Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zo zasadnutia DP ZD ECAV

Zo zasadnutia DP ZD ECAVVytlačiť
 

  

Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa štvrtýkrát zišlo na riadnom zasadnutí 25. novembra 2015 vo Zvolene. Minútou ticha si prítomní uctili pamiatku zosnulého br. Dušana Balku. Prítomných privítal dištriktuálny dozorca Vladimír Daniš a zaspievala sa pieseň z ES č. 689. Dištriktuálny biskup ZD Milan Krivda prečítal text z ev. Mat. 25, 1-13 a modlitbou sa rokovanie začalo. Na úvod  zasadnutia bol schválený doplnený program rokovania o Zrušenie CZ Pusté Úľany a pričlenenie ako filiálky k CZ Veľký Grob Čataj , ďalej o Informáciu o žiadosti o prerokovanie sťažnosti Mgr. Moniky Cipciarovej ,nasledovalo doplnenie o Informáciu o proteste Evanjelickej jednoty proti disciplinárnemu konaniu voči br. farárovi Jaroslavovi Mlynárovi, ktoré má viesť predsedníctvo ZD ECAV  a podaniu na GS proti br. dozorcovi Vladimírovi Danišovi br. gen. žalobcom Martákom a posledným doplneným bodom boli Informácie o nedoplatkoch.                                                             
Následne bola schválená zápisnica zo zasadnutia DP č.3/2015 zo dňa 30.9.2015 bez pripomienok a bola vykonaná kontrola plnenia uznesení z tohto zasadnutia.  DP sa zaoberalo aj  žiadosťami CZ. Vybavené boli žiadosti: CZ Poltár, CZ Veľké Leváre, CZ Košariská-Priepasné, žiadosti ZD ECAV, žiadosti Centra sociálnych služieb  pre starších občanov Samaritán Galanta,  žiadosť CZ  Gemer a žiadosť CZ Bánovce nad Bebravou – Horné Ozorovce.                        
Nasledovalo schválenie zmlúv, ktoré skontrolovala JUDr.Tomašovičová : Dodatok č.1 k zmluve   o nájme so Stillmass s.r.o., Neresnícka cesta 12, 96001 Zvolen a Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 3/2015 s  REJO s.r.o.Zvolen. Správna rada FCŠ  predložila na DP návrh novelizácie štatútu FCŠ v dvoch bodoch z dôvodu, že v štatúte sú ustanovenia, ktoré sa od schválenia štatútu praxou zmenili. DP návrh na úpravu štatútu FCŠ schválilo.    
Br. biskup informoval o plánovanej kanonickej vizitácii v CZ Topoľčany dňa 11.10. 2015., ktorá sa neuskutočnila pre zdravotné ťažkosti ses. farárky, služby Božie boli zastupované.  V ďalšom bode br. biskup informoval  o odovzdávaní seniorského úradu RIS  dňa 6.11.2015  ses. konseniorke RIS  Ivete Korenkovej. Momentálne v senioráte beží volebný proces na funkciu seniora.                                                                                
Brat dištriktuálny dozorca informoval o  liste ses. Eriky Hladkej, presbyterky CZ Beckov doručený na BÚ ZD dňa 24.9.2015, č. j. 1113/2015, ktorá poukazuje na údajné porušenie práv v CZ Beckov  a oprávnených záujmov v CZ Beckov DP žiada vydať písomné stanovisko, k platnosti/neplatnosti vykonávania funkcie zborového dozorcu CZ Beckov bratom Petrom Kočickým. Konvent v CZ Beckov konaný dňa 8.2.2015, voči právoplatnosti ktorého predsedníctvo POS podalo odvolanie z dôvodu, že konventu sa zúčastnila  hlasovaním osoba, ktorá nie je členom CZ , seniorálne presbyterstvo POS vyhlásilo za neplatný. Voči rozhodnutiu konventu nebola podaná žiadna žaloba  v zákonnej lehote na dištriktuálny súd, tak ako to vyplýva z CPP. DP odporučilo  ses. Hladkej obrátiť sa na dištriktuálny súd, ktorý má kompetenciu vydať rozhodnutie. DP poverilo predsedníctvo dištriktu v spolupráci s dištriktuálnou právnou zástupkyňou obrátiť sa na osobitný senát s požiadavkou o výklad postupu pri odvolávaní zb. farára a zb. dozorcu.
Br. biskup informoval  o rozhodnutiach  konventov v CZ Pusté Úľany a v CZ Veľký Grob- Čataj kde sa dohodli , že Pusté Úľany sa stanú filiálkou CZ Veľký Grob- Čataj. Sen. presbyterstvo súhlasilo s  týmto pričlenením. DP odsúhlasilo návrh a ruší v zmysle CÚ ECAV čl. 26 ods. 2f) Cirkevný zbor ECAV Pusté Úľany a pričleňuje ho ako filiálku k CZ ECAV Veľký Grob- Čataj s účinnosťou od 1.1.2016.
Ses. dištr. právna zástupkyňa podala právne stanovisko k  žiadosti Mgr. Moniky Cipciarovej o prerokovanie sťažnosti pri volebnom procese, ktorá v zmysle § 4 Cirkevného zákona č. 4/2008 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov  nie je sťažnosťou. DP prijalo v tomto znení uznesenie.

Ďalším doplneným bodom bola Informácia o proteste Evanjelickej jednoty proti discipl. konaniu voči br. farárovi Jaroslavovi Mlynárovi, ktoré má viesť predsedníctvo ZD ECAV  a podaniu na GS proti br. dozorcovi Vladimírovi Danišovi br. gen. žalobcom Martákom, ktoré bolo prečítané. Br.biskup na úvod konštatoval, že  sa jedná len o informáciu a nie o  disciplinárne pojednávanie. Ses. JUDr. Tomašovičová podala právne stanovisko kde vysvetlila, že nie je možné, aby dištriktuálne predsedníctvo ZD ECAV na Slovensku viedlo disciplinárne konanie voči Mgr. Jaroslavovi Mlynárovi a tiež návrh generálneho žalobcu nie je možné považovať ani za podnet pre disciplinárny orgán na začatie disciplinárneho orgánu z vlastného popudu podľa § 10 CZ 2/1994. K uvedenému sa vyjadril aj br.farár Mlynár, ktorý okrem iného vyhlásil, že nie si je vedomý žiadnej nekalej a nečestnej činnosti v spoločnosti Reformata, že nič nezákonne a nečestne nekonal a ani nespozoroval, že by sa v spoločnosti niečo také konalo. Br.dozorca Daniš  vyjadril okrem iného nesúhlas s porušením presumcie neviny keď v EPST sú uverejňované články s obvinením, ktoré nebolo preukázané, ako aj nesúhlas s tým, aby sa pred svetským súdom riešili veci týkajúce sa cirkvi v súvislosti so ses. Kysackou na ochranu dobrej povesti cirkvi.

Posledným bodom rokovania bola Informácia o nedoplatkoch dištriktuálneho príspevku za rok 2015, 2014 a  nedoplatkoch do FCŠ za rok 2015, 2014. Rokovanie sa ukončilo modlitbou a požehnaním br.biskupa.

Správa má informatívny charakter, presné znenie prijatých uznesení bude v zmysle CPP doručené  osobám a orgánom COJ.

Zuzana Žilinčíková, vedúca BÚ ZD ECAV, Zvolen / 23.12.2015

 


 
 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár3349593

18.9.2019
Úvodná stránka