Štatút HV

Š t a t ú t
Hospodárskeho výboru Západného dištriktu ECAV na Slovensku

Presbyterstvo Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ZD ECAV) zriaďuje Hospodársky výbor ZD ECAV zmysle §22 Cirkevného zákona č. 2/1999 o hospodárení cirkevných organizačných jednotiek v znení cirkevného zákona č. 3/201 3

Článok 1
Funkcia hospodárskeho výboru

1. Hospodársky výbor ZD ECAV plní funkciu poradného orgánu dištriktuálneho presbyterstva a dištriktuálneho konventu v  hospodárskej a kontrolnej činnosti COJ.
2. Hospodársky výbor plní úlohy v zmysle CPP, najmä
a) pripravuje presbyterstvu návrh rozpočtu ZD ECAV
b) vyjadruje sa k záverečnému účtu hospodárenia ZD ECAV
c) pripravuje pre orgány ZD ECAV analýzu využívania rozpočtovaných prostriedkov a navrhuje opatrenia
d) predkladá písomnú správu o činnosti HV na dištriktuálny konvent
3. Hospodársky výbor spolupracuje s  Biskupským úradom ZD ECAV, Generálnym hospodárskym výborom , stavebným a vnútromisijným výborom ZD ECAV v oblasti metodického riadenia  hospodárskej a kontrolnej činnosti COJ
4. Hospodársky výbor plní funkciu vnútorného kontrolného orgánu a členovia Hospodárskeho výboru ZD ECAV sa zúčastňujú kontroly hospodárenia v CZ a v prípadoch, ktoré určuje cirkevný zákon
5. Hospodársky výbor sa vyjadruje k projektom a rozpočtom na stavby a prestavby budov sakrálnej povahy po predchádzajúcom stanovisku stavebného výboru
6. Hospodársky výbor plní ďalšie úlohy podľa požiadaviek orgánov ZD ECAV

Článok 2
Organizačné zabezpečenie

1. Na čele Hospodárskeho výboru ZD ECAV stojí predseda, ktorého volí dištriktuálny konvent a je zároveň členom dištriktuálneho presbyterstva z titulu funkcie s hlasom rozhodujúcim
2. Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda, ktorého volia zo svojich radov členovia výboru
3. Hospodársky Výbor má najmenej 5 členov, ktorých volí dištriktuálne presbyterstvo
4. Hospodársky výbor ZD zvoláva a riadi predseda, alebo v čase jeho neprítomnosti podpredseda. Zo zasadania výboru sa vyhotoví zápisnica
5. Rokovanie a činnosť výboru sa riadi cirk. zákonom o hospodárení COJ, cirkevného nariadenia o pokladničnej a účtovnej službe COJ, zákonom o účtovníctve

Článok 3
Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút Hospodárskeho výboru ZD ECAV v plnom rozsahu nahrádza doteraz platný štatút ZD ECAV, prerokovaný na zasadnutí DHV dňa 1. mája 2001 a schválený na zasadnutí dištriktuálneho presbyterstva dňa 17. septembra 2001 uznesením č. 26/2004/a.
2. Tento Štatút Hospodárskeho výboru ZD ECAV nadobúda účinnosť dňom schválenia Dištriktuálnym presbyterstvom ZD ECAV dňa 3.apríla 2019 , uznesením č. 2019/30

Ing. Renáta Vinczeová                                  Mgr. Ján Hroboň
zástupkyňa dozorcu ZD                                biskup ZD

Vo Zvolene 3. apríla 2019

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Zdieľať na sociálnych sieťach