1. Úvod
  2. /
  3. ZD ECAV
  4. /
  5. Orgány
  6. /
  7. Predsedníctvo

Predsedníctvo

Dištriktuálne predsedníctvo tvoria dištriktuálny biskup a dištriktuálny dozorca, ktorých počas neprítomnosti zastupujú zástupca dištriktuálneho biskupa a zástupca dištriktuálneho dozorcu.

 

 

 

Mgr. Ján Hroboň – biskup ZD ECAV

 

 

 

Ing. Peter Synak – dozorca ZD ECAV

Dištriktuálne predsedníctvo plní najmä tieto úlohy:
a‘ zastupuje dištrikt a koná v jeho mene
b‘ zvoláva a vedie zasadnutia dištriktuálneho konventu a dištriktuálneho presbyterstva
c‘ zabezpečuje rozhodnutia dištriktuálneho konventu a dištriktuálneho presbyterstva
d‘ rozhoduje o neodkladných organizačných a hospodárskych záležitostiach dištriktu
e‘ vykonáva disciplinárnu právomoc
f‘ dáva súhlas k voľbe a odvolaniu farárov
g‘ vymenúva administrátorov do neobsadených funkcií v seniorátoch na obdobie do ich definitívneho obsadenia

Zdieľať na sociálnych sieťach