1. Úvod
 2. /
 3. Spravodajstvo
 4. /
 5. Oznamy
 6. /
 7. Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Riaditeľ Evanjelického gymnázia, Skuteckého 5, 974 01 Banská Bystrica

prijme do pracovného pomeru

pedagogického asistenta (asistentku)
v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“

Pedagogický asistent (asistentka) bude k dispozícii počas vyučovania telesne postihnutej žiačke (nechodiaca – na vozíčku).

Pracovné podmienky:

pracovný pomer na dobu určitú – do 31. 08. 2023, plný pracovný úväzok (pracovný čas 37,5 hod.)

Požadovaná kvalifikácia (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):

V zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov – kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov v kategórii pedagogický asistent sú uvedené v prílohe č. 4 vyhlášky.

Ďalšie požiadavky:

Vzťah k práci s telesne postihnutou osobou, fyzická dispozícia pre pomoc pri prekonávaní prekážok telesne postihnutej osobe, samostatnosť, trpezlivosť, flexibilita, sebadisciplína, komunikatívnosť.

Forma odmeňovania:

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 9 zákona č. 138/2019 v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „Výberové konanie PEDAGOGICKÝ ASISTENT“ je potrebné poslať poštou, alebo emailom na adresu školy do 30.07. 2022 (platí dátum fyzického doručenia žiadosti do školy). Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Adresa školy: Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, 974 01 Banská Bystrica,
tel.: +421 917 430 552, email: evg@evg.sk

Zdieľať na sociálnych sieťach