Konvent

Najvyšším orgánom dištriktu je dištriktuálny konvent, ktorý tvoria členovia dištriktuálneho presbyterstva, členovia predsedníctiev seniorátov a delegáti seniorátov a s hlasom poradným riediteě dištriktuálneho iskupského úradu. Na každý začatý počet 15 0000 členov cirkvi v senioráte sa volia dvaja delegáti, z toho polovica sú duchovní.

Dištriktuálny konvent plní najm) tieto úlohy:
‚ stará sa o cirkevný a mravnonáboženský život v dištrikte
‚ rozhoduje o organizačných a hospodárskych záležitostiach dištriktu, schvaěuje jeho rozpočet a záverečný účet
‚ prijíma štatút dištriktu
‚ zriaďuje a zrušuje dištriktuálne účelové zariadenia
‚ prerokúva správy o činnosti dištriktuálnheo prebyterstva a účelových zariadení dištriktu
‚ volí spomedzi seniorov zástupcu dištriktuálneho biskupa, spomedzi seniorálnych dozorcov zástupcu dištriktuálneho dozorcu, riaditeěa dištriktuálneho biskupslého úradu, dištriktuálnych presbyterov, dištriktuálneho právneho zástupcu, predsedu hospodárkseho výboru, predsedu vnútromisijného výboru, predsedu, podpredsedu a sudcov dištriktuálneho súdu, dištriktuálneho žalobcu a jeho zástupcu a predsedov dištriktuálnej podporovne a odvoláva ich z funkcií

Dištriktuálny konvent sa schádza poděa potreby, najmenej raz za rok

Ústava ECAV na Slovensku, čl. 24 a čl. 25

Materiál rokovania konventu ZD 2021
Brozura – Distriktualny konvent 2021

Materiál rokovania konventu ZD 2020
Brozura – Distriktualny konvent 2020.pdf

Materiál rokovania konventu ZD 2019
Brozura – Distriktualny konvent 2019.pdf

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Zdieľať na sociálnych sieťach