1. Úvod
  2. /
  3. Dotácie a granty
  4. /
  5. Dotácia v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Dotácia v oblasti podpory regionálneho rozvoja

 

 

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Výzva č. 3/2023/SRR – Podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky pre deti a mládež

Aktualizácia č.1

Prílohy k výzve:

Všeobecné informácie o výzve

Oprávnená aktivita: podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky

Oprávnené subjekty:

  • občianske združenie
  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
  • právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

Alokácia: 2 500 000 EUR

Minimálna výška dotácie na jeden projekt je 25 000 EUR.

Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 200 000 EUR.

Spolufinancovanie: 5 %

Termín na podanie žiadosti: 15.06.2023 (vrátane)

Oprávnené územie: celé územie Slovenskej republiky

Oprávnený žiadateľ môže v rámci výzvy predložiť len jednu žiadosť.

Formulár žiadosti, vrátane všetkých povinných príloh, musí byť úplný a vyplnený vo všetkých častiach presne, jednoznačne, zrozumiteľne, musí byť podpísaný žiadateľom, t. j. štatutárnym zástupcom (orgánom), resp. ním splnomocnenou osobou a musí byť doručený na adresu poskytovateľa do termínu uvedeného vo výzve.

Žiadateľ predkladá formulár žiadosti a všetky povinné prílohy len jedným z nasledovných spôsobov: —prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy: http://podatelna.gov.sk

osobne, alebo doporučene, prostredníctvom poštového podniku na adresu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Sekcia regionálneho rozvoja Pribinova 4195/25 811 09 Bratislava

Bližšie informácie viď link: https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/05/Vyzva-3-2023-SRR.pdf

Zdieľať na sociálnych sieťach