1. Úvod
  2. /
  3. Dotácie a granty
  4. /
  5. PROJEKTY NADÁCIE SPP

PROJEKTY NADÁCIE SPP

Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami/aj cirkev/, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu cieľov Nadácie. Majú celoslovenskú pôsobnosť, prípadne modelový charakter vo svojom regióne a prinášajú konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí.

O predložených projektoch sa rozhoduje priebežne počas celého roka. O projektoch rozhodujú členovia Správnej rady na svojich zasadnutiach. Členovia Správnej rady na spoločnom zasadnutí prijímajú rozhodnutie o poskytnutí alebo neposkytnutí finančného príspevku. Rozhodnutie Správnej rady je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.

Konzultácie v partnerských projektoch sú poskytované výlučne telefonicky na: +421 907 987 981, alebo emailom: projekty@nadaciaspp.skbea@nadaciaspp.sk

Z dôvodu nárastu žiadostí v prípade Programu podpory partnerstiev sa žiadosti podávajú  elektronicky cez systém: https://nadaciaspp.egrant.sk/

Podporované oblasti

OCHRANA ZDRAVIA

Ochrana zdravia patrí k prioritným oblastiam, lebo si uvedomujeme dôležitosť podpory nasmerovanej k skvalitneniu starostlivosti o pacientov. Zameriavame sa najmä na projekty inovatívne, ktoré majú celoslovenskú pôsobnosť a prinášajú konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí. Okrem príspevkov na kúpu medicínskych prístrojov a projektov zameraných na skvalitnenie prostredia pacientov sú v oblasti ochrana zdravia podporované aj športové projekty.

https://www.nadaciaspp.sk/sk/ochrana-zdravia

PODPORA ZNEVÝHODNENÝCH

Prispievame k skvalitneniu starostlivosti o ľudí s postihnutím, ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii a preto podporujeme aktivity zamerané na zlepšenie podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím alebo dlhodobo chorých. V programe OPORA podporujeme projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, ktorí sú znevýhodnení, podporujú ich spoluúčasť na zmenách, ktoré majú smerovať k zvýšeniu kvality ich života a aktivizácii ich potenciálu. Program O krok vpred je zameraný na podporu jednotlivcov s postihnutím a rodín s postihnutými deťmi.

https://www.nadaciaspp.sk/sk/podpora-znevyhodnenych

Vzdelávanie

Podporujeme ambiciózne projekty v získavaní kvalitného vzdelávania. Prispievame k rozvoju spoločnosti prostredníctvom aktívnej podpory partnerských projektov viacerých mimovládnych organizácií a škôl.

https://www.nadaciaspp.sk/sk/vzdelavanie/220

https://www.nadaciaspp.sk/sk/partnerske-projekty/221 

Dobrovoľníctvo

Cieľom programu je zvýšenie povedomia o filantropii medzi zamestnancami SPP, podpora aktívnych zamestnancov a podpora verejnoprospešných projektov.

https://www.nadaciaspp.sk/sk/dobrovolnictvo

Kultúra

Pomáhame zachovať kultúrne dedičstvo a podporujeme tak projekty zamerané na ochranu a oživenie kultúrnych pamiatok, zvykov a tradícií. Niektoré projekty realizujeme v spolupráci so spoločnosťou SPP a Ministerstvom kultúry SR.

https://www.nadaciaspp.sk/sk/kultura

Regionálny rozvoj

Podporujeme obce a regióny, ktoré sa nachádzajú v blízkosti kompresorových staníc a tranzitného plynovodu spoločnosti Eustream, a.s. Taktiež vybrané regióny, v ktorých pôsobí spoločnosť Nafta a.s. a spoločnosť SPP a.s.

https://www.nadaciaspp.sk/sk/regionalny-rozvoj

SPP
Nadácia SPP

Zdieľať na sociálnych sieťach