1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Oznamy
  6. /
  7. Zasadnutie Synody ECAV

Zasadnutie Synody ECAV

Milí bratia a sestry,
informujeme vás, že zasadnutie Synody Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v tomto kalendárnom roku, sa bude konať v dňoch 23. – 24.6.2023. Zasadnutie synody bude zahájené slávnostnými Službami Božími v piatok ráno o 10:00 hod. v spoločenských priestoroch Kursalonu v Kúpeľoch Nimnica, kde sa bude konať aj samotné zasadnutie Synody ECAV.

Ján Jančo
predseda synody za ordinovaných

Roman Žilinčík
podpredseda synody za neordinovaných

 

Synoda je zákonodarným a najvyšším orgánom ECAV na Slovensku. 
Synoda podľa cirkevnej ústavy prijíma zásadné opatrenia na zabezpečenie duchovného a mravno-náboženského života cirkvi, plní funkciu zákonodarného orgánu, rozhoduje o organizačných a hospodárskych záležitostiach cirkvi, schvaľuje rozpočet a účtovnú závierku schvaľuje správu o činnosti, generálneho presbyterstva, predsedníctva cirkvi, Zboru biskupov ECAV a poradných výborov ECAV, zriaďuje a ruší celocirkevné účelové zariadenia, volí a odvoláva členov generálneho presbyterstva a predstaviteľov rôznych riadiacich orgánov cirkvi, zaujíma stanoviská k otázkam verejného života.

Zdieľať na sociálnych sieťach