1. Úvod
 2. /
 3. Podpora CZ
 4. /
 5. Zahraničná pomoc
 6. /
 7. Zásady schvaľovania žiadostí o podporu projektov zo zahraničia

Zásady schvaľovania žiadostí o podporu projektov zo zahraničia

Článok 1
Základné ustanovenia

 1. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) v rámci partnerskej spolupráce s evanjelickými cirkvami v zahraničí je dlhodobo finančne podporovaná z nasledujúcich zdrojov:

 

a) Hoffnung für Osteuropa (HfO) – Diakonisches Werk Ev. Kirche Württemberg

b) Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM)

c) Gustav Adolf Werk e. V. (GAW) – Evangelische Kirche Deutschland

Článok 2
Hoffnung für Osteuropa (HfO)

 1. Podpora zo strany HfO je zameraná najmä na:

 

a) diakonické, dobročinné a humanitárne projekty, preto je dôležité, aby diakonicko-sociálny zámer bol prítomný v každom predkladanom projekte

b) projekty na podporu ľudí, najmä zo znevýhodnených a ohrozených skupín – zdravotne postihnutí, rómske komunity žijúce v osadách alebo na mestskej periférii, deti a mládež, starší ľudia, azylanti, bezdomovci, nezamestnaní a ďalší ľudia ohrození chudobou a sociálnym vylúčením

c) stavebné projekty iba v prípade, ak majú konkrétny humanitárny účel (napr. výstavba bezbariérového vstupu, sociálnych zariadení pre imobilných a pod.)

       2. Podmienky pre žiadateľov:

a) žiadateľ, ktorý sa uchádza o podporu z HfO prvýkrát, môže predložiť iba jednu žiadosť o podporu v sume najviac 5 000 € a dobou realizácie najviac jeden rok, ďalšiu žiadosť môže predkladať až po realizovaní projektu a jeho riadnom vyúčtovaní

b) žiadateľ, ktorý sa uchádza o ďalšiu podporu (nie prvýkrát), môže predložiť žiadosť o podporu v sume najviac 20 000 € a dobou realizácie dlhšou ako jeden rok (max. 18 – 24 mesiacov)

         3. Finančné limity projektov:

a) pre stavebné projekty – z HfO je možné žiadať do 30% z celkových nákladov projektu

b) pre misijné projekty zamerané na znevýhodnené a ohrozené skupiny – z HfO je možné žiadať do 50% z celkových nákladov projektu

c) pre projekty so silným sociálnym zámerom – z HfO je možné žiadať až do 90% celkových nákladov

d.) ak žiadateľ nemá žiadne vlastné zdroje, nie je možné žiadať o podporu z HfO

        4. Časový harmonogram schvaľovania:

a) prerozdeľovací výbor HfO rozhoduje o žiadostiach 2x v roku, na zasadnutí v máji (jarný termín) a novembri (jesenný termín), pričom zo strany ECAV musia byť žiadosti doručené prerozdeľovaciemu výboru 2 mesiace pred termínom zasadnutia (tj. v marci a septembri)

b) projekty predkladané v jarnom termíne môžu mať začiatok realizácie od 1. 7. v danom roku

c) projekty predkladané v jesennom termíne môžu mať začiatok realizácie až od 1. 1. nasledujúceho roka

d) nie je možné žiadať o podporu projektov, ktorých realizácia by začala pred schvaľovacím termínom HfO

e) rozhodovanie o schvaľovaní projektov je plne v kompetencii Prerozdeľovacieho výboru HfO

 

Článok 3
Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM)

 1. Podpora zo strany EKM je zameraná najmä na:


a) misijné projekty, programové aktivity

b) malé investičné projekty

       2. Podmienky pre žiadateľov a finančné limity:

a) pre všetky projekty z EKM je možné žiadať najviac do výšky 1/3 oprávnených nákladov celého projektu

b) ak žiadateľ nemá žiadne vlastné zdroje, nie je možné žiadať o podporu z EKM

c) celková suma pre projekty ECAV sa rozdeľuje rovnomerne medzi projekty dištriktov a celocirkevných programov

        3. Časový harmonogram schvaľovania:

a) projekty sa schvaľujú na strane EKM raz ročne, začiatkom roka (február – marec), s dobou realizácie najviac 24 mesiacov

 

Článok 4
Gustav Adolf Werk e. V. (GAW) – Evangelische Kirche Deutschland

1. Podpora zo strany GAW je zameraná najmä na:

a) podporu stavebných projektov kostolov, zborových domov, fár, materských škôlok, mládežníckych centier, domovov dôchodcov, vzdelávacích stredísk, správnych budov
b) programové aktivity rozvíjané v rámci detských a mládežníckych projektov, projektov pre ženy, misijných projektov, projektov zakladania nových cirkevných zborov, vzdelávanie teológov, kaplánov a farárov, nákup kníh a pod.

2. Podmienky pre žiadateľov a finančné limity:

a) pre všetky projekty z GAW je možné žiadať najviac do výšky 1/3 oprávnených nákladov celého projektu

b) ak žiadateľ nemá žiadne vlastné zdroje, nie je možné žiadať o podporu z GAW

c) celková suma pre projekty ECAV sa rozdeľuje rovnomerne medzi projekty dištriktov

3. Časový harmonogram schvaľovania:

a) projekty sa schvaľujú na strane GAW raz ročne, žiadosti musia byť zaslané do GAW najneskôr 31. 3. daného roku

b) v prípade schválenia na strane GAW (prijatia projektu) v tom istom roku dostane ECAV informáciu

 • o prijatí projektu do projektového katalógu (PK GAW)
 • o zbierke na finančnú podporu projektov v nasledujúcom roku, ktorá trvá približne 1 rok


c) na konci ďalšieho roka, v tzv. 2. roku, po ukončení finančnej zbierky na projekty z projektového katalógu, ECAV žiada o zaslanie finančnej podpory z GAW[1]

 

Článok 5
Termíny a postup podávania žiadosti v ECAV 

 1. Kompletné žiadosti musia byť predložené písomne na Generálny biskupský úrad (GBÚ) do:

a) 15. novembra – projekty EKM, GAW

b) 15. februára – projekty HfO (pre jarný termín schvaľovania)

c) 31. augusta – projekty HfO (pre jesenný termín schvaľovania)

        2. Generálne presbyterstvo (GP) prerokuje žiadosti na svojom:

a) marcovom zasadnutí – žiadosti HfO (pre jarný termín schvaľovania)

b) septembrovom zasadnutí – žiadosti HfO (pre jesenný termín schvaľovania)

c) decembrovom zasadnutí – žiadosti EKM, GAW

        3. Generálne presbyterstvo:

a) posudzuje priority jednotlivých žiadostí, pričom dbá na proporcionálnosť podpory medzi jednotlivými žiadateľmi v rámci dištriktov a ECAV

b) zostavuje poradie žiadateľov s výškou odporúčanej výšky podpory pre projekty EKM a GAW

         4. Spracovanie žiadosti na GBÚ:

a) po doručení žiadosti na GBÚ, tajomník pre zahraničie vykoná administratívnu kontrolu – overí formálnu správnosť a úplnosť predložených žiadostí

b) v prípade potreby doplnenia žiadosti podľa aktuálnych požiadaviek zahraničného partnera vyzve žiadateľa o bezodkladné doplnenie/opravu žiadosti

c) ekonomické oddelenie GBÚ overí a potvrdí, v spolupráci so seniorátmi a dištriktmi, zaplatenosť cirkevných príspevkov a povinných odvodov do fondov

d) kompletné žiadosti predloží tajomník pre zahraničie na rokovanie GP

e) skompletizovanie a odoslanie žiadosti zahraničnému partnerovi vykoná GBÚ

f) po obdržaní informácií od zahraničného partnera o schválení/neschválení žiadosti, oznámi GBÚ túto skutočnosť žiadateľovi a informuje ho písomne o ďalších krokoch v súvislosti s realizáciou projektu a jeho vyúčtovaním

g) vyhodnotenie použitia prostriedkov z podporeného projektu spracuje GBÚ v spolupráci so žiadateľom

          5. Po doručení podpory žiadateľ vykoná prostredníctvom GBÚ poďakovanie zahraničnému partnerovi a podľa možnosti ho pozve na podujatie, ktoré bolo podporené.

          6. Tajomník pre zahraničie predkladá najmenej raz ročne GP informáciu o stave predložených žiadostí a ich schválení zahraničnými partnermi.

Článok 6
Oprávnené právnické osoby na predkladanie žiadosti

 

 1. Cirkevné organizačné jednotky (COJ) ECAV na Slovensku na všetkých úrovniach správy – cirkevné zbory, senioráty, dištrikty, ECAV.
 2. Účelové zariadenia ECAV na Slovensku – Evanjelická diakonka ECAV (ED), ostatné účelové zariadenia ECAV, účelové zariadenia dištriktov, seniorátov a cirkevných zborov.
 3. Evanjelické cirkevné školy, ktorých zriaďovateľom sú COJ v rámci ECAV na Slovensku – materské školy, základné školy, stredné školy a Evanjelická bohoslovecká fakulta UK (EBF UK).
 4. Organizácie spolupracujúce s ECAV na zmluvnom základe – Spoločenstvo evanjelickej mládeže (SEM) a Spoločenstvo evanjelických žien (SEŽ) a iné.

 

Článok 7
Kritéria pre výber projektov

 1. Záväznými kritériami[2] pre posudzovanie žiadostí sú:

a) predloženie správnej a úplne vyplnenej žiadosti

b) rozpočet projektu, v prípade stavebného projektu (aj opráv) vypracovaného firmou, ktorá bude stavebné práce alebo opravy vykonávať

c) úhrady príspevkov podľa § 9 cirkevného zákona č. 2/1999 v znení neskorších ustanovení, vrátane Fondu finančného zabezpečenia[3]

d) schválenie a odporúčanie príslušným orgánom ECAV, definovaným v čl. 8 týchto zásad

e) zmluva upravujúca vzájomné vzťahy žiadateľa a vlastníka nehnuteľnosti v prípade, ak má byť podporovaný projekt, ktorý sa viaže na nehnuteľnosti nepatriace žiadateľovi

      2. Podpornými kritériami pre posudzovanie žiadostí sú:

a) počet členov žiadateľa a perspektíva rozvoja

b) prínos projektu na rozvoj žiadateľa/dopad na cieľovú skupinu

c) výška doterajších podpôr za posledných 5 rokov a účel ich poskytnutia

d) zabezpečenie financovania projektu z ostatných zdrojov

 

Článok 8
Schvaľovací proces v ECAV

 1. Žiadosti cirkevných zborov:

a) pripravuje zborové predsedníctvo, ktoré zodpovedá za správnosť údajov v žiadosti

b) schvaľuje zborové presbyterstvo a zborový konvent, spolu s rozpočtom projektu

c) seniorátne predsedníctvo žiadosť kontroluje, potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov v žiadosti a vydáva odporúčacie stanovisko k projektu

d) v prípade stavebných projektov (oprava, rekonštrukcia, výstavba), ak požadovaná suma podpory je viac ako 5 000 € žiadosť podlieha schváleniu seniorátnym presbyterstvom

       2. Žiadosti seniorátov:

a) pripravuje predsedníctvo seniorátu, ktoré zodpovedá za správnosť údajov v žiadosti

b) schvaľuje seniorátne presbyterstvo, spolu s rozpočtom projektu

c) dištriktuálne predsedníctvo žiadosť kontroluje, potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov v žiadosti a vydáva odporúčacie stanovisko k projektu

d) v prípade stavebných projektov (oprava, rekonštrukcia, výstavba), ak požadovaná suma podpory je viac ako 5 000 €, žiadosť podlieha schváleniu dištriktuálnym presbyterstvom

        3. Žiadosti dištriktov:

a) pripravuje predsedníctvo dištriktu, ktoré zodpovedá za správnosť údajov v žiadosti

b) schvaľuje dištriktuálne presbyterstvo, spolu s rozpočtom projektu

        4. Žiadosti ECAV:

a) pripravuje predsedníctvo ECAV, ktoré zodpovedá za správnosť údajov v žiadosti

b) schvaľuje generálne presbyterstvo, spolu s rozpočtom projektu

        5. Žiadosti účelových zariadení:

a) pripravuje štatutárny orgán žiadateľa, ktoré zodpovedá za správnosť údajov v žiadosti

b) schvaľuje správna rada žiadateľa (alebo obdobný kolektívny orgán), spolu s rozpočtom projektu

c) zriaďovateľ účelového zariadenia žiadosť kontroluje, potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov v žiadosti a vydáva odporúčacie stanovisko k projektu

       6. Žiadosti cirkevných škôl:

a) pripravuje riaditeľ cirkevnej školy, ktorý zodpovedá za správnosť údajov v žiadosti

b) schvaľuje zriaďovateľ cirkevnej školy spolu s rozpočtom projektu, ktorý zároveň žiadosť kontroluje a potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov

c) v prípade EBF UK pripravuje žiadosť dekan a zasiela ju priamo na GBÚ

        7. Žiadosti spolupracujúcich organizácií:

a) pripravuje štatutárny orgán žiadateľa, ktoré zodpovedá za správnosť údajov v žiadosti

b) schvaľuje správna rada žiadateľa (alebo obdobný kolektívny orgán), spolu s rozpočtom projektu

Článok 9
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. O osobitných možnostiach podpory zahraničnej podpory, mimo štandardných podporných programov, bude GBÚ informovať vždy samostatne, so zverejnením konkrétnych podmienok podpory a formy predkladania žiadostí.
 2. GBÚ bude informovať aj o ďalších podmienkach a požiadavkách zahraničných partnerov.
 3. Zásady schvaľovania žiadostí o podporu projektov zo zahraničia boli prijaté uznesením Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku č. 226-10/2022, a ich prijatím sa rušia všetky predchádzajúce zásady.
 4. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku.

 

Bratislava, 2. 12. 2022

Mgr. Ivan Eľko, v. r.                                                              Ing. Renáta Vinczeová, v. r.

generálny biskup ECAV na Slovensku                           zástupkyňa generálneho dozorcu ECAV na Slovensku

 

Zahraničná pomoc – formulár žiadosti

 


[1] Príklad – začiatkom roka 2023 je podaná žiadosť od CZ XX, ktorú GP schváli a posunie GAW v termíne do 31.3.2023. V priebehu druhej polovice roka 2023 výbor GAW zašle oznámenie, že projekt prijal do katalógu a oznámi, že zbierka na neho bude prebiehať v roku 2024. Na konci roku 2024 požiada ECAV o zaslanie finančných prostriedkov zo zbierky na podporený projekt).

[2] Nesplnenie čo i len jedného záväzného kritéria má za následok vylúčenie žiadateľa z procesu výberu.

[3] Platí len pre cirkevné zbory.

 

Zdieľať na sociálnych sieťach