Štatút SV

Š t a t ú t  Stavebného výboru Západného dištriktu ECAV na Slovensku

I. Základné ustanovenia

1.Stavebný výbor Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v /ZD ECAV / na Slovensku je poradným orgánom Dištriktuálneho presbyterstva /DP/ ZD ECAV.

2.Zriadený bol uznesením DP č. 16/96 zo dňa 29.4.1996 na poskytovanie odbornej pomoci pri zabezpečovaní činností, týkajúcich sa investičného procesu a otázok architektúry v ZD ECAV.

3.Územná pôsobnosť Stavebného výboru /SV/ je vymedzená územím Západného dištriktu.

 

II. Predmet, ciele a formy činnosti

V závislosti na povahe jednotlivých úloh má činnosť SV charakter poradenský, zastupiteľský, kooperačný, konzultačný a pod. Stavebný výbor ako poradný orgán DP pracuje predovšetkým na svojich základných úlohách v procese investičnej výstavby, najmä:

a) pripravuje, vypracováva alebo sprostredkováva stanoviská a posudky pre rozhodovanie DP , týkajúce sa všetkých fáz prípravy a realizácie výstavby, prestavby, rekonštrukcie, rozšírenia stavebných objektov dištriktu, seniorátov a zborov ZD a v odôvodnených prípadoch aj stavieb presahujúcich svojim významom rámec dištriktu, zvlášť ak sa realizujú na území dištriktu,

b ) pripravuje podmienky pre architektonické súťaže, pre zadávanie architektonických štúdií, projektov, pre súťaže a konkurzy na dodávku stavby na úrovni dištriktu, v tomto smere poskytuje pomoc seniorátom a zborom v dištrikte,

c) pre rozhodovanie DP vypracováva resp. sprostredkováva posudky investičných zámerov, architektonických štúdií a projektov na stavby v seniorátoch a zboroch ZD z hľadiska urbanistického, architektonického, stavebno-technického a ekonomického sprostredkováva kontakty na potrebné expertízy, do úvahy prichádzajúcich projektantov, stavebné a iné firmy a pod.

d) poskytuje pomoc všetkým presbyterstvám v seniorátoch dištriktu,

e) pracuje, alebo sa podieľa na ďalších úlohách, ktoré svojou povahou spadajú do odbornej   pôsobnosti SV a ktorými ho DP resp. predsedníctvo ZD poveria

Stavebný výbor DP ZD spolupracuje

a) so všetkými výbormi ZD vo veciach, ktoré sú predmetom odbornej činnosti

b) so SV VD

 Stavebný výbor DP v prípadoch a v rozsahu podľa osobitného poverenie zastupuje ZD ECAV najmä:

a) v styku s orgánmi štátnej správy a samosprávy na úseku stavebnej činnosti, pamiatkovej starostlivosti a ochrany životného prostredia a aj na iných úsekoch, dotknutých stavebnou činnosťou dištriktu

b) v styku s profesnými a záujmovými organizáciami v oblasti urbanizmu a architektúry /I. časť, 5. ods., písm. c štatútu/ pri organizovaní architektonických a urbanistických súťaží, pri poskytovaní informácií a príspevkov pre odborné časopisy a publikácie a pod.

V otázkach svojej odbornej pôsobnosti sa SV podieľa na činnostiach, ktoré vyplývajú zo zahraničných kontaktov organizovaných dištriktom.
V nadväznosti na pasportizáciu cirkevných stavieb v CZ ECAV sa podieľa na celkovej pasportizácii stavieb dištriktu pre potreby vytvárania databázy cirkevných stavieb dištriktu a iné.
Stavebný výbor podáva informácie a príspevky o stavebnej činnosti dištriktu do cirkevných časopisov a publikácií.

III. Organizačné zásady

1.Stavebný výbor má jedného predsedu, ktorý je volený dištriktuálnym konventom a členovia sú volení dištriktuálnym presbyterstvom podľa štatútu Západného dištriktu ECAV, ktorých je najmenej 5 členov.

2.Predseda a členovia sú volení na 6 ročné obdobie.

IV. Organizovanie činnosti

Práca SV sa organizuje na pravidelných a mimoriadnych zasadnutiach, alebo plnením úloh priamo /predsedom/ poverenými jednotlivými členmi výboru.
Na zasadnutia SV sú prizývaní zástupcovia seniorátov podľa potreby.
Na svojich zasadnutiach SV v odborných otázkach rozhoduje nezávisle a prijaté závery predkladá ako podklad resp. odporúčanie príslušným cirkevným orgánom na rozhodnutie.
SV prijíma uznesenie hlasovaním. Uznesenie je prijaté, ak ho schváli nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru.
Úlohy SV ukladá dištriktuálne presbyterstvo alebo dištriktuálny konvent prostredníctvom predsedu výboru.
Zo zasadnutí sa vyhotovuje zápis, ktorého kópie obdrží predsedníctvo dištriktu, Biskupský úrad a každý člen výboru.

V. Záverečné ustanovenie

Štatút SV ZD ECA V na Slovensku bol schválený presbyterstvom ZD ECAV dňa 2.4.2008 uznesením č. ………………….
Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia. Dňom schválenia tohoto štatútu ruší sa štatút DSV zo dňa 26.2.2001.
Doplnky a zmeny Štatútu predkladá dištriktuálnemu presbyterstvu predseda SV.

 

 

PaedDr. Vladimír Daniš                                                                Mgr. Milan Krivda
dištriktuálny dozorca                                                                     biskup ZD

(126.3 kB) Štatút stavebného výboru ako dokument pdf

Zdieľať na sociálnych sieťach