1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Pastierske listy
  6. /
  7. Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Veľkej noci 2024

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Veľkej noci 2024

Drahí, sestry a bratia, vážené cirkevné zbory,

radujeme sa spoločne s Vami z tohtoročných veľkonočných sviatkov! Pozdravujeme Vás pozdravom a vyznaním: Pán Ježiš Kristus za nás zomrel a pre nás vstal z mŕtvych! Nieto radostnejšieho pozdravu a dôležitejšieho vyznania.

Vo sviatočnej atmosfére Veľkej noci považujeme za dôležité pripomenúť, že práve pred 505 rokmi formuloval reformátor Martin Luther svoj zásadný teologický postoj, ktorý charakterizoval celé jeho dielo – teológiu kríža. Tvrdí, že Boha nemožno poznať cez špekuláciu o tomto svete. Možno Ho poznať iba v kríži a vo vzkriesení Ježiša Krista.

Apoštol Pavel v 1. liste Korintským 13. kapitole napísal: „…zostáva viera, nádej, láska…“ Vyjadril tým, čo považuje za základný balíček pre prežitie kresťana v tomto svete. Vieru, že v Ježišovom kríži sme oslobodení z moci smrti. Nádej, že v Ježišovom vzkriesení nám Boh otvára večnosť. Lásku, ktorá je reakciou na Božiu lásku v Kristovi. Podobne aj z Lutherovej teológie kríža možno vyčítať, čo považoval za základný balíček na prežitie kresťana v tomto svete. Luther neustále pripomína tri veci.

Prvou je Kristovo dielo. Fakt, že Boh tu bol v Ježišovi a predstavil seba ako absolútnu lásku. Druhou je všetko, v čom sa dnes Ježišovo dielo aktualizuje: počúvanie evanjelia, prijímanie sviatostí a zdieľanie spoločenstva cirkvi. A treťou je každodenné pokánie.

Luther by nám dnes povedal: Zostáva vám troje. Boh a Jeho dielo vykonané v tomto svete a zároveň nezávislé od postoja sveta – je ním Kristov kríž a prázdny hrob. Ďalej to, čo je z Krista – zvestované evanjelium, prisluhované sviatosti a spoločenstvo cirkvi. A každodenné pokánie. Týchto troch vecí sa držte. To je nevyhnutné minimum pre zmysluplný život v tomto svete. Drahé sestry a bratia, v tomto postoji Vás chceme povzbudiť! Tento postoj sa má prejaviť v zložitom kontexte nášho života. Na jednej strane siahame na vrchol možností v konzumácii tovarov a služieb. Zažívame pohodlie, aké nepoznali generácie pred nami. Zároveň čelíme zložitým krízam – politickým, vojenským, ekologickým, morálnym. Je množstvo obáv, reálnych či fiktívnych, ktoré ľudí desia. Množstvo ponúk toho, čo prinesie pokrok, prosperitu, či pôžitok. Množstvo beznádeje a prázdnoty. A obrovské volanie po zmysle a skutočnom naplnení života.

Ako kresťania žijeme v tomto svete s tým, čo máme, čím Boh v Kristovi naplnil naše prázdne ruky. Ďakujeme za členov našich cirkevných zborov, organizácií a spoločenstiev, ktorých život, služba, svedectvo a angažovanie sa v mnohých oblastiach sú obdivuhodné. Prinášajú iným zaplnenie existenčnej prázdnoty. Nový život v Kristovi. Pravdivé odpovede na morálne dilemy. Konkrétnu pomoc na úteku, v núdzi, v životnej tiesni. Je to veľmi vzácne. Prosíme a povzbudzujeme Vás, vytrvajte v tom!

Silu pre život a angažovanie sa nachádzame znova a znova v Pavlovom základnom balíčku pre kresťanský život: Zostáva viera, nádej a láska. A Luther nám k tomu pridáva: Je tu Boh, ktorý konal v Kristovi. Sú tu evanjelium, sviatosti a spoločenstvo cirkvi. A je tu pokánie. Tohto sa držme! S týmto sa dá zmysluplne žiť.
Tento životný postoj má svoj počiatok v diele, ktoré vykonal Boh v ukrižovanom a vzkriesenom Pánovi Ježišovi Kristovi. Jemu vzdávame vďaku! Jemu vzdávame úctu, česť a chválu!

Srdečne, Vaši v Pánovi,

Ivan Eľko, Peter Mihoč, Ján Hroboň, Zbor biskupov ECAV na Slovensku

Zostavil Ivan Eľko, generálny biskup ECAVIvan Eľko

Zdieľať na sociálnych sieťach