1. Úvod
 2. /
 3. Dotácie a granty
 4. /
 5. Dotácie NSK na rok 2024

Dotácie NSK na rok 2024

Nitriansky samosprávny kraj vyhlasuje  výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2024.

V rámci skvalitnenia verejného života na území Nitrianskeho kraja sa dotácia poskytuje formou nenávratného finančného príspevku na podporu nasledovných cieľových oblastí – dotačných programov:

 1. Všeobecný rozvoj územia NSK,
 2. Podpora športových klubov a zväzov na území NSK,
 3. Podpora kultúry, cestovného ruchu a športových aktivít na území NSK,
 4. Zachráňme národné kultúrne pamiatky NSK,
 5. Podpora certifikovaných ubytovacích zariadení na území NSK,
 6. Podpora sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov.

V rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2024 v zmysle VZN NSK č. 9/2023 je žiadateľ oprávnený podať len 1 žiadosť (1 žiadateľ = 1 žiadosť).

Oprávnenými žiadateľmi o poskytnutie dotácie sú:

 1. obce a mestá na území NSK ako účasť na financovaní spoločných úloh v záujme rozvoja územia NSK,
 2. právnické osoby, ktoré majú sídlo na území NSK alebo vykonávajú činnosť na území NSK, alebo poskytujú služby obyvateľom NSK len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti,
 3. fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú pridelené vlastné identifikačné číslo (IČO), ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania na území NSK, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území NSK, alebo poskytujú služby obyvateľom NSK len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Predkladanie žiadosti

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva prostredníctvom elektronickej registrácie v elektronickom systéme, ktorý je dostupný na: https://dotaciensk.egrant.sk .

 

Termín na podanie/registráciu  úplnej žiadosti o poskytnutie dotácie je od 17.01.2024 do 01.03.2024 do 14:00 hod.

Žiadateľ musí byť držiteľom občianskeho preukazu vybaveného aktívnym čipom (eID karta). Žiadosť musí byť úplne a riadne vyplnená, v zmysle vyhlásenej výzvy a podpísaná platným kvalifikovaným elektronickým podpisom štatutárneho zástupcu/štatutárnych zástupcov/splnomocnených zástupcov žiadateľa a musí obsahovať všetky povinné prílohy v zmysle VZN NSK č. 9/2023.

 

Súvisiaca legislatíva

 • Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 9/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja   (https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/vzn-platne ),
 • Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení.

Dokumentácia

Prílohy na stiahnutie

 

Zdieľať na sociálnych sieťach