1. Úvod
  2. /
  3. Galérie
  4. /
  5. Služby Božie v CZ Kolárovo

Služby Božie v CZ Kolárovo

V nedeľu 1.8.2021 boli slávnostné služby Božie v CZ Kolárovo. Posvätili sme novú strechu a kríž na modlitebni. Cirkevný zbor administruje sestra seniorka Mária Popić z CZ Nesvád.
Služby Božie obohatil svojim spevom spevácky zbor Agape z CZ Nesvady, kázňou poslúžil brat biskup ZD Ján Hroboň. Kantorskou službou a dirigovaním spev. zboru spríjemnil túto slávnosť brat Nebojša Popić.

Dejiny ECAV v Kolárove

Vznik sa datuje do roku 1947, keď sa Kolárovo a Nesvady stali centrami presídlených evanjelikov v okolí Komárna. Organizačné práce tu postupovali hlavne z iniciatívy farára Jána Hrivňáka, ktorí sa tiež presídlil so svojimi cirkevníkmi z Maďarska. Pomáhal mu levíta Ján Meliš. Kolárovo bolo v tých časoch najväčším presídleneckým novozborom, počítajúcim až 2.044 duší. Diaspóru mal v takzvanom Veľkom Ostrove. Cirkevníci boli presídlení z Mezőberényu (Poľný Berinčok) a Medgyesegyházy (Medeš) v okolí Békéšskej Čaby. Keďže sa dostali do čisto katolíckeho mesta, cirkevný zbor si museli od základov budovať. Dom na faru im pridelil Osídľovací úrad hneď v roku 1947, ale služby Božie mávali zo začiatku v telocvični strednej školy. Slováci – evanjelici po presídlení tvorili silnú kompaktnú skupinu, ktorá v novom prostredí a v nových podmienkach, svoju pomoc a silu vyhľadávala v Bohu. Spoločenstvo pri Božom slove, modlitbách a speve bolo centrálnou súčasťou a hnacím motorom ich života. Július Dérer, administrátor Dunajského seniorátu na konvente v roku 1949 uvádza, že sa dva roky po presídlení počet evanjelikov v CZ Kolárovo ustálil na 3.150! Od tohto zboru sa neskôr osamostatnil cirk. zbor v Zemnom – Komoči s počtom 680 duší.

Evanjelici v Kolárove si v roku 1951 zadovážili a posvätili nový oltár, kazateľnicu, krstiteľnicu a harmónium.

A keď napokon získali aj vhodnú budovu, vznikla táto modlitebňa, ktorú 7. júna 1953 posvätil biskup ZD  – Andrej Ľudovít Katina za pôsobenia farára Pavla Moncoľa. Bol to pôvodne byt a ordinácia lekára, ktorú si evanjelici prerobili na modlitebňu. Aj keď vždy túžili mať chrám Boží, nikdy sa im ho nepodarilo postaviť.

Vplyvom rôznych okolností: či už to bol režim, nezamestnanosť ale aj veľká povodeň v r. 1965, sa mnohí rozhodli Kolárovo opustiť.  Počet evanjelikov odvtedy rapídne ubúda. Podobne je to aj s okolitými zbormi. Čalovec sa stáva dcérocirkvou, neskôr filiálkou Kolárova, až úplne zaniká. V roku 2020 predajom fary a modlitebne v Čalovci, CZ Kolárovo získava prostriedky na nevyhnutnú výmenu strechy tejto modlitebne, ktorá od jej posvätenia rekonštruovaná nebola. Pôžičkou zo seniorátnej podporovne bolo financované rozobratie pôvodnej azbestovej krytiny, ktorú nahradila nová plechová strecha. Bleskozvod bol hradený zo zbierky cirkevníkov a nový kríž je darom mesta Kolárovo. Práce boli prevedené v novembri 2020 a bleskozvod bol inštalovaný na jar 2021.

Cirkevný zbor v súčasnosti tvorí asi 60 platiacich členov. Oproti počiatočnému stavu, je to veľmi malé číslo. Napriek tomu sa domáci viery vytrvalo schádzajú k službám Božím a každoročne si ušetria nejaké prostriedky, ktoré  investujú do opráv a zveľaďovania tejto modlitebne, o čom svedčia napríklad nové okná, či vynovená kancelária. Veľmi úzko spolupracujeme s reformovaným cirkevným zborom, ktorý vznikol v roku 2004 ako misijný projekt reformovanej cirkvi. Služby Božie mávali dlhé roky aj v našej modlitebni, až kým si nepostavili svoju vlastnú pred dvomi rokmi. Pri sčítaní pred desiatimi rokmi sa v Kolárove k evanjelickej viere prihlásilo 350 ľudí – zaujíma nás, aké bude to číslo po najnovšom sčítaní.

Služby Božie sa vykonávajú každú druhú nedeľu o 14,00 hod. a navštevuje ich v priemere 15 ľudí – vekom starší. Krsty, konfirmácie, sobáše za posledných 10 rokov neboli vôbec, predtým veľmi ojedinele. Vyhliadka do budúcnosti? Pričleniť sa k CZ Nesvady ako fília.

Farári, ktorí pôsobili v Kolárove:
Ján Hrivňák, Július Müller Májovský, Pavol Moncoľ, Ján Zemánek, Ján Klátik, Ján Naď, Juraj Bándy, Milan Horínek, Štefan Bálint  1990-2014 žije v Kolárove na dôchodku.

Mária Popić
seniorka DNS

Zdieľať na sociálnych sieťach