Konvent

Najvyšším orgánom dištriktu je dištriktuálny konvent, ktorý tvoria členovia dištriktuálneho presbyterstva, členovia predsedníctiev seniorátov a delegáti seniorátov a s hlasom poradným riaditeľ dištriktuálneho biskupského úradu. Na každý začatý počet 15000 členov cirkvi v senioráte sa volia dvaja delegáti, z toho polovica sú duchovní.

Dištriktuálny konvent plní najmä tieto úlohy:

a) stará sa o cirkevný a mravno-náboženský život v dištrikte
b) rozhoduje o organizačných a hospodárskych záležitostiach dištriktu, schvaľuje jeho rozpočet a účtovnú uzávierku, ktoré obsahujú všetky právnymi predpismi určené náležitosti
c) prijíma štatút dištriktu
d) zriaďuje a zrušuje dištriktuálne účelové zariadenia
e) prerokúva správy o činnosti dištriktuálneho presbyterstva a účelových zariadení dištriktu
f) volí spomedzi seniorov zástupcu dištriktuálneho biskupa, spomedzi seniorálnych dozorcov zástupcu dištriktuálneho dozorcu, dištriktuálnych presbyterov, dištriktuálneho právneho zástupcu, predsedu hospodárskeho výboru, predsedu vnútromisijného výboru, predsedu, podpredsedu a sudcov dištriktuálneho súdu, dištriktuálneho žalobcu a jeho zástupcu a predsedov dištriktuálnej podporovne a odvoláva ich z funkcií
g) schvaľuje kňazskú správu dištriktuálneho biskupa

Dištriktuálny konvent sa schádza podľa potreby, najmenej raz za rok.

Materiál rokovania konventu ZD 2023
Brožura – Dištriktuálny konvent 2023

Materiál rokovania konventu ZD 2022
Brozura – Distriktualny konvent 2022

Materiál rokovania konventu ZD 2021
Brozura – Distriktualny konvent 2021

Materiál rokovania konventu ZD 2020
Brozura – Distriktualny konvent 2020.pdf

Materiál rokovania konventu ZD 2019
Brozura – Distriktualny konvent 2019.pdf

Zdieľať na sociálnych sieťach