1. Úvod
  2. /
  3. ZD ECAV
  4. /
  5. Štatút

Štatút

P r e a m b u l a

My, evanjelici augsburského vyznania na Slovensku, patriaci do Západného dištriktu, vychádzajúc z Písma svätého ako základného prameňa viery a pravidla života a Symbolických kníh ako autentického výkladu Písma svätého, vyznávajúc Ježiša Krista ako Hlavu všeobecnej kresťanskej cirkvi prijímame tento

štatút Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

Čl.1

Organizácia Západného dištriktu

Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ďalej len „Západný dištrikt“) je vyššou cirkevnou organizačnou jednotkou na treťom stupni riadenia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ďalej len „ECAV“) s vlastnou právnou subjektivitou.

Sídlom Západného dištriktu je Zvolen, nám. SNP č. 5, PSČ 960 66, IČO 31933475.

Západný dištrikt tvoria senioráty: Bratislavský, Dunajsko-nitriansky, Hontiansky, Myjavský, Novohradský, Považský, Rimavský, Zvolenský.

Senioráty – vyššie cirkevné organizačné jednotky Západného dištriktu na druhom stupni riadenia ECAV s vlastnou právnou subjektivitou, tvoria cirkevné zbory, ktoré v zmysle čl. 20 ods. 1 Ústavy ECAV do územného obvodu jednotlivých seniorátov začlení dištriktuálne presbyterstvo. Senioráty Západného dištriktu majú sídlo v sídle  cirkevného zboru, kde senior pôsobí ako zborový farár.

Cirkevné zbory sú základnou organizačnou jednotkou ECAV na prvom stupni riadenia ECAV, s vlastnou právnou subjektivitou. Zoznam cirkevných zborov začlenených do jednotlivých seniorátov tvorí prílohu tohto štatútu.

Čl. 2

Orgány Západného dištriktu

Orgánmi Západného dištriktu sú: dištriktuálny konvent, dištriktuálne presbyterstvo, dištriktuálne predsedníctvo.

Dištriktuálny konvent je najvyšším orgánom Západného dištriktu, ktorý tvoria členovia dištriktuálneho presbyterstva, predsedníctva seniorátov, delegáti seniorátov v párnom počte ktorý sa určí v súlade s čl. 25 ods. Ústavy ECAV – na každý začatý počet 15 000 členov cirkvi v príslušnom senioráte sa volia dvaja delegáti – jeden neordinovaný a jeden duchovný. Dištriktuálny konvent sa schádza podľa potreby, najmenej raz za rok. Výročný a účtovný konvent za predchádzajúci kalendárny rok sa musí uskutočniť vždy najneskôr do 30.mája nasledujúceho kalendárneho roka, pokiaľ z cirkevno-právnych predpisov nevyplýva iný termín. Dištriktuálny konvent plní najmä úlohy podľa čl. 25 ods. 2 Ústavy ECAV.

Dištriktuálne presbyterstvo vedie Západný dištrikt v období medzi zasadnutiami dištriktuálneho konventu. Jeho členmi z titulu funkcie sú dištriktuálny biskup, dištriktuálny dozorca, zástupca dištriktuálneho biskupa, zástupca dištriktuálneho dozorcu, dištriktuálny právny zástupca, predseda dištriktuálneho hospodárskeho výboru, predseda dištriktuálneho vnútromisijného výboru, podpredseda Združenia evanjelických duchovných. Voľbou dištriktuálnym konventom sa členmi dištriktuálneho presbyterstva stávajú  12 volení presbyteri, z toho šesť z duchovného stavu. Vedúci dištriktuálneho biskupského úradu a predseda dištriktuálneho školského výboru sa zúčastňujú rokovania s hlasom poradným. Zasadnutia sa zúčastňujú s hlasom poradným aj 4 náhradní presbyteri (dvaja neordinovaní a dvaja duchovní) volení dištriktuálnym konventom, v prípade neprítomnosti riadneho člena presbyterstva  má ten z nich ktorý zastupuje riadneho člena presbyterstva hlas rozhodujúci, pritom platí, že duchovného môže zastupovať len duchovný a neordinovaného len neordinovaný. Dištriktuálne presbyterstvo sa schádza podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zasadnutia presbyterstiev sú neverejné. So súhlasom presbyterstva sa zasadnutia môžu zúčastniť tretie osoby. Dištriktuálne presbyterstvo plní najmä úlohy podľa čl. 26 ods. 2 Ústavy ECAV.

Dištriktuálne predsedníctvo zastupuje Západný dištrikt a koná v jeho mene a plní najmä ďalšie úlohy určené v čl. 27 ods. 2 Ústavy ECAV. V prípade neprítomnosti niektorého člena predsedníctva na zasadnutí dištriktuálneho konventu alebo na zasadnutí dištriktuálneho presbyterstva zúčastňuje sa vedenia zasadnutia dištriktuálneho konventu alebo zasadnutia dištriktuálneho presbyterstva namiesto neprítomného člena predsedníctva jeho zástupca. Člena predsedníctva dištriktu na základe uznesenia dištriktuálneho presbyterstva počas dlhodobej neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje príslušný zástupca. Ak sa  v priebehu funkčného obdobia uvoľní niektorá funkcia člena predsedníctva Západného dištriktu dištriktuálne presbyterstvo môže požiadať predsedníctvo ECAV o vymenovanie administrátora do uvoľnenej funkcie.

Čl.3

Výbory Západného dištriktu

Západný dištrikt zriaďuje výbory:

hospodársky – pripravuje presbyterstvu návrh rozpočtu, vyjadruje sa k záverečnému účtu,     pripravuje analýzu vyžívania rozpočtovaných prostriedkov a navrhuje opatrenia a plní ďalšie úlohy podľa požiadaviek dištriktuálneho konventu, dištriktuálneho presbyterstva alebo dištriktuálneho predsedníctva. Vo vzťahu k seniorálnym hospodárskym výborom má koordinačnú právomoc v záujme dodržiavania cirkevnoprávnych i štátnych predpisov v zverenej oblasti, plní ďalšie úlohy stanovené cirkevnoprávnymi predpismi.
vnútromisijný – zabezpečuje a riadi vnútromisijnú prácu v dištrikte, zameriava sa predovšetkým na prácu s deťmi, s mládežou, s rodinami, s presbytermi, na činnosť zborovej diakonie, vyjadruje sa k výučbe konfirmácie.
školský – zabezpečuje a riadi činnosť v Západnom dištrikte pri výučbe náboženstva  na školách tak, aby bola v súlade so štátnymi i cirkevnoprávnymi predpismi a koordinuje túto prácu so Školským výborom ECAV, spolupracuje so Školským výborom ECAV, spolupracuje s Radou evanjelických škôl, plní ďalšie úlohy určené dištriktuálnym konventom a dištriktuálnym presbyterstvom.
stavebný – posudzuje výstavbu a rekonštrukcie budov vo vlastníctve dištriktu a pracuje vo všetkých fázach investičnej výstavby, v prípadoch určených dištriktuálnym presbyterstvom  pôsobí aj pri stavbách svojim významom presahujúcich rámec dištriktu, na základe poverenia dištriktuálnym presbyterstvom spolupracuje v investičnom procese so seniorátmi, s cirkevnými zbormi Západného dištriktu, plní ďalšie úlohy určené dištriktuálnym konventom alebo dištriktuálnym presbyterstvom.

Podľa potreby môže dištriktuálny konvent zriadiť i ďalšie výbory.

Výbory sú poradnými orgánmi dištriktuálneho konventu i dištriktuálneho presbyterstva, v čase medzi zasadnutiami konventov ich činnosť usmerňuje dištriktuálne presbyterstvo. Predsedov výborov volí dištriktuálny konvent, členov v počte najmenej 5 volí dištriktuálne presbyterstvo na návrh seniorátov a Biskupského úradu Západného dištriktu.

Dištriktuálne presbyterstvo zriaďuje ako svoj poradný orgán Radu evanjelických škôl, ktorá koordinuje výučbu náboženstva  na cirkevných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Západného dištriktu a zabezpečuje  chod cirkevných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Západného dištriktu. Náplň činnosti určuje štatút schválený dištriktuálnym presbyterstvom.

Dištriktuálne presbyterstvo môže zriadiť ďalšie svoje poradné orgány – výbory, pracovné skupiny, sekcie a pod. (ďalej len „výbory presbyterstva“), predsedu a členov výborov presbyterstva volí dištriktuálne presbyterstvo. Dištriktuálne presbyterstvo určí zároveň náplň činnosti výborov presbyterstva.

Výbory i výbory presbyterstva pracujú podľa plánu práce, ktorý na základe návrhu predsedu výboru schvaľuje dištriktuálne presbyterstvo.

Predseda i členovia výborov zriadených podľa ods. 1 a ods. 3 tohto článku sú čestnou funkciou a ich práce je dobrovoľná, majú nárok na úhradu cestovného. Podľa finančných možností cirkvi a dosahovaných výsledkov môžu na základe rozhodnutia dištriktuálneho presbyterstva dostať jednorazovú ročnú odmenu. Tieto ustanovenia sa vzťahujú aj na Radu evanjelických škôl.

Čl.4

Biskupský úrad Západného dištriktu

Biskupský úrad Západného dištriktu (ďalej len „BÚ“) je výkonným orgánom dištriktuálneho konventu, dištriktuálneho presbyterstva a dištriktuálneho predsedníctva. Jeho sídlo je zhodné so sídlom Západného dištriktu uvedeným v čl. 1 ods. 2 tohto štatútu. Biskupský úrad nemá právnu subjektivitu.

Organizačný poriadok a organizačnú štruktúru BÚ na návrh dištriktuálneho predsedníctva schvaľuje dištriktuálne presbyterstvo.

Za vedenie BÚ je zodpovedné predsedníctvo dištriktu, činnosť BÚ riadi riaditeľ – vedúci biskupského úradu volený na návrh dištriktuálneho predsedníctva dištriktuálnym presbyterstvom.

Čl. 5

Hospodárenie

Hospodárenie Západného dištriktu sa vedie pri zachovaní štátnych predpisov a príslušných cirkevnoprávnych predpisov. Západný dištrikt hospodári podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje dištriktuálny konvent. Rozpočet vypracováva a presbyterstvu predkladá príslušné návrhy hospodársky výbor, ktorý pripravuje návrhy aj ďalších hospodárskych opatrení. Rozpočet na nasledujúci rok musí dištriktuálnemu presbyterstvu predložiť dištriktuálny  hospodársky výbor najneskôr do 30.apríla predchádzajúceho roka.

Pre vedenie pokladne a účtovníctva platia všeobecne záväzné právne predpisy a cirkevnoprávne predpisy. Výšku pokladničného limitu stanovuje dištriktuálne presbyterstvo.

Zdrojom príjmov sú najmä: cirkevné príspevky od cirkevných zborov Západného dištriktu, dotácie zo štátneho rozpočtu, dotácie z iného rozpočtu, výnosy z hospodárskej činnosti, úroky z účtov vedených v peňažných ústavoch, milodary fyzických osôb alebo právnických osôb, sponzorské dary, ofery a iné.

Mimoriadne výdavky, nerozpočtované v rozpočte na príslušný rok,  schvaľuje  v sume na celý rok do 50 tis. Sk (1 659,70€) dištriktuálne predsedníctvo, v sume na celý rok do 1 mil. Sk (33 193,92€) dištriktuálne presbyterstvo.

Čl. 6

Záverečné ustanovenia

Schválením tohto štatútu  sa ruší:

Štatút Západného dištriktu prijatý dištriktuálnym konventom dňa 20. 7. 1996, publikovaný v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov oznámením č. 6/99,
Novelizácia Štatútu Západného dištriktu prijatá dištriktuálnym konventom dňa 26. 5. 2001.

Odporučené DP ZD ECAV dňa 18.4.2007 č. 32/2007/b

Tento štatút schválil dištriktuálny konvent v Bánovciach nad Bebravou – Horných Ozorovciach

dňa 5.5.2007

Bánovce nad Bebravou – Horné Ozorovce, máj 2007

 

Mgr. Vladimír Daniš                                                            Mgr. Milan Krivda
dištriktuálny dozorca                                                           biskup ZD ECAV

Zdieľať na sociálnych sieťach