1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Zomrel evanjelický farár Michal Masár

Zomrel evanjelický farár Michal Masár

Dňa 24. novembra 2020 vo veku 80 rokov zomrel spolubrat v duchovnej službe, evanjelický farár Mgr. Michal Masár. Pohrebná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v piatok 27. novembra 2020 v slovenskom evanjelickom kostole Petra a Pavla v Modre. Za ECAV na Slovensku sa rozlúči brat biskup ZD ECAV na Slovensku Mgr. Ján Hroboň.

Michal Masár sa narodil 1. októbra 1940 rodičom Adamovi Masárovi a Márii, rodenej Masarykovej ako jedno z piatich detí, troch synov a dvoch dcér. Po úmrtí jedného z bratov zostali štyria súrodenci. Vyrastal v roľníckej rodine v obci Hrádok, fílii cirkevného zboru Nové Mesto nad Váhom. Rodičia ho viedli k tomu, aby si vážil prácu a zároveň učili ho aj evanjelickej zbožnosti. Medzi dôležité momenty života tak patrila aj pravidelná účasť na Službách Božích v modlitebni.

Pre štúdium teológie ho inšpirovali stretnutia a rozhovory s bratom farárom Igorom Kiššom. Počas štúdia teológie sa v období, keď bola teologická fakulta v Modre, zoznámil so svojou budúcou manželkou. Dôležitou skúsenosťou pre jeho službu boli chvíle, kedy absolvoval duchovnú prax, a to vo viacerých cirkevných zboroch našej cirkvi. Po ukončení teologického štúdia ako kaplán pôsobil v Nových Zámkoch. V roku 1961 uzavrel manželstvo s Vierou, rodenou Janovskou. V manželstve sa narodili tri deti.

Po odslúžení povinnej vojenskej služby pokračoval v duchovnej službe v cirkevnom zbore Diakovce-Tešdíkovo-Šaľa, kde pôsobil v rokoch 1964 až 1970. V roku 1970 bol zvolený za zborového farára v cirkevnom zbore Moravské Lieskové. V tomto cirkevnom zbore slúžil 38 rokov. V rokoch 1972 – 1975 v cirkevnom zbore organizoval spolu s cirkevníkmi generálnu prestavbu interiéru kostola. V rokoch 2000-2006 prevzal na seba službu seniora Považského seniorátu.

Do Modry sa spolu s manželkou presťahoval v roku 2016. Na konci svojho života sa tak vrátil na miesto, kde začala jeho príprava na duchovnú službu; a do mesta, kde spoznal milovanú manželku Vierku, s ktorou prežil 59 rokov spoločného života. Z Božej milosti mu bolo dopriate prežiť 80 rokov a 55 dní . Text životopisu a odobierky, ktoré si sám pripravil, ukončil vyznaním o nádeji na Božiu milosť: „Blahoslavení sú všetci, ktorí v Pánu umierajú“. V tejto nádeji sa s ním chceme rozlúčiť a vložiť ho späť do Božieho náručia.

Mgr. Eva Oslíková (námestná farárka v Modre)

Zdieľať na sociálnych sieťach