1. Úvod
 2. /
 3. Dotácie a granty
 4. /
 5. ZRELÍ NA DOBU DIGITÁLNU 2022

ZRELÍ NA DOBU DIGITÁLNU 2022

 

 

VÝZVA na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory na podporu projektov grantového programu z Nadačného fondu Telekom v Nadácii Pontis

ZRELÍ NA DOBU DIGITÁLNU 2022

Oprávnený žiadateľ:

 1. a) právnické osoby so sídlom na území SR (ako napr. občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, školy a školské zariadenia – materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, špeciálne školy, jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času; záujmové združenia právnických osôb, organizácie cestovného ruchu, a pod. okrem právnických osôb zriadených za účelom podnikania),
 2. b) samosprávy (obce a VÚC) so sídlom na území SR

Cieľ výzvy:

Cieľom grantového programu je podporiť také organizácie a ich aktivity, ktoré zlepšia vzťah starších ľudí (65+) k digitálnym technológiám, podporia rozvoj ich digitálnych zručností, kritické myslenie s dôrazom na prepájanie generácií a aktívne zapájanie seniorov.

OBLASTI PODPORY:

Predkladané žiadosti môžu byť zamerané na jednu z nasledovných oblastí:

 1. a) Podpora a ochrana zdravia
  b) Podpora a rozvoj športu
  c) Podpora vzdelávania
  d) Podpora dobrovoľníckej činnosti
  e) Poskytovanie sociálnej pomoci

 

Zámerom je podporiť také zručnosti a aktivity, ktoré pomôžu ľuďom v staršom veku využívať digitálne technológie bezpečne, plnohodnotne, prinesú aktívny život seniorov a ich aktívne zapájanie do diania okolo seba a ktoré budú prepájať viaceré generácie.

Vyhlasovateľ výzvy: Nadácia Pontis

Finančné zabezpečenie: Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

Objem finančných prostriedkov: 50 000 EUR

Výška podpory: min. 1000 EUR a max 5000 EUR

Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy nutné.

Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie finančnej podpory: 18.12.2022 do 23:55 h

Kontakt pre žiadateľov o finančnú podporu: Nadácia Pontis, Radana Deščíková, radana.descikova@nadaciapontis.sk, 0948 856 195 4. 5.

Viac informácií si môžete stiahnuť tu.

Zdieľať na sociálnych sieťach