1. Úvod
  2. /
  3. ZD ECAV
  4. /
  5. Orgány
  6. /
  7. Presbyterstvo

Presbyterstvo

V období medzi zasadnutiami dištriktuálneho konventu vedie dištrikt dištriktuálne presbyterstvo, ktoré tvoria dištriktuálny biskup, dištriktuálny dozorca, zástupca dištriktuálneho biskupa, zástupca dištriktuálneho dozorcu, dištriktuálny právny zástupca, predsedovia dištriktuálneho hospodráskeho a vnútromisijného výboru, podpredseda Združenia evanjelických duchovných a 12 volení presbyteri, z toho polovica sú duchovní. Riaditeľ dištriktuálneho biskupského úradu sa zúčastüje rokovania s hlasom poradným.

Dištriktuálne presbyterstvo plní najmä tieto úlohy:

a) vykonáva rozhodnutia dištriktuálneho konventu,

b) rozhoduje o neoodkladných organizačných a hospodárskych záležitostiach dištriktu,

c) schvaľuje seniorálne štatúty a ostatné základné seniorálne dokumenty vrátane zriaďovania seniorálnych a iných zariadení s právnou subjektivitou,

d) kontroluje hospodárenie seniorátov,

e) schvaľuje nadobúdanie a scudzovanie nehnuteľného majetku seniorátov,

f) zriaďuje, zrušuje a zlučuje cirkevné zbory a určuje ich územné obvody a sídla farských úradov,

g) začleňuje cirkevné zbory do seniorátov,

h) zriaďuje a zrušuje miesta zborových farárov a kaplánov a miesta senorálnych kaplánov,

i) zriaďuje a riadi cirkevné stredné školy a ich riadením môže poveriť inú cirkevnú organizačnú jednotku,

j) volí a odvoláva predstaviteľov a zamestnancov dištriktu, pokiaľ to nepatrí do pôsobnosti iného orgánu,

k) vypisuje a iradi voľby členov dištriktuálneho predsedníctva.

Dištritkuálne presbyterstvo sa schádza podľa potreby, najmenej dvakrát do roka

(Ústava ECAV na Slovensku  čl. 26)

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Zdieľať na sociálnych sieťach