Štatút

Štatút  fondu pre cirkevné školstvo
Západného dištriktu ECAV na Slovensku

 Článok  1
Základné ustanovenie 
 1. Názov fondu je Fond pre cirkevné školstvo Západného dištriktu ECAV na Slovensku (ďalej len „fond“)
 2. Zriaďovateľom fondu je Dištriktuálny konvent Západného dištriktu ECAV na Slovensku
 3. Účelom fondu je podpora a rozvoj evanjelických škôl a náboženského vzdelávania na území  Západného dištriktu ECAV na Slovensku
Článok 2
Tvorba fondu

1. Účet fondu je napĺňaný z nasledovných zdrojov:

a) z členských príspevkov cirkevných zborov dištriktu  vo výške 0,15€ na člena
b) 2% z príjmu cirkevných zborov dištriktu z prenájmu majetku
c) 2% z príjmu cirkevných zborov dištriktu z predaja majetku
d) výnosy z akcií a podujatí organizovaných na podporu fondu
e) ofery a milodary určené na podporu fondu
f) sponzorské dary
g) dotácie, granty a iné príspevky štátnych organizácií
h) príspevky a dary zahraničných cirkví a partnerov
i) prevod zisku alebo jeho časti dosiahnutého za minulé účtovné obdobie na základe rozhodnutia dištriktuálneho konventu
j) prevod vlastných disponibilných prostriedkov ZD ECAV na základe rozhodnutia dištriktuálneho konventu
k) iné príspevky v súlade s príslušnými všeobecne záväznými predpismi SR

2. Od platieb príspevkov do FCŠ podľa bodu 1., písm. a), b) a c) sú oslobodené cirkevné zbory, ktoré poskytujú budovy vo svojom vlastníctve pre účely evanjelických škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ZD ECAV bezodplatne alebo iba za symbolickú sumu.

Článok 3
Použitie fondu 
 1. Prostriedky Fondu sú určené na:

a) materiálno-technické vybavenie evanjelických škôl a  školských zariadení
b) podporu vyučovania náboženstva v evanjelických a štátnych školách
c) podporu podujatí, súťaží, seminárov a iných aktivít za účelom skvalitnenia vzdelávania
d) vzdelávanie zamestnancov evanjelických škôl a vyučujúcich náboženstva
e) iné, mimoriadne, výdavky, podľa rozhodnutia Dištriktuálneho presbyterstva (napr. riešenie havarijných situácií, náklady spojené so zriadením novej školy a pod)

 1. Oprávnení žiadatelia:

a) evanjelické školy a školské zariadenia na území ZD ECAV
b) COJ na územní ZD ECAV, ktoré realizujú aktivity uvedené v čl.3, bod 1., písm. b), c)

Článok 4
Rozhodovanie o použití fondu 
 1. Fond je spravovaný Predsedníctvom fondu a Dištriktuálnym presbyterstvom ZD ECAV
 2. Predsedníctvo fondu je dvojčlenné a tvoria ho predseda školského výboru ZD ECAV a tajomník pre cirkevné školstvo ZD ECAV. Predsedníctvo fondu:
  a) Spracováva žiadosti evanjelických škôl a školských zariadení na použitie fondu podľa čl. 3, bod 1., písm. a) a e) a predkladá ich na schválenie dištriktuálnemu presbyterstvu so svojim stanoviskom
  b) Spracováva žiadosti COJ na použitie fondu podľa čl. 3, bod 1., písm. b), c) a d) a predkladá ich na schválenie dištriktuálnemu presbyterstvu so svojim stanoviskom
  c) Pripravuje a zverejňuje podmienky pre podávanie žiadostí na podporu z FCŠ pre všetky oblasti použitia fondu v zmysle čl.3, bod 1. a  najneskôr do 31.8. bežného roka o možnostiach tejto podpory informuje oprávnených žiadateľov.
 3. Oprávnení žiadatelia predkladajú Predsedníctvu fondu svoje žiadosti na nasledujúci kalendárny rok do 31.10. bežného roka.
 4. Dištriktuálne presbyterstvo rozhoduje o použití fondu na základe návrhov predložených Predsedníctvom fondu na svojom poslednom zasadnutí v bežnom kalendárnom roku.
 5. V prípade žiadostí o podporu na riešenie havarijných alebo iných, mimoriadnych situácií, predsedníctvo fondu spracuje žiadosť bezodkladne a postúpi ju dištriktuálnemu presbyterstvu na najbližšie zasadnutie. Ak by si okolnosti  ( napr. hrozba zväčšenia škody), vyžadovali skoršie rozhodovanie, predsedníctvo fondu požiada o zvolanie mimoriadneho zasadnutia dištriktuálneho  presbyterstva, ktoré formou online rokovania alebo per rollam hlasovania   žiadosť bezodkladne posúdi
 6. Podpora z FCŠ je nenárokovateľná, závisí od rozhodnutia dištriktuálneho presbyterstva a objemu disponibilných prostriedkov na účte fondu
 7. Z celkovej výšky príspevkov zaplatených cirkevnými zbormi  podľa čl.2, bod 1a) tohto štatútu, môže byť na použitie podľa čl. 3, bod 1., písm. b), c) a d)  vyčlenená  suma vo výške max. 10% z výšky príspevkov
 8. Predsedníctvo fondu zodpovedá za svoju činnosť dištriktuálnemu presbyterstvu. Predseda školského výboru ZD ECAV predkladá  dištriktuálnemu konventu ZD ECAV  správu o tvorbe a  čerpaní Fondu pre cirkevné školstvo,  ako súčasť správy školského výboru
Článok 5
Administratíva fondu
 1. Finančné prostriedky fondu sú vedené na bežnom účte ZD ECAV, vedie sa o nich samostatná evidencia v účtovníctve, na analytickom účte k účtu 412.
 2. Pohyby na účte vykonáva ekonóm ZD ECAV, na základe rozhodnutia dištriktuálneho presbyterstva, v súlade s podpisovým poriadkom BÚ ZD ECAV.
 3. Administratívu spojenú s vedením fondu vykonáva Biskupský úrad ZD ECAV, ktorý je aj sídlom fondu.
 4. Náklady spojené so správou fondu, ktoré sú hradené z prostriedkov FCŠ, môžu byť maximálne do výšky 2% z celkových príjmov fondu v danom roku.

 

Článok 6
Záverečné ustanovenia
 1. Štatút je záväzný pre všetky cirkevné zbory Západného dištriktu ECAV na Slovensku, ktoré sú povinné ho rešpektovať a dodržiavať.
 2. Príspevky cirkevných zborov stanovené v čl. 3, bod a) budú vyúčtované cirkevným zborom ako súčasť  dištriktuálneho príspevku.
 3. Rozhodovanie o zmene fondu alebo jeho zrušení prináleží jeho zriaďovateľovi – Dištriktuálnemu konventu Západného dištriktu ECAV na Slovensku
 4. Štatút Fondu pre cirkevné školstvo bol prijatý Dištriktuálnym  konventom  ZD ECAV  dňa 25. júla 2021  v Senci, uznesením č. 2021/17.
 5. Účinnosť nadobúda dňom prijatia. Dátumom nadobudnutia účinnosti tohto štatútu zanikajú všetky predošlé štatúty a usmernenia, týkajúce sa hospodárenia s prostriedkami Fondu pre cirkevné školstvo  ZD ECAV.


Renáta Vinczeová                                                                                      Ján Hroboň
dozorkyňa ZD                                                                                              biskup ZD


Predsedníctvo Fondu pre cirkevné školstvo:

Roman Žilinčík

 

0907 213 000

školy@zdecav.sk
Peter Weis     weispeterpavel@gmail.com

Zdieľať na sociálnych sieťach