1. Úvod
  2. /
  3. ZD ECAV
  4. /
  5. Výbory

Výbory

Sú poradnými orgánmi dištriktuálneho konventu i dištriktuálneho presbyterstva, v čase medzi zasadnutiami konventov ich činnosť usmerňuje dištriktuálne presbyterstvo.

Predsedov výborov volí dištriktuálny konvent, členov v počte najmenej 5 volí dištriktuálne presbyterstvo na návrh seniorátov a Biskupského úradu Západného dištriktu.

(Štatút ZD ECAV na Slovensku Čl. 3)

Zdieľať na sociálnych sieťach