Kázeň z nedeľňajších služieb Božích

V nedeľu 10.1.2021 odvysielala RTVS :2 služby Božie z cirkevného zboru Bratislava Legionárska.

Uverejňujeme kázeň brata biskupa Jána Hroboňa:
(Foto v galérii)

SKUTOČNÉ CELEBRITY

Suspírium:

Nedaj mi Pane myslieť na seba, ale vždy na tých čo ma potrebujú.
Nedaj mi Pane seba vyvyšovať, ale vyvyšovať Teba pred tými, ktorí Ťa neznajú.
Nedaj mi Pane svoj prospech hľadať, ale tých, ku ktorým ma slúžiť posielaš.
Nedopusť Pane, aby moje srdce zostalo tvrdé pri pohľade na ľudskú biedu v tomto svete. Dovoľ mi Pane, ľudí milovať, pokoj a lásku rozdávať.
Prosím Ťa Pane – svoje mi srdce daj.

Mt 5, 3-12

3 „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. 4 Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. 5 Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. 6 Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. 7 Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. 8 Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. 9 Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. 10 Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. 11 Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. 12 Radujte sa a veseľte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.

Prečítali sme jednu z najznámejších statí z takzvaných Ježišových rečí na vrchu – blahoslavenstá. Majú nádhernú a mimoriadne silnú výpovednú hodnotu.
Narážame tu však na určitú ťažkosť, že pojmu –  blahoslavený, dnes rozumie už málokto a tak sa nutne musíme pýtať, koho tým Pán Ježiš myslí, kto sú to tí blahoslavení?
V slove blahoslavený počujeme blaho a slávu, jedná sa teda o ľudí blažených a slávnych? Ale to akosi nejde dokopy s chudobnými, tichými, prenasledovanými… ktorí sa ako blahoslavení spomínajú. Niektoré preklady používajú výraz šťastní.  Ale sú šťastní aj plačúci alebo  hanobení?
V každom prípade však ide o ľudí, ktorých život sa spája s neobyčajnou kvalitou, ozajstnými hodnotami. Sú to teda ľudia správni, alebo autentickí, hodnoverní… Z toho však cítiť akoby určitú exkluzivitu a o to tu určite nejde.
V podstate v slovenčine zrejme pre slovo blahoslavený ani neexistuje synonymum, tak sa pokúsme nájsť výraz, ktorý by nám ho čo najviac priblížil.

Domnievam sa, že by sme mohli použiť slovo celebrita.
Je z latinského celebrere, čo znamená oslavovaný, slávny, v angličtine sa napríklad používa celebrate, sláviť, oslavovať.
Kto je teda podľa Ježišových slov slávna osobnosť, celebrita?

  1. Sú to ľudia chudobní v duchu – myslí sa na tých, ktorí nebudú presadzovať seba na úkor druhých, ktorí si nič nedokazujú aby sa ukázali pred ostatnými, ktorí nepresadzujú svoje egoistické záujmy, ktorí radšej ustúpia, než by mali spôsobiť konflikt – teda ide o ľudí, ktorí na prvý pohľad môžu pôsobiť v očiach tých silných a ambicióznych ako chudáci, úbožiaci – Ježiš však práve s takými spája to najviac – ich je kráľovstvo nebeské. Tí majú to najviac.
  2. Celebrity sú ľudia plačúci, Luther to pekne vystihuje vo svojom preklade Biblie – blahoslavení, ktorí nesú bolesť. Nesnažia sa utrpenie a bolesť zo seba striasť, ale ju niesť. Napĺňajú výzvu apoštola Pavla: „Plačte s plačúcimi,“ alebo Pánove slová: „Vezmite na seba moje jarmo.“ Zároveň im hovorí – budete potešení. Dočkáte sa potešenia.
  3. Celebrity sú ľudia tichí, o tých Pán hovorí, že budú dedičmi zeme. Tí ukričaní, násilnícki sa zničia medzi sebou, tichí zostanú a ich bude zem. A určite bude ich tá nová zem, Božie kráľovstvo.
  4. Celebrity sú ľudia hladní a smädní po spravodlivosti. Inými slovami povedané – prahnúci po spravodlivosti. Nebudú si ju vynucovať a dokazovať, ale nikdy sa jej nevzdajú, budú po nej prahnúť. Táto túžba bude naplnená, budú nasýtení, ich smäd bude uhasený, dočkajú sa jej.
  5. Celebrity sú ľudia milosrdní – tí, čo dokážu prejaviť  záujem, pomoc, súcit, obetavosť voči núdznemu – v jeho chorobe, utrpení, samote, psychických problémoch, osamelosti, odcudzenosti, marginalizovaní, problémoch. Milosrdným sa dostane milosrdenstva.
  6. Celebrity sú ľudia čistého srdca. Oni vidia Boha. Majú čistý pohľad, čisté vnútro, nič neprekáža tomu, aby mohli vidieť toho, ktorý sám je čistý, Svätý. Vidia srdcom, nemusia všetko pochopiť, ale vzťah lásky im dáva tú správnu optiku.
  7. Celebrity tvoria pokoj. Oni sa budú volať Božími synmi. Tí, čo vytvárajú pokoj, sú proste Boží.
  8. Celebrity sú ľudia prenasledovaní pre spravodlivosť. Zreteľnejšie tento verš prekladajú kralickí: Blahoslavení, ktorí trpia protivenstvo pre spravodlivosť. Dokážu zniesť pre spravodlivosť aj protivenstvá.

Pri tomto blahoslavenstve by som sa chcel dotknúť Janka Matúšku. Autora textu našej národnej hymny – Nad Tatrou sa blýska. Je všeobecne známe, že táto pieseň je spojená s odchodom 22 študentov  z Evanjelického Lýcea v Bratislave, kde zbavili Ľudovíta Štúra profesúry za jeho proslovenské postoje. Trinásti z nich odchádzajú  do Levoče. Píšu sa revolučné štyridsiate roky 19. storočia, študenti v revolučnej, protestnej nálade, s pocitom krivdy, nespravodlivosti. Napriek tomu vzniká odhodlanie – odoláme, my sa nevzdáme, budeme ako stavidlo, ktoré zabráni povodni zla, ktoré odolá aj divokým hromom. A spievajú: Nad Tatrou sa blýska…
Toto je postoj, ktorý Ježiš blahoslaví – strpte aj protivenstvo pre nespravodlivosť. Nehovorí bite sa za spravodlivosť, ale odolajte nespravodlivosti, zastavte sa, postavte sa zlému, vydržte , odolajte ako stavidlo na rozbúrenej rieke. A oni sa stratia. Vaše je kráľovstvo nebeské, nie ich.
/Tuná si dovolím malú poznámku na okraj a neberte to prosím ako provokáciu, že sa v tomto zmysle skôr prikláňam k verzii, zastavme sa bratia, nie zastavme ich bratia, lebo zastaviť v tomto zmysle znamená práve – vydržať, odolať náporu zla, zastavme sa… buďme stavidlom, hrádzou na  rozbúrenej vode./

  1. Celebrity sú tí, ktorých hanobia, prenasledujú, lživo a zle o nich hovoria, nie pre ich zlyhanie, ale pre Ježiša. Blahoslavení ste, keď sa vám toto deje –  pre mňa.

On  sa stal tým chudobným v duchu, plačúcim, prahnúcim po spravodlivosti, tichým, milosrdným, čistý srdcom, tvoriacim pokoj, prenasledovaným pre spravodlivosť, hanobeným pre nás, kvôli nám. Aby získal pre nás to najviac – kráľovstvo nebeské. Novú  zem založenú na hodnotách, ktoré sme spomínali.
Celebrity sú tí, ktorí žijú týmito hodnotami, touto kvalitou Božieho kráľovstva, a prinášajú ich už tu a teraz medzi nás, tým akí sú, svojím myslením, jednaním, postojmi, rečou.

Dovoľte ešte jeden pohľad na celebrity nie Božie, ako sme ich spomínali, ale celebrity tohto sveta, dnešné,  tak ako ich vidí spisovateľ a literárny vedec Július Vanovič:
„Celebrity, rovná sa osobnosti zdanlivé, len neosobnosti alebo osoby a osôbky. Lebo osobou sa rodíme, ale osobnosťou stávame: a to nie šikovnícky, úspechom v podnikaní, privatizovaní a zbohatnutí, ani nie poslaneckými či ministerskými kreslami, milionárskymi vilkami a desaťmiliónovými ziskami, klamstvom a tunelovaním, ani nie hustotou frekvencie svojho mena v bulvárnych tlačovinách, ale:–duchovným a mravným snažením celého života, jednotou a stálosťou v názoroch, čiže vernosťou sebe samému aj nadosobným hodnotám: vo vlastnom konaní a presvedčení. Vernosťou aj v politických režimoch, ktorým vravíme totalitné, najmä v tom poslednom, najtotalitnejšom. Jednota, stálosť, vernosť, neprotirečivosť, čiže: charakternosť – tá sa ukáže rovnako v dielach ducha a tvorby: v umení a kultúre, ako v politickej strane, politickom živote, vo vedeckých ústavoch, aj podnikaní, obchodovaní, súdnom, policajnom či administratívnom konaní; vo funkciách aj podriadených miestach, slovom, všade. Buďte si istí, že takýchto ľudí – schopných, invenčných, vzdelaných a zároveň charakterných – medzi okiadzanými, oslavovanými a preferovanými, skrátka vystrkovanými na verejnosti, na masovo viditeľných miestach nenájdete; žijú alebo lepšie živoria a pracujú obyčajne tam, kde ich tí úspešní a mocní nepotrebujú, často odstrkujú, marginalizujú aj zamlčujú. Takýchto ľudí nevidno, takýchto ľudí treba hľadať. A keď ich náhodou nájdete alebo náhoda života, skrat v jeho antilogike – ako šťastie a zázrak vám ich podhodí, ďakujte osudu, že sa tak stalo.“
V prípade Juliusa Vanoviča sme mali šťastie a bol to vlastne zázrak, že nám ho život podhodil, a ďakujeme Bohu za neho. Odišiel z tejto časnosti pred pár dňami na Prvú slávnosť vianočnú vo veku 85 rokov. Stratili sme v ňom skutočnú celebritu.

Skutočnou celebritou bol aj Janko Matúška. Protivenstiev si užil až až, ale krásny plod toho, že dokázal pretrpieť aj protivenstvá kvôli spravodlivosti, sú slová Našej hymny, ktoré sa natrvalo zapísali do dejín a sŕdc Slovákov.
Poďme však ešte vyššie, k tým naj celebritám.
Netrúfal by som si Pána Ježiša Krista označiť celebritou, nemáme pojem, ktorým by sme dostatočne opísali Jeho veľkosť a slávu.
Máme tu však poklady, hodnoty Jeho kráľovstva v podobe pokory, nesenia bolesti, prahnutia po spravodlivosti, tichosti, milosrdenstva, čistého srdca, pokoja, znášanie utrpenia a hanobenia pre spravodlivosť.
A my sme tí, ktorí ich máme žiť a rozdávať okolo seba, slovom aj skutkom.
Že je to ťažké? Áno, ale máme tak oveľa viac. Záver dnešného Božieho slova hovorí: „Radujte, sa lebo v nebesiach máte veľkú odmenu.“
Prinášajte  Božie hodnoty medzi ľudí, tak budete ozajstnými celebritami. A môžete tak robiť s radosťou, lebo to najlepšie vás ešte len čaká.

                                                                             Ján Hroboň, biskup ZD ECAV

Zdieľať na sociálnych sieťach