1. Úvod
  2. /
  3. ZD ECAV
  4. /
  5. Výbory
  6. /
  7. Hospodársky výbor
  8. /
  9. Štatút dištriktuálnej podporovne

Štatút dištriktuálnej podporovne

Štatút dištriktuálnej podporovne
Západného dištriktu ECAV na Slovensku

Článok 1
Základné ustanovenia

1. Dištriktuálna podporoveň je fond Západného dištriktu ECAV na Slovensku, ktorý je zriadený na podporu zborov v rámci dištriktu.
2. Zriaďovateľom fondu je Dištriktuálny konvent Západného dištriktu ECAV na Slovensku. Finančné prostriedky vo fonde dištriktuálnej podporovne sú vedené na bankovom účte ZD ECAV a vedie sa o nich samostatná analytická evidencia v účtovníctve. Všetku administratívu ohľadom fondu vykonáva BÚ ZD.
3. Agendu dištriktuálnej podporovne vedie Predsedníctvo dištriktuálnej podporovne, ktoré tvoria dvaja (2) členovia , jeden z radov ordinovaných, jeden z radov neordinovaných
4. Predsedníctvo dištriktuálnej podporovne volí dištriktuálny konvent na 6 ročné funkčné obdobie
5. Za hospodárenie fondu dištriktuálnej podporovne zodpovedá predsedníctvo podporovne. O hospodárení priebežne informuje dištriktuálne presbyterstvo a raz ročne aj dištriktuálny konvent, na ktorý predkladá správu o hospodárení fondu.

Článok 2
Použitie fondu dištriktuálnej podporovne

Finančné prostriedky z fondu sa poskytujú cirkevným zborom dištriktu formou
1. nenávratného príspevku na:
a) sanáciu škôd vzniknutých živelnými pohromami (požiar, povodeň a pod.)
b) riešenie havarijných situácií
c) iné, mimoriadne závažné výdavky cirkevného zboru
2. návratného príspevku – pôžičky na:
a) stavbu nových cirkevno – zborových objektov
b) opravy a rekonštrukcie cirkevno-zborových objektov
d) sanáciu škôd a riešenie havarijných situácií
e) iné, mimoriadne závažné výdavky cirkevného zboru

Článok 3
Tvorba fondu dištriktuálnej podporovne

1. Fond dištriktuálnej podporovne je napĺňaný z nasledovných zdrojov:
a) pravidelné príspevky cirkevných zborov dištriktu vo výške 0,20€ na člena a rok.
b) splátky z poskytnutých pôžičiek
c) poplatky za poskytnuté pôžičky, určené percentom miery inflácie vyhlásenej Štatistickým úradom SR
d) milodary a príležitostné zbierky
e) sponzorské príspevky, dotácie a ostatné príjmy
2. Z celkovej výšky príspevkov zaplatenými cirkevnými zbormi podľa Čl.3, bod 1a) tohto štatútu, budú 2/3 použité na návratné príspevky a  1/3 na nenávratné príspevky

Článok 4
Čerpanie fondu dištriktuálnej podporovne

1. Čerpať návratný alebo nenávratný príspevok z fondu dištriktuálnej podporovne majú právo tie cirkevné zbory, ktoré si riadne plnia povinnosti pri jeho tvorbe.
2. Poskytnutý príspevok je možné použiť iba na účel, na ktorý bol poskytnutý. Kontrola použitia poskytnutých príspevkov je v kompetencii predsedníctva dištriktuálnej podporovne.
3. Príspevky sa poskytujú na základe písomnej žiadosti, ktorú predkladajú cirkevné zbory predsedníctvu dištriktuálnej podporovne prostredníctvom Biskupského úradu ZD ECAV, na základe žiadosti, ktorej vzor vypracuje predsedníctvo dištr.podporovne v spolupráci s BÚ ZD
4. Žiadosť cirkevného zboru musí byť:
a) správne vyplnená a kompletná (vrátane príloh)
b) schválená presbyterstvom CZ a v prípade ak je požadovaný príspevok vyšší ako 3.000€ aj zborovým konventom
c) potvrdená predsedníctvom seniorátu, čo sa týka pravdivosti skutočností uvedených v žiadosti

Článok 5
Poskytovanie nenávratných príspevkov

1. Žiadosti o nenávratný príspevok v prípadoch špecifikovaných v čl. 2, bod 1. prijíma predsedníctvo dištriktuálnej podporovne, ktoré ich posudzuje z hľadiska úplnosti a oprávnenosti (či sa jedná o havarijný stav, sanáciu škôd, príp. iné závažné dôvody poskytnutia príspevku)
2. O žiadostiach do sumy 1.500€ je oprávnené rozhodnúť predsedníctvo dištriktuálnej podporovne.
3. O žiadostiach nad sumu 1.500€ rozhoduje na návrh predsedníctva dištriktuálnej podporovne dištriktuálne presbyterstvo.
4. Nenávratný príspevok je žiadateľ povinný vyúčtovať do 12 mesiacov od poskytnutia príspevku.

Článok 6
Poskytovanie návratných príspevkov

1. Predsedníctvo dištriktuálnej podporovne prijíma žiadosti o návratný príspevok – pôžičku (ďalej len „pôžička“) v prípadoch špecifikovaných v čl. 2, bod 2., posudzuje ich z hľadiska úplnosti a predkladá na schválenie dištriktuálnemu presbyterstvu, ktoré rozhoduje o poskytnutí pôžičky a jej výške
2. Pôžička nemôže byť poskytnutá , ak žiadateľ nepreukáže, že sám už do projektu investoval väčšie množstvo finančných prostriedkov, či brigádnickej práce. Pôžička neslúži na začatie projektu, ale pokračovanie v ňom
3. Po schválení pôžičky presbyterstvom uzatvorí ZD ECAV v zastúpení predsedníctvom dištriktuálnej podporovne písomnú zmluvu o pôžičke s príslušným cirkevným zborom, v ktorej bude uvedená splatnosť na dobu maximálne 5 rokov a zároveň sankcie za nedodržanie splatnosti.
4. Pôžička je bezúročná, dlžník je však povinný uhradiť „inflačný poplatok“, vypočítaný zo zostatku istiny pôžičky k 31.12. kalendárneho roka a percentuálnej miery inflácie vyhlásenej Štatistickým úradom SR za daný rok (oproti predchádzajúcemu roku). Toto inflačné navýšenie si je povinný vypočítať sám dlžník a uhradiť ho do 30 dní po ukončení kalendárneho roka, za ktorý sa vypočítavá.
5. Cirkevný zbor, ktorý spláca pôžičku do dištriktuálnej podporovne, nie je oslobodený od povinnosti platiť pravidelné ročné príspevky

Článok 7
Záverečné ustanovenia

1. Štatút je záväzný pre všetky cirkevné zbory Západného dištriktu ECAV na Slovensku, ktoré sú povinné ho rešpektovať a dodržiavať.
2. Príspevky cirkevných zborov stanovené v čl. 3, bod 1a) budú vyúčtované cirkevným zborom ako súčasť dištriktuálneho príspevku.
3. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia dištriktuálny konventom Západného dištriktu ECAV na Slovensku dňa 1.8.2020 v Brezovej pod Bradlom.

Renáta Vinczeová, v.r. Ján Hroboň, v.r.
dozorkyňa ZD biskup ZD

Zdieľať na sociálnych sieťach