1. Úvod
  2. /
  3. Galérie
  4. /
  5. Rozlúčka s bratom dozorcom Miloslavom Hroboňom

Rozlúčka s bratom dozorcom Miloslavom Hroboňom

V sobotu, 12.6.2021 sme sa  v evanjelickom kostole  Svatého Michala v Jirchářích rozlúčili  s bývalým bratom dozorcom CZ Miloslavom Hroboňom.

Narodil sa 4.10.1939 vo východoslovenskej obci Merník ako druhý syn evanjelického farára Jána Vladimíra Hroboňa. Jeho mama Anna r. Štarke bola 1. tajomníčkou Živeny v Martine. Z rodiny pochádzali  aj ďalšie významné osobnosti slovenského národného života – medzi jeho predkami bol napr. z otcovej strany básnik a národovec Samo Bohdan Hroboň a z matkinej spoluzakladateľ Matice slovenskej Andrej Pálka. Obidvaja jeho rodičia boli stúpencami T. G. Masaryka.

Slová rozlúčky od brata dozorcu CZ ECAV Praha:

Žalm 121, 1 – 2

Pútnická pieseň. Pozdvihujem si oči k vrchom: Odkiaľ mi príde pomoc? Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem.

Je výnimočným Božím požehnaním, keď človek svojim životom a prácou zanechá stopu a odkaz v širokom okruhu ľudí, v rôznych častiach a súčastiach spoločnosti. Takým bol náš brat Miloš Hroboň. Zanechal stopu v rodine, v práci, v spoločnosti, a tiež u nás v cirkevnom zbore a cirkvi. Zrejme aj jemu samotnému v mnohých zložitých a ťažkých chvíľach bol pomocou a povzbudením prečítaný biblický text žalmu. Samozrejme ho poznal v biblickej kraličtine, v ktorej v cirkvi a v rodine vyrastal:

Pozdvihuji očí svých k horám, odkudž by mi přišla pomoc. Pomoc má jest od Hospodina, kterýž učinil nebe i zemi.

Brat emeritný dozorca vstúpil do života cirkevného zboru v Prahe a cirkvi nielen ako radový člen, ale ako jeho vedúca osobnosť a na mnohé roky ovplyvňoval a aktívne viedol chod zborového a cirkevného spoločenstva. V roku 1994 bol zvolený za poddozorcu cirkevného zboru. Neskôr od roku 2000 pôsobil ako dozorca cirkevného zboru a istý čas aj ako dozorca ECAV v ČR. Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Prahe viedol turbulentných a neľahkých 13 rokov. Venoval cirkevnému zboru nielen čas, energiu a svoje schopnosti, ale štedro ho podporoval aj finančne.

Jeho prácu pre náš cirkevný zbor, pri príležitosti 70. výročia založenia zboru, ocenil udelením čestného uznania a pamätnou medailou aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Doc. MUDr. Miloslav Hroboň bol jedným zo zakladateľov Spoločnosti Jána Kollára v ČR.
Niekoľko rokov, dokiaľ mu to zdravie dovolilo, bol  tiež jej predsedom. K osobnosti Jána Kollára mal osobný vzťah –  jeho rodinné korene siahali totiž do Kollárových rodných Mošoviec.
V roku 2013 mu bolo pri príležitosti 780. výročia prvej písomnej zmienky o obci udelené čestné občianstvo obce Mošovce.

Väčšina z nás si ale doc. MUDr. Miloslava Hroboňa, CSc.  bude pamäť ako brata vo viere, ktorého si naozaj široké  okolie vážilo pre jeho vždy zdvorilé vystupovanie, vľúdny prístup a za jeho takmer bezhraničnú a nezištnú ochotu vždy pomôcť.

Mnohokrát pomohol  slovenským študentom študujúcim na českých vysokých školách riešiť praktické otázky ich pobytu, poistenia, občianstva alebo pracovného uplatnenia.
Pomoc či rada v lekárskej oblasti bola pre neho samozrejmosťou u každého, kto sa na neho obrátil. Doc. Miloš Hroboň bol živou ukážkou toho, ako vyzerá  „pomoc blížnemu v núdzi“.

 

S veľkou vďakou spomíname na všetky roky, ktoré si  strávil  v našom spoločenstve.

Lúčime sa s Tebou v nádeji vzkriesenia! 


Tvoj  Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe
Ing. Štefan Ryba, dozorca CZ ECAV Praha

Zdieľať na sociálnych sieťach