1. Úvod
  2. /
  3. ZD ECAV
  4. /
  5. Orgány
  6. /
  7. Presbyterstvo

Presbyterstvo

V období medzi zasadnutiami dištriktuálneho konventu vedie dištrikt dištriktuálne presbyterstvo, ktoré tvoria dištriktuálny biskup, dištriktuálny dozorca, zástupca dištriktuálneho biskupa, zástupca dištriktuálneho dozorcu, dištriktuálny právny zástupca, predsedovia dištriktuálneho hospodráskeho a vnútromisijného výboru, podpredseda Združenia evanjelických duchovných a 12 volení presbyteri, z toho polovica sú duchovní. Riaditeľ dištriktuálneho biskupského úradu sa zúčastüje rokovania s hlasom poradným.

Dištriktuálne presbyterstvo plní najmä tieto úlohy:

a) vykonáva rozhodnutia dištriktuálneho konventu,

b) rozhoduje o neoodkladných organizačných a hospodárskych záležitostiach dištriktu,

c) schvaľuje seniorálne štatúty a ostatné základné seniorálne dokumenty vrátane zriaďovania seniorálnych a iných zariadení s právnou subjektivitou,

d) kontroluje hospodárenie seniorátov,

e) schvaľuje nadobúdanie a scudzovanie nehnuteľného majetku seniorátov,

f) zriaďuje, zrušuje a zlučuje cirkevné zbory a určuje ich územné obvody a sídla farských úradov,

g) začleňuje cirkevné zbory do seniorátov,

h) zriaďuje a zrušuje miesta zborových farárov a kaplánov a miesta senorálnych kaplánov,

i) zriaďuje a riadi cirkevné stredné školy a ich riadením môže poveriť inú cirkevnú organizačnú jednotku,

j) volí a odvoláva predstaviteľov a zamestnancov dištriktu, pokiaľ to nepatrí do pôsobnosti iného orgánu,

k) vypisuje a iradi voľby členov dištriktuálneho predsedníctva.

Dištritkuálne presbyterstvo sa schádza podľa potreby, najmenej dvakrát do roka

(Ústava ECAV na Slovensku  čl. 26)

Zdieľať na sociálnych sieťach