Štatút HV

Š t a t ú t
Hospodárskeho výboru Západného dištriktu ECAV na Slovensku

Presbyterstvo Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ZD ECAV) zriaďuje Hospodársky výbor ZD ECAV zmysle §22 Cirkevného zákona č. 2/1999 o hospodárení cirkevných organizačných jednotiek v znení cirkevného zákona č. 3/201 3

Článok 1
Funkcia hospodárskeho výboru

1. Hospodársky výbor ZD ECAV plní funkciu poradného orgánu dištriktuálneho presbyterstva a dištriktuálneho konventu v  hospodárskej a kontrolnej činnosti COJ.
2. Hospodársky výbor plní úlohy v zmysle CPP, najmä
a) pripravuje presbyterstvu návrh rozpočtu ZD ECAV
b) vyjadruje sa k záverečnému účtu hospodárenia ZD ECAV
c) pripravuje pre orgány ZD ECAV analýzu využívania rozpočtovaných prostriedkov a navrhuje opatrenia
d) predkladá písomnú správu o činnosti HV na dištriktuálny konvent
3. Hospodársky výbor spolupracuje s  Biskupským úradom ZD ECAV, Generálnym hospodárskym výborom , stavebným a vnútromisijným výborom ZD ECAV v oblasti metodického riadenia  hospodárskej a kontrolnej činnosti COJ
4. Hospodársky výbor plní funkciu vnútorného kontrolného orgánu a členovia Hospodárskeho výboru ZD ECAV sa zúčastňujú kontroly hospodárenia v CZ a v prípadoch, ktoré určuje cirkevný zákon
5. Hospodársky výbor sa vyjadruje k projektom a rozpočtom na stavby a prestavby budov sakrálnej povahy po predchádzajúcom stanovisku stavebného výboru
6. Hospodársky výbor plní ďalšie úlohy podľa požiadaviek orgánov ZD ECAV

Článok 2
Organizačné zabezpečenie

1. Na čele Hospodárskeho výboru ZD ECAV stojí predseda, ktorého volí dištriktuálny konvent a je zároveň členom dištriktuálneho presbyterstva z titulu funkcie s hlasom rozhodujúcim
2. Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda, ktorého volia zo svojich radov členovia výboru
3. Hospodársky Výbor má najmenej 5 členov, ktorých volí dištriktuálne presbyterstvo
4. Hospodársky výbor ZD zvoláva a riadi predseda, alebo v čase jeho neprítomnosti podpredseda. Zo zasadania výboru sa vyhotoví zápisnica
5. Rokovanie a činnosť výboru sa riadi cirk. zákonom o hospodárení COJ, cirkevného nariadenia o pokladničnej a účtovnej službe COJ, zákonom o účtovníctve

Článok 3
Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút Hospodárskeho výboru ZD ECAV v plnom rozsahu nahrádza doteraz platný štatút ZD ECAV, prerokovaný na zasadnutí DHV dňa 1. mája 2001 a schválený na zasadnutí dištriktuálneho presbyterstva dňa 17. septembra 2001 uznesením č. 26/2004/a.
2. Tento Štatút Hospodárskeho výboru ZD ECAV nadobúda účinnosť dňom schválenia Dištriktuálnym presbyterstvom ZD ECAV dňa 3.apríla 2019 , uznesením č. 2019/30

Ing. Renáta Vinczeová                                  Mgr. Ján Hroboň
zástupkyňa dozorcu ZD                                biskup ZD

Vo Zvolene 3. apríla 2019

Zdieľať na sociálnych sieťach