Štatút VMV

Š t a t ú t   Vnútornej misie ZD ECAV  na Slovensku

Presbyterstvo Západného dištriktu ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene v zmysle Štatútu ZD ECAV zriadilo Vnútromisijný výbor Západného dištriktu.
Vnútromisijný výbor ZD ECAV plní funkciu poradného orgánu dištriktuálneho presbyterstva ZD v oblasti misijnej práce a to podľa príkazu Kristovho Mat. 28 /19-20/ ako aj v zmysle učenia Symbolických kníh.

Článok I.
Zloženie výboru

Vnútromisijný výbor tvoria:
predseda /spravidla ordinovaný, z titulu tejto funkcie je riadnym členom dištriktuálneho presbyterstva Západného dištriktu
tajomník
predsedovia VMV zo všetkých seniorátov Západného dištriktu
Štruktúra výboru

Vnútromisijný výbor sa člení na tieto sekcie:
a/ sekcia SEM
b/ sekcia SEŽ
c/ sekcia pre Detskú besiedku
d/ sekcia pre biblické hodiny
e/ sekcia kresťanských rodín
f/ sekcia kresťanského šafárenia
g/ sekcia pre cirkevnú hudbu a spev
h/ sekcia pre diakoniu
ch/ sekcia pre tlač vnútromisijnú
i/ sekcia pre Evanjelických vzdelancov
j/ sekcia modlitebného spoločenstva

Článok II.
2.1. Činnosť výboru

a/ Vnútromisijný výbor Západného dištriktu metodicky usmerňuje spoluprácu medzi jednotlivými sekciami a úzko spolupracuje s predsedami seniorálnych VMV
b/ plánuje, pripravuje a organizuje vnútornomisijiné aktivity v rámci Západného dištriktu a predkladá ich na schválenie dištriktuálnemu presbyterstvu
c/ koordinuje vnútromisijnú spoluprácu medzi seniorátmi
d/ predkladá návrh rozpočtu pre Vnútromisijnú činnosť v rámci Západného dištriktu     dištriktuálnemu presbyterstvu
e/ vyjadruje sa k správam o vnútromisijnej činnosti seniorátov za uplynulý rok a pripravuje hodnotiacu správu o VM činnosti na dištriktuálny konvent.

Článok III.
Organizačné zabezpečenie

Vnútromisijný výbor zvoláva jeho predseda, resp. tajomník. Zo zasadnutia výboru sa píše zápisnica. Rokovanie sa riadi platnými cirkevnými predpismi. Vnútromisijný výbor sa schádza podľa potreby, najmenej trikrát ročne.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

Tento štatút Vnútromisijného výboru Západného dištriktu ECAV na Slovensku nadobúda účinnosť a platnosť dňom jeho schválenia na zasadnutí dištriktuálneho presbyterstva 7.5.2001, uznesením č…. v Nitre.

Vo Zvolene, apríl 2001

Bohuslav Beňuch                                                                             Ivan Osuský
dištriktuálny dozorca                                                                      biskup ZD

Zdieľať na sociálnych sieťach