.8.2016, 4.9.2016 a 11.9.2016, nakoľko voľby dištriktuálneho dozorcu boli vykonané v rozpore s vydaným predbežným opatrením Dištriktuálneho súdu.  Proti týmto uzneseniam členovia predsedníctva ZD podali odvolanie. Odvolaním sa zaoberalo generálne presbyterstvo ECAV, ktoré ich ako odvolací orgán druhého stupňa zrušilo. Dôvodom zrušenia týchto uznesení DP, bola ich nezákonnosť a rozpor s platnými cirkevnoprávnymi predpismi. Rozhodnutie GP o týchto uzneseniach je konečné. DP na základe žiadosti br. Mišinu, ktorý sa vzdal členstva v ŠR Evanjelickej základnej školy v Bratislave   zvolilo za novú členku ŠR EZŠ Bratislava ses. seniorku Sidóniu Horňanovú. Predsedníctvo ZD stiahlo  návrh na odvolanie br. Daniša z rád škôl v Bratislave. V ďalšom bode DP zrušilo poverenie br. Vladimíra Daniša zastupovať ZD ECAV v TEG a zastupovaním poverilo br. biskupa ZD ECAV Milana Krivdu. DP boli predložené štatúty Bratislavského a Dunajsko-nitrianskeho seniorátu, ktoré DP schválilo. Posledným bodom rokovania bol doplnený bod rokovania o Informáciu pre CZ o povinných štátnych e-mailových schránkach. Oznámený bol termín najbližšieho zasadnutia DP, ktoré  bude 30.11.2016 o 9,45 hod. Rokovanie sa ukončilo modlitbou a požehnaním br. biskupa.
Správa má informatívny charakter, presné znenie prijatých uznesení bude v zmysle CPP doručené  osobám a orgánom COJ.
Predsedníctvo ZD ECAV , Zvolen / 28.10.2016

 2.zasadnutie DP ZD ECAV sa konalo 30.marca 2016

Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa druhýkrát zišlo na riadnom zasadnutí 30. marca 2016 vo Zvolene. Prítomných privítal dištriktuálny dozorca Vladimír Daniš , zaspievaním piesne ES 152, prečítaním textu z ev. Jána 20, 11-18 a modlitbou br. biskupa rokovanie začalo.
Na úvod  zasadnutia bol schválený doplnený program rokovania o bod -  vzdanie sa členstva v školskej rade Evanjelického lýcea Bratislava  br.  Mišinu a menovanie nového člena rady školy EL  ďalším doplneným bodom rokovania bol návrh na úpravu platov na BÚ ZD a bod  informácia o rozhodnutí osobitného senátu   Následne bola schválená zápisnica zo zasadnutia DP, ktoré sa konalo 27. januára 2016 bez pripomienok a bola vykonaná kontrola plnenia uznesení z tohto zasadnutia. DP sa zaoberalo aj  žiadosťami CZ. Vybavené boli žiadosti: CZ Gemerská Panica a CZ Rimavská Baňa. Žiadosť CZ Zlaté Moravce DP neschválilo.
 Pravidelným bodom druhého zasadnutia DP je kontrola hospodárenia za 2.polrok 2015 a predloženie rozpočtu na rok 2017. Správa bola prednesená  predsedníčkou HV ZD ses. Annou Bočkayovou, ktorá konštatovala stav hospodárenia s finančnými prostriedkami na BÚ ZD  ECAV v minulom roku 2015 a zostatky na účtoch k 31.12.2015. Kontrola nezistila žiadne porušenia. DP schválilo správu a prijalo uznesenia odporúčajúceho charakteru voči dištriktuálnemu konventu ZD, ktorý sa bude konať 14.5.2016 v Dobrej Nive. Ďalším bodom rokovania bola príprava programu nadchádzajúceho konventu.
Nasledovalo schválenie zmlúv, dodatky k zmluve so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Banská Bystrica, o rozšírenie nájomných priestorov za účelom prevádzkovania  nízkoprahovej služby pre deti a rodinu. Bola schválená nájomná zmluva na podkrovný priestor so ses. Žilinčíkovou – vedúcou BÚ ZD ECAV.
Ako každý rok bola predsedom FCŠ Romanom Žilinčíkom na DP predložená správa FCŠ, ktorá konštatovala stav vybavenia žiadostí škôl ZD ECAV v minulom roku 2015 a zostatky na účte k 31.12.2015.
DP na základe žiadosti br.Mišinu, ktorý sa vzdal členstva v ŠR Evanjelického lýcea  zvolilo za novú členku ses. seniorku Sidóniu Horňanovú. Nasledovným bodom rokovania bola úprava platov zamestnancov BÚ ZD. Doplneným bodom rokovania bola Informácia o Stanovisku osobitného senátu Generálneho súdu ECAV na Slovensku č. OS-GS-2/2015. Dňom odchodu duchovného z činnej služby v ECAV zanikajú všetky jeho mandáty, ktoré z titulu vykonávania činnej služby v ECAV nadobudol. Po dni odchodu duchovného z činnej služby v ECAV môže tento nadobudnúť funkcie na základe nových volieb, resp. menovania, ako člen z laickej časti. Na základe stanoviska osobitného senátu Generálneho súdu ECAV na Slovensku č. OS GS-2/2015 br. Dušan German prestal byť náhradným členom DP ZD z radov ordinovaných. Členovia DP ZD podporili  návrh  aby kandidoval za člena dištriktuálneho presbyterstva ZD z radov neordinovaných.

Rokovanie sa ukončilo modlitbou a požehnaním br. biskupa.

Správa má informatívny charakter, presné znenie prijatých uznesení bude v zmysle CPP doručené  osobám a orgánom COJ.

Zuzana Žilinčíková, vedúca BÚ ZD ECAV, Zvolen / 15.4.2016

1.zasadnutie DP ZD ECAV sa konalo: 27. januára 2016

Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa v tomto roku prvýkrát zišlo na svojom riadnom zasadnutí 27. januára 2016 vo Zvolene. Úvodnú pobožnosť vykonal dištriktuálny biskup ZD Milan Krivda. Rokovanie viedol zástupca dištriktuálneho dozorcu PaedDr. Slavomír Hanuska, z dôvodu neprítomnosti (PN) brata dištriktuálneho dozorcu.
Na úvod  zasadnutia bol schválený program rokovania. Návrh o doplnenie programu o Informáciu o rokovaní členov  CZ ECAV Málinec s br. biskupom nebol schválený.
Následne bola predložená na schválenie zápisnica zo zasadnutia DP, ktoré sa konalo 25.11.2015 a bola vykonaná kontrola plnenia uznesení z tohto zasadnutia.
Na rokovanie DP nebola doručená žiadna žiadosť z CZ  ZD ECAV.
Br. biskup informoval o kanonickej vizitácii, ktorá sa konala dňa 29.11.2015  v CZ ECAV Dobroč. Výsledkom kontroly boli odporúčania ohľadom dodržiavania CPP ECAV. Kontrola nezistila žiadne porušenia.
V súvislosti s blížiacimi sa termínmi konania seniorálnych konventov, boli nahlásené  miesta a konkrétne dátumy konania konventov jednotlivých seniorátov. 
Nasledovalo schválenie zmlúv a dodatkov k existujúcim zmluvám, ktoré skontrolovala JUDr. Tomašovičová: Dodatok č.1 k dohode o spolupráci pri poistení Alianz- Slovenská poisťovňa so ZD ECAV na Slovensku zo dňa 29.1.2015, kde boli zvýhodnené plnenia v prílohách č. 1-6, ktoré vyrokovala ses. Kysacká, ďalej nájomná zmluva so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Banská Bystrica, Horná 54, 974 01  Banská Bystrica,  na prenájom nebytových priestorov v budove BU ZD  za účelom kancelárie nadácie Úsmev ako dar. Bola schválená zmluva o dielo na opravu podkrovného priestoru nad veľkou zasadačkou BU ZD a zmluva o dielo na opravu sociálnych zariadení na BÚ ZD  s firmou ISON spol. s r. o., sídlo J.R. Poničana 841/104, 962 23  Očová. K cenovým ponukám na opravu sa vyjadril aj predseda stavebného výboru br. Bartoň  a jeho pripomienky boli zohľadnené pri rokovaní. Financovanie opráv je v medziach konventom schváleného rozpočtu, preto nie je potrebné k uvedeným opravám prijímať samostatné uznesenie.

Na záver bol oznámený dátum nasledujúceho zasadnutia Dištriktuálneho presbyterstva 30.3.2016  a termín konania Dištriktuálneho konventu 14.5.2016 vo Zvolenskom senioráte. Modlitbou a požehnaním br. biskupa rokovanie skončilo.

Správa má informatívny charakter, presné znenie prijatých uznesení bude v zmysle CPP doručené  osobám a orgánom COJ.

 Mgr.Zuzana Žilinčíková, vedúca BÚ ZD ECAV, Zvolen / 16.2.2016

 

4. zasadnutie DZ ZD ECAV sa konalo: 25.novembra 2015

Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa štvrtýkrát zišlo na riadnom zasadnutí 25. novembra 2015 vo Zvolene. Minútou ticha si prítomní uctili pamiatku zosnulého br. Dušana Balku. Prítomných privítal dištriktuálny dozorca Vladimír Daniš a zaspievala sa pieseň z ES č. 689. Dištriktuálny biskup ZD Milan Krivda prečítal text z ev. Mat. 25, 1-13 a modlitbou sa rokovanie začalo. Na úvod  zasadnutia bol schválený doplnený program rokovania o Zrušenie CZ Pusté Úľany a pričlenenie ako filiálky k CZ Veľký Grob Čataj , ďalej o Informáciu o žiadosti o prerokovanie sťažnosti Mgr. Moniky Cipciarovej ,nasledovalo doplnenie o Informáciu o proteste Evanjelickej jednoty proti disciplinárnemu konaniu voči br. farárovi Jaroslavovi Mlynárovi, ktoré má viesť predsedníctvo ZD ECAV  a podaniu na GS proti br. dozorcovi Vladimírovi Danišovi br. gen. žalobcom Martákom a posledným doplneným bodom boli Informácie nedoplatkoch.                                                             
Následne bola schválená zápisnica zo zasadnutia DP č.3/2015 zo dňa 30.9.2015 bez pripomienok a bola vykonaná kontrola plnenia uznesení z tohto zasadnutia.  DP sa zaoberalo aj  žiadosťami CZ. Vybavené boli žiadosti: CZ Poltár, CZ Veľké Leváre, CZ Košariská-Priepasné, žiadosti ZD ECAV, žiadosti Centra sociálnych služieb  pre starších občanov Samaritán Galanta,  žiadosť CZ  Gemer a žiadosť CZ Bánovce nad Bebravou – Horné Ozorovce.                        
Nasledovalo schválenie zmlúv, ktoré skontrolovala JUDr.Tomašovičová : Dodatok č.1 k zmluve   o nájme so Stillmass s.r.o., Neresnícka cesta 12, 96001 Zvolen a Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 3/2015 s  REJO s.r.o.Zvolen. Správna rada FCŠ  predložila na DP návrh novelizácie štatútu FCŠ v dvoch bodoch z dôvodu, že v štatúte sú ustanovenia, ktoré sa od schválenia štatútu praxou zmenili. DP návrh na úpravu štatútu FCŠ schválilo.    
Br. biskup informoval o plánovanej kanonickej vizitácii v CZ Topoľčany dňa 11.10. 2015., ktorá sa neuskutočnila pre zdravotné ťažkosti ses. farárky, služby Božie boli zastupované.  V ďalšom bode br. biskup informoval  o odovzdávaní seniorského úradu RIS  dňa 6.11.2015  ses. konseniorke RIS  Ivete Korenkovej. Momentálne v senioráte beží volebný proces na funkciu seniora. 
                                                           
Brat dištriktuálny dozorca informoval o  liste ses. Eriky Hladkej, presbyterky CZ Beckov doručený na BÚ ZD dňa 24.9.2015, č. j. 1113/2015, ktorá poukazuje na údajné porušenie práv v CZ Beckov  a oprávnených záujmov v CZ Beckov DP žiada vydať písomné stanovisko, k platnosti/neplatnosti vykonávania funkcie zborového dozorcu CZ Beckov bratom Petrom Kočickým. Konvent v CZ Beckov konaný dňa 8.2.2015, voči právoplatnosti ktorého predsedníctvo POS podalo odvolanie z dôvodu, že konventu sa zúčastnila  hlasovaním osoba, ktorá nie je členom CZ , seniorálne presbyterstvo POS vyhlásilo za neplatný. Voči rozhodnutiu konventu nebola podaná žiadna žaloba  v zákonnej lehote na dištriktuálny súd, tak ako to vyplýva z CPP. DP odporučilo  ses. Hladkej obrátiť sa na dištriktuálny súd, ktorý má kompetenciu vydať rozhodnutie. DP poverilo predsedníctvo dištriktu v spolupráci s dištriktuálnou právnou zástupkyňou obrátiť sa na osobitný senát s požiadavkou o výklad postupu pri odvolávaní zb. farára a zb. dozorcu.
Br. biskup informoval  o rozhodnutiach  konventov v CZ Pusté Úľany a v CZ Veľký Grob- Čataj kde sa dohodli , že Pusté Úľany sa stanú filiálkou CZ Veľký Grob- Čataj. Sen. presbyterstvo súhlasilo s  týmto pričlenením. DP odsúhlasilo návrh a ruší v zmysle CÚ ECAV čl. 26 ods. 2f) Cirkevný zbor ECAV Pusté Úľany a pričleňuje ho ako filiálku k CZ ECAV Veľký Grob- Čataj s účinnosťou od 1.1.2016.
Ses. dištr. právna zástupkyňa podala právne stanovisko k  žiadosti Mgr. Moniky Cipciarovej o prerokovanie sťažnosti pri volebnom procese, ktorá v zmysle § 4 Cirkevného zákona č. 4/2008 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov  nie je sťažnosťou. DP prijalo v tomto znení uznesenie.

Ďalším doplneným bodom bola Informácia o proteste Evanjelickej jednoty proti discipl. konaniu voči br. farárovi Jaroslavovi Mlynárovi, ktoré má viesť predsedníctvo ZD ECAV  a podaniu na GS proti br. dozorcovi Vladimírovi Danišovi br. gen. žalobcom Martákom, ktoré bolo prečítané. Br.biskup na úvod konštatoval, že  sa jedná len o informáciu a nie o  disciplinárne pojednávanie. Ses. JUDr. Tomašovičová podala právne stanovisko kde vysvetlila, že nie je možné, aby dištriktuálne predsedníctvo ZD ECAV na Slovensku viedlo disciplinárne konanie voči Mgr. Jaroslavovi Mlynárovi a tiež návrh generálneho žalobcu nie je možné považovať ani za podnet pre disciplinárny orgán na začatie disciplinárneho orgánu z vlastného popudu podľa § 10 CZ 2/1994. K uvedenému sa vyjadril aj br.farár Mlynár, ktorý okrem iného vyhlásil, že nie si je vedomý žiadnej nekalej a nečestnej činnosti v spoločnosti Reformata, že nič nezákonne a nečestne nekonal a ani nespozoroval, že by sa v spoločnosti niečo také konalo. Br.dozorca Daniš  vyjadril okrem iného nesúhlas s porušením presumcie neviny keď v EPST sú uverejňované články s obvinením, ktoré nebolo preukázané, ako aj nesúhlas s tým, aby sa pred svetským súdom riešili veci týkajúce sa cirkvi v súvislosti so ses. Kysackou na ochranu dobrej povesti cirkvi.

Posledným bodom rokovania bola Informácia o nedoplatkoch dištriktuálneho príspevku za rok 2015, 2014 a  nedoplatkoch do FCŠ za rok 2015, 2014. Rokovanie sa ukončilo modlitbou a požehnaním br.biskupa.

Správa má informatívny charakter, presné znenie prijatých uznesení bude v zmysle CPP doručené  osobám a orgánom COJ.

Zuzana Žilinčíková, vedúca BÚ ZD ECAV, Zvolen / 23.12.2015

3. zasadnutie DP ZD ECAV sa konalo: 30. septembra 2015

Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa tretíkrát zišlo na riadnom zasadnutí 30. septembra 2015 vo Zvolene. Prítomných privítal dištriktuálny dozorca Vladimír Daniš a zaspievala sa pieseň z ES č. 368. Dištriktuálny biskup ZD Milan Krivda prečítal text zo Žalmu 124,8 a uviedol novozvoleného náhradného člena dištriktuálneho presbytera  Branislava Rybnikára. Dištriktuálne presbyterstvo zasadalo 30.9.2015 aj ako disciplinárny orgán a riešilo disciplinárne previnenia ses.  nám. farárky Mgr. Zlatici Lichvarčíkovej a br. farára Mgr. Daniela Krajcera. Po vyhlásení rozhodnutia pokračovalo presbyterstvo v riadnom rokovaní. Na úvod  zasadnutia bol schválený doplnený program rokovania o Informáciu o vzdaní sa predsedu dištr. súdu a menovanie administrátora, ďalej o Voľbu zástupcu do dozornej rady TEG za ZD ECAV, potom o  Príspevok br. biskupa v Evanjelickom Posli  a o  Informáciu od ses. nám. farárky Moniky Cipciarovej, ktorý nebol do programu doplnený. Následne bola schválená zápisnica zo zasadnutia DP, ktoré sa konalo 25. marca 2015 bez pripomienok a bola vykonaná kontrola plnenia uznesení z tohto zasadnutia. V rámci plnenia uznesení DP uznesením upravilo zmluvu o spolupráci s akciovou spoločnosťou  Tranoscius Liptovský Mikuláš uzatvorenej podľa § 269 Obchodného zákonníka, ďalej DP po analýze príjmov a výdajov UPC v Bratislave konštatovalo ,že v zmysle platného Štatútu FCŠ ZD ECAV, účel FCŠ ZD ECAV je podpora   evanjelických škôl na území ZD ECAV a nakoľko UPC nie je evanjelická škola ZD ECAV na Slovensku nemôže byť podporovaná z tohto fondu. DP odporučilo požiadať o podporu činnosti UPC - dotáciu na ústredie cirkvi .DP prijalo aj uznesenie, kde reagovalo na list od predsedníctva ECAV. DP sa zaoberalo aj  žiadosťami CZ. Vybavené boli žiadosti: CZ Šamorín, CZ Čelovce , CZ Cerovo a žiadosť CZ Trenčín. Pravidelným bodom tretieho zasadnutia DP je kontrola hospodárenia za 1.polrok 2015. Správa bola prednesená  predsedníčkou HV ZD ses. Annou Bočkayovou, ktorá konštatovala stav hospodárenia s finančnými prostriedkami na BÚ ZD  ECAV v 1. polroku 2015. Kontrola nezistila žiadne porušenia.
Nasledovalo schválenie zmlúv, ktoré skontrolovala JUDr. Tomašovičová : Dodatok č.1 k zmluve   o zabezpečení činnosti autorizovaného bezpečnostného technika pre ZD  ECAV a EMŠ Dr.F.Melanchtona s Doc. Ing. Martinom Mrenicom, Nájomné  zmluvy so spoločnosťou  Rejo s.r.o., Zvolen  na dva nájomné priestory na prízemí BÚ ZD , ďalej Zmluva o nájme hnuteľnej veci a technickom zabezpečení spoločenského podujatia so spoločnosťou ((e))  s.r.o. Varín a Zmluva o spolupráci so spoločnosťou DaKra  s.r.o. , Zvolen. V zmysle príslušného zákona DP ZD ECAV  vyhlásilo výberové konanie na post riaditeľa  EMŠ Dr. Filipa Melanchtona Bratislava, EL a EZŠ Bratislava. V stanovenej lehote bola doručená jedna prihláška, nasledovalo otváranie obálok  a  výberové konanie. Na odporučenie Rád škôl od 1.10.2015 na 5 ročné obdobie je vymenovaná predsedníctvom ZD ECAV  ses. Anna Bašnárová ako riaditeľka EMŠ Dr. Filipa Melanchtona  Bratislava a ses. Edita Prostredníková vymenovaná ako riaditeľka EL a EZŠ Bratislava. DP schválilo Štatúty NOS a MYS. V ďalšom bode br. biskup informoval  o odovzdaní seniorského úradu BAS novozvolenej seniorke ses. Sidonie Horňanovej.
Brat dištriktuálny dozorca informoval,  že predsedníctvo ECAV na Slovensku menovalo do funkcie  administrátora predsedu Dištriktuálneho súdu dňa 1.7.2015 br. Miroslava Dubeka, z dôvodu že na DK v Trenčianskych Stankovciach nebol zvolený predseda a podpredseda  dištriktuálneho súdu ZD ECAV.  DP zvolilo  zástupcu do dozornej rady TEG ses. Eriku Guzmovú z Tisovca.Posledným bodom rokovania bol príspevok v Evanjelickom Posli br. biskupa ZD ECAV. Rokovanie sa ukončilo modlitbou a požehnaním br. biskupa.

Správa má informatívny charakter, presné znenie prijatých uznesení bude v zmysle CPP doručené  osobám a orgánom COJ.

Zuzana Žilinčíková, vedúca BÚ ZD ECAV, Zvolen / 26.10.2015


2. zasadnutie DP ZD ECAV sa konalo: 25.marca 2015

Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa druhýkrát zišlo na riadnom zasadnutí 25. marca 2015 vo Zvolene. Prítomných privítal dištriktuálny dozorca Vladimír Daniš a zaspievaním piesne ES 111 a modlitbou a prečítaním textu Luk 1,26-28 dištriktuálneho biskupa ZD Milana Krivdu sa rokovanie začalo. Na úvod  zasadnutia bol schválený doplnený program rokovania o Informáciu o výberovom konaní a vyhlásení výberového konania na post riaditeľa EMŠ Dr. F. Melanchtona, ďalej o Odvolanie proti uzneseniu seniorálneho presbyterstva POS, Informáciu o CZ Zlaté Moravce a o úpravu platov zamestnancov BÚ ZD. Následne bola schválená zápisnica zo zasadnutia DP, ktoré sa konalo 28. januára 2015 bez pripomienok a bola vykonaná kontrola plnenia uznesení z tohto zasadnutia. DP sa zaoberalo aj  žiadosťami CZ. Vybavené boli žiadosti: CZ Kostolné- filiálka Vaďovce, CZ Ľuboreč, Generálneho presbyterstva ECAV, CZ Moravské Lieskové a žiadosť ZVS. Pravidelným bodom druhého zasadnutia DP je kontrola hospodárenia za 2.polrok 2014 a predloženie rozpočtu na rok 2016. Správa bola prednesená  predsedníčkou HV ZD ses. Annou Bočkayovou, ktorá konštatovala stav hospodárenia s finančnými prostriedkami na BÚ ZD  ECAV v minulom roku 2014 a zostatky na účtoch k 31.12.2014. Kontrola nezistila žiadne porušenia. DP schválilo správu a prijalo uznesenia odporúčajúceho charakteru voči dištriktuálnemu konventu ZD, ktorý sa bude konať 16.5.2015 v Trenčianskych Stankovciach. Ďalším bodom rokovania bola príprava programu nadchádzajúceho konventu. V zmysle príslušného zákona DP ZD ECAV  vyhlásilo výberové konanie na post riaditeľa  Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona Bratislava. V stanovenej lehote bola doručená jedna prihláška, dňa 26.2.2015  nasledovalo otváranie obálok  a 10.3.2015 sa konalo výberové konanie. Rada školy  neodporučila zriaďovateľovi vymenovať uchádzačku na riaditeľku EMŠ Bratislava. Z toho dôvodu v zmysle § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov poverilo predsedníctvo ZD vedením školy doterajšiu riaditeľku na dobu 6 mesiacov a DP vyhlásilo nové výberové konanie. Brat dištriktuálny dozorca informoval o odvolaní proti uzneseniu seniorálneho presbyterstva POS zo dňa 9.3.2015 od predsedníctva CZ Trenčín,  proti uzneseniu č. 5/2015 prijatého SP POS na zasadnutí 23.2.2015  v Bánovciach nad Bebravou. DP skonštatovalo, že nie je oprávnené riešiť „Odvolanie proti uzneseniu seniorálneho presbyterstva POS“ predsedníctva CZ Trenčín a  že  znenie uznesenia  seniorálneho presbyterstva  POS 5/2015 zo dňa 23.2.2015 nie je v súlade s odvolaním predsedníctva POS a s príslušnými  cirkevnými právnymi predpismi. Na zasadnutí bola bratom dištriktuálnym biskupom podaná informácia o CZ Zlaté Moravce. V zbore bol vymenovaný administrátor a tiež administrátor dozorcu zboru. DP prijalo uznesenie kde zaviazalo  Predsedníctvo DNS začať voči bývalej zborovej farárke Zlatici Lichvarčíkovej disciplinárne konanie, pretože bolo zistené, že sestra farárka  prekročila svoje právomoci. O prípad sa zaujímajú médiá. Posledným bodom rokovania bola úprava platov zamestnancov BÚ ZD. Rokovanie sa ukončilo modlitbou a požehnaním br. biskupa.

Správa má informatívny charakter, presné znenie prijatých uznesení bude v zmysle CPP doručené  osobám a orgánom COJ.

 Zuzana Žilinčíková, vedúca BÚ ZD ECAV, Zvolen / 15.4.2015

 

28.1.2015- prvé zadasnutie DP ZD ECAV

Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa v tomto roku prvýkrát zišlo na svojom riadnom zasadnutí 28. januára 2015 vo Zvolene. Úvodnú pobožnosť mal dištriktuálny biskup ZD Milan Krivda.

Na úvod  zasadnutia bol schválený doplnený program rokovania o Informáciu o kontrolno-misijnej návšteve br. gen. biskupa na BU ZD ECAV, ďalej o Článok v Evanjelickom Posli a  Dodržiavanie agendy. Následne bola schválená zápisnica zo zasadnutia DP, ktoré sa konalo 26. novembra 2014 a bola vykonaná kontrola plnenia uznesení z tohto zasadnutia. Prebehla diskusia ohľadne  príspevku  do  Fondu cirkevného školstva (FCŠ)  ZD ECAV , ktorá  poukázala na účel fondu a tým je podpora evanjelických škôl na území ZD ECAV. Br. Biskup, ktorý sa zúčastnil zasadnutia zborového presbyterstva v CZ Beckov,   oboznámil DP so situáciou v CZ Beckov.

DP sa zaoberalo aj  žiadosťami CZ. Vybavená bola jedna žiadosť CZ Dúbravka. V súvislosti s blížiacimi sa termínmi konania seniorálnych konventov, boli nahlásené  miesta a konkrétne dátumy konania konventov jednotlivých seniorátov. 

Ako každý rok bola predsedom FCŠ Romanom Žilinčíkom na DP predložená správa FCŠ, ktorá konštatovala stav vybavenia žiadostí škôl ZD ECAV v minulom roku 2014 a zostatky na účte k 31.12.2014.

V zmysle príslušného zákona DP ZD ECAV na žiadosť rady školy  Evanjelického lýcea Bratislava a  Evanjelickej základnej školy Bratislava  vyhlásilo výberové konanie na post riaditeľa  a DP v zmysle príslušného zákona vyhlásilo výberové konanie  na post riaditeľa  Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona Bratislava.

Brat dištriktuálny dozorca informoval o uznesení generálneho súdu ECAV vo veci prinavrátenia pôvodného majetku dištriktu v Modre, ktorým bol návrh ZD zamietnutý. Po trojročnom úsilí a neúspešných rokovaniach s predstaviteľmi CZ Modra, prišlo  k podaniu na súd, ZD ale nebol prinavrátený pôvodný majetok.  Rešpektovaním historických súvislostí by sa bolo  riešilo stále sídlo  Evanjelického lýcea a ďalších dvoch cirkevných škôl,  ktoré v súčasnosti sídlia v prenajatých priestoroch. Generálny súd potvrdil  ďalej uznesenie dištriktuálneho súdu ZD ECAV vo veci Vlasty Ónodiovej.

 Dištriktuálne presbyterstvo po vyhodnotení účasti ZD ako pridruženého člena v združení Dunajský vedomostný klaster od roku 2012  prijalo uznesenie o vystúpení zo združenia.

Na zasadnutí bola bratom dištriktuálnym biskupom podaná informácia o kontrolno-misijnej návšteve generálneho biskupa na BÚ ZD v dňoch 18.-19.12.2014. Výsledkom kontroly boli odporúčania ohľadom dištriktuálneho súdu a štatistiky pedagogických zamestnancov evanjelických škôl v ZD. Kontrola nezistila žiadne porušenia.

Na dištriktuálnom presbyterstve bol  prerokovaný aj článok v EPST, rozhovor ses. Kováčikovej s br. generálnym dozorcom, ktorý sa  sčasti týkal osoby brata dištrikt. dozorcu ZD. Br. dozorca podal vysvetlenie k článku. DP vyjadrilo protest voči článku uverejnenom v EPST a vyjadrilo dôveru dištriktuálnemu dozorcovi  Vladimírovi Danišovi.

Zároveň požiadalo predsedníctvo ECAV a konateľku Reformaty, aby zastavilo proces ukončenia pracovného pomeru s dištriktuálnym dozorcom.

Posledným bodom rokovania bolo dodržiavanie Agendy v súvislosti so službami Božími na Zjavenie Krista Pána v CZ Vrbovce, kde po diskusii dištriktuálne presbyterstvo postúpilo podnet na riešenie na vieroučný a bohoslužobný výbor ECAV.

Rokovanie sa ukončilo modlitbou a požehnaním br. biskupa.

Správa má informatívny charakter, presné znenie prijatých uznesení bude v zmysle CPP doručené  osobám a orgánom COJ.


 

Odber noviniek

Po zaregistrovaní vám budeme zasielať novinky a zaujímavé informácie.3381760

21.9.2019
Úvodná stránka