Štatút

ŠTATÚT Fondu pre cirkevné školstvo ZD ECAV

Článok 1

Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV zriaďuje Fond pre cirkevné školstvo ZD ECAV na základe uznesenia Synody ECAV C/2 prijatom na zasadnutí v dňoch 18.-21. októbra 2006 v Piešťanoch.

Článok 2

Názov fondu: Fond pre cirkevné školstvo ZD ECAV (ďalej FCŠ ZD ECAV)

Článok 3

Sídlo: Biskupský úrad ZD ECAV, Nám SNP 5 Zvolen

Článok 4

Účel FCŠ ZD ECAV: Podpora evanjelických škôl na území Západného dištriktu ECAV

Článok 5

Tvorba FCŠ ZD ECAV:

z delimitácie Fondu cirkevného školstva ECAV
z členských príspevkov cirkevných zborov na dištrikt vo výške 3,- Sk (0,10 €) na člena ECAV podľa kartotéky cirkevného zboru.
2 % z príjmu cirkevných zborov dištriktu z prenajatého majetku
2 % z príjmu cirkevných zborov dištriktu z predaného majetku
ofery a milodary
výnosy  z podujatí na podporu fondu
iné zdroje

Článok 6

Za správu FCŠ ZD ECAV sú zodpovední členovia správnej rady fondu.

Článok  7

Členmi správnej rady sú:

zástupca riaditeľov evanjelických škôl v Západnom dištrikte ECAV na Slovensku
tajomník pre cirkevné školy ZD ECAV
2 delegovaní zástupcovia dištriktuálneho presbyterstva
ekonóm BÚ ZD ECAV

Správna rada si volí predsedu a podpredsedu na dobu 4 rokov.

Článok 8

Použitie FCŠ ZD ECAV:

na vylepšenie technického vybavenia škôl
iné podľa schválenia dištriktuálneho presbyterstva

Článok 9

Výška podpory závisí od výšky objemu získaných prostriedkov do fondu.

Článok 10

Finančné prostriedky sú uložené na účte ZD ECAV. Príspevky sa posielajú na účet so symbolmi: KS 0308, VS 911006. Pohyb na účte vykonáva ekonóm BÚ ZD ECAV na základe rozhodnutí Správnej rady fondu. Podpisové právo je podľa Podpisového poriadku BÚ ZD ECAV.

Článok 11

Náklady spojené so správou FCŠ sú hradené z prostriedkov FCŠ ZD ECAV, najviac do výšku 2 % z ročného príjmu.

Článok 12

Správna rada fondu zodpovedá za svoju činnosť dištriktuálnemu presbyterstvu, ktorému predkladá správu o svojej činnosti najmenej jedenkrát ročne, najneskôr do 31.1. nasledujúceho roka.

Článok 13

Štatút fondu pre cirkevné školstvo ZD ECAV nadobúda platnosť dňom 1. januára 2007 podľa uznesenia DP č. 1/2007 b) a účinnosť od 1. januára 2007, novelizácia Štatútu fondu pre cirkevné školstvo bola schválená Dištriktuálnym presbyterstvom  ZD ECAV dňa 25. novembra 2015 uznesením č. 22/2015-o). Rozhodnutie o zrušení fondu patrí zriaďovateľovi.

 

Vo Zvolene 31. januára 2007

 

PaedDr. Vladimír Daniš                                                                                   Mgr Milan Krivda
dištriktuálny dozorca                                                                                        dištriktuálny biskup

 

Správna rada Fondu pre cirkevné školstvo

Roman Žilinčík predseda, školský tajomník ZD ECAV 0907 213 000 školy@zdecav.sk
Dušan German podpredseda, nominovaný DP ZD
Miroslava Štefániková člen, zástupca riaditeľov škôl
Peter Ján Soták člen, nominovaný DP ZD
Anna Pavlíková člen, ekonóm BU ZD 045/520 36 33 ekonom@zdecav.sk

 

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Zdieľať na sociálnych sieťach