Štatút fondu misie

Štatút Fondu misie
Západného dištriktu ECAV na Slovensku

Článok 1
Základné ustanovenie

1. Názov fondu je Fond misie Západného dištriktu ECAV na Slovensku
2. Zriaďovateľom fondu je Dištriktuálny konvent Západného dištriktu ECAV na Slovensku
3. Účelom fondu je podpora misijných aktivít a podujatí organizovaných v rámci Západného dištriktu ECAV na Slovensku

Článok 2
Tvorba fondu

1. Účet fondu je napĺňaný z nasledovných zdrojov:
a) pravidelné príspevky cirkevných zborov dištriktu vo výške 0,25.€ na člena a rok.
b) dobrovoľné príspevky fyzických a právnických osôb
c) výnosy z akcií a podujatí organizovaných ZD ECAV
d) ofery a milodary určené na podporu fondu
e) sponzorské dary
f) dotácie, granty a iné príspevky štátnych organizácií
g) príspevky a dary zahraničných cirkví a partnerov
h) prevod zisku alebo jeho časti dosiahnutého za minulé účtovné obdobie na základe rozhodnutia dištriktuálneho konventu
i) prevod vlastných disponibilných prostriedkov ZD ECAV na základe rozhodnutia dištriktuálneho konventu
j) iné príspevky v súlade s príslušnými všeobecne záväznými predpismi SR

Článok 3
Rozhodovanie o použití fondu

1. Fond je spravovaný Predsedníctvom fondu a Dištriktuálnym presbyterstvom ZD ECAV
2. Predsedníctvo fondu je dvojčlenné a tvoria ho predseda vnútromisijného výboru ZD ECAV a tajomník pre misiu ZD ECAV. Predsedníctvo fondu:
a) Pripravuje návrh na čerpanie fondu pre podujatia organizované ZD ECAV – na základe plánu vnútromisijných podujatí organizovaných ZD ECAV a rozpočtu na ich realizáciu
b) Pripravuje návrhy na čerpanie fondu pre podujatia organizované seniorátmi a zbormi – na základe žiadostí seniorátov alebo cirkevných zborov, ktoré budú podujatie organizovať
3. Dištriktuálne presbyterstvo rozhoduje o použití fondu na základe návrhov predložených Predsedníctvom fondu. Predsedníctvo fondu rozhoduje vždy jednohlasne (tj. súhlasom oboch členov).
4. Z celkovej výšky príspevkov zaplatenými cirkevnými zbormi podľa Čl.2, bod 1a) tohto štatútu, budú nasledujúci kalendárny rok použité 2/3 na dištriktuálne podujatia organizované ZD ECAV a 1/3 na podporu misijných podujatí pre senioráty alebo cirkevné zbory
5. Vo výnimočných prípadoch môže predsedníctvo fondu rozhodovať o použití fondu do výšky 500€ a dištriktuálne presbyterstvo do výšky 5.000€ aj mimo plánovaných a rozpočtovaných podujatí. Toto sa týka iba podujatí organizovaných ZD ECAV.
6. Predsedníctvo fondu zverejní najneskôr do konca kalendárneho roka „výzvu“ pre senioráty a cirkevné zbory na podávanie žiadostí o príspevok na misijné podujatia pre ďalší kalendárny rok, v ktorej budú špecifikované podmienky poskytovania príspevkov. Zároveň bude oznámená výška disponibilných prostriedkov, ktorá bude určená na príspevky z Fondu misie určená pre senioráty a cirkevné zbory v danom kalendárnom roku.
7. Predseda vnútromisijného výboru ZD ECAV predkladá dištriktuálnemu konventu ZD ECAV správu o tvorbe a  čerpaní Fondu misie, ako súčasť správy vnútromisijného výboru

Článok 4
Administratíva fondu

1. Finančné prostriedky fondu sú vedené na bežnom účte ZD ECAV, vedie sa o nich samostatná evidencia v účtovníctve, na analytickom účte k účtu 412.
2. Administratívu spojenú s vedením fondu vykonáva Biskupský úrad ZD ECAV

Článok 5
Záverečné ustanovenia

1. Štatút je záväzný pre všetky cirkevné zbory Západného dištriktu ECAV na Slovensku, ktoré sú povinné ho rešpektovať a dodržiavať.
2. Príspevky cirkevných zborov stanovené v čl. 3, bod 1a) budú vyúčtované cirkevným zborom ako súčasť dištriktuálneho príspevku.
3. Rozhodovanie o zmene fondu alebo jeho zrušení prináleží jeho zriaďovateľovi – Dištriktuálnemu konventu Západného dištriktu ECAV na Slovensku
4. Štatút Fondu misie bol prijatý Dištriktuálnym konventom ZD ECAV dňa 1.8.2020 v Brezovej pod Bradlom, uznesením č. 2020/21.
5. Účinnosť nadobúda dňom prijatia. Dátumom nadobudnutia účinnosti tohto štatútu zanikajú všetky predošlé usmernenia, týkajúce sa hospodárenia s prostriedkami Fondu misie ZD ECAV

Renáta Vinczeová                                    Ján Hroboň
dozorkyňa ZD                                           biskup ZD

Zdieľať na sociálnych sieťach